Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie i aktualizacja wykazu pt: „Informacje na temat sporów z firmami”,
 • realizowanie zadań związanych z przeprowadzanymi kontrolami i audytami w biurze, uczestniczenie w opracowywaniu odpowiedzi na zapytania podmiotów kontrolnych,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej organizacji kontroli zarządczej w Biurze Łączności i Informatyki KGP, uczestniczenie w opracowywaniu analiz ryzyk oraz uczestniczenie w sporządzaniu ocen funkcjonujących w biurze mechanizmów wpisujących się w zakres kontroli zarządczej,
 • sporządzanie opinii nt. projektów kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających do Biura Łączności i Informatyki KGP,
 • sporządzanie wykazu zadań priorytetowych Biura Łączności i Informatyki KGP przewidzianych do realizacji w latach następnych,
 • sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdań z realizacji zadań całego biura,
 • udział w sporządzaniu materiałów w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań i zestawień statystycznych na potrzeby kierownictwa biura i KGP (także w języku angielskim), w zakresie właściwości Biura Łączności i Informatyki KGP.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność opiniowania aktów prawnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność syntezy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,0977 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
17
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)