!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zatrudnię pielęgniarkę/położna w żłobku publicznym Ursynow

Żłobek nr 2 ul. Mandarynki 14

Inny

Umowa o pracę

Zatrudnię pielęgniarkę/ położną do żłobka nr 2 przy ul Mandarynki 15 w Warszawie.
Wymagania kwalifikacyjna
O stanowisko pielęgniarki lub położnej w żłobku ubiegac się może osoba:
1) legitymujaca się wykształceniem co najmniej średnim kierunkowym lub wyższym na kierunku pielęgniarskim lub położniczym;
2) posiadająca aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, nadane przez właściwe izby zawodowe.

Od kandydata na stanowisko pielęgniarki wymaga się podandto:
1) pełnoletności;
2) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
4) niekaralności za przestępstwa umyślne;
5) niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
6) odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków
1) Współpraca z psychologiem, pielęgniarką, położną, opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi.
2) Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
3) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgnacyjnej dzieci oraz odpowiedzialność za jej archiwizację.
4) Prowadzenie codziennej frekwencji dzieci oraz sporządzanie sprawozdania dla Zespołu.
5) Nadzór nad układaniem wspólnie z innymi pracownikami ramowego planu dnia, na podstawie planu zajęć.
6) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
7) Praca z dziećmi w grupie.
8) Nadzór nad organizowaniem wypoczynku na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
9) Nadzór nad zaspakajaniem potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
10) Nadzór nad wykonywaniem codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajaniem potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianiem dzieci podczas w/w czynności.
11) Współpraca z intendentem przy układaniu jadłospisu dla dzieci z uwzględnieniem diet.
12) Nadzór nad karmieniem dzieci o oznaczonym rozkładzie dnia oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
13) Nadzór nad przygotowywaniem mieszanek mlecznych i bezmlecznych zgodnie z zalecaną dietą.
14) Powiadamianie rodziców, opiekunów dziecka o zauważonych objawach chorobowych u dzieci, jak również o innych niepokojących symptomach.
15) Izolowanie dziecka chorego od dzieci zdrowych.
16) Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
17) Współudział w realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia.
18) Nadzór nad czystością zabawek i innych pomocy oraz eliminowaniem zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
19) Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji świadczeń.
20) Zastępowanie kierownika i intendenta w razie ich nieobecności, o ile kierownik żłobka lub Dyrektor Zespołu nie postanowi inaczej.
21) W razie nieszczęśliwego wypadku natychmiastowe udzielenie pomocy dziecku, zgłoszenie do kierownika. O ile kierownik żłobka nie zdecyduje inaczej, starsza pielęgniarka ma obowiązek pozostać w pracy do czasu przybycia rodziców lub opiekuna.
22) Nadzór i przestrzeganie terminów ważności badań okresowych i terminów zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.
23) Odpowiedzialność za spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz nadzór w tym zakresie.
24) Odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie GMP/GHP oraz HACCP oraz nadzór w tym zakresie.
25) Uzupełnianie apteczki żłobka i wydawanie środków farmaceutycznych.
26) Dbałość o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń, ogrodu oraz werandy w pomoce niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
Oferujemy pracę w jednostkce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych warunkach:
➢ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku,
➢ wolne weekendy i święta - praca tylko w dni powszednie,
➢ wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
➢ możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
➢ rozbudowany pakiet socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłata do wypoczynku, karty sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
➢ Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia
➢ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu

Oferujemy konkurecyjne względem sektora prywatnego wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:
➢ płaca zasadnicza brutto miesięcznie w zależności od wielkości żłobka od 3670 zł brutto miesiecznie
➢ dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%);
➢ dodatek motywacyjny (około 10-20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od obciążenia pracą oraz jej jakości w danym miesiącu, ocenianej przez kierownika żłobka).
Miejsce pracy
  • Warszawa
Opublikowana
Wygasa (za 2 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.