Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIASTO BIELSKO-BIAŁA

MIASTO BIELSKO BIAŁA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ogłasza nabór na stanowisko:

 

Oferty pracy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Referent/Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających ...
Bielsko-Biała
17-09-2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających ...
Bielsko-Biała
17-09-2021

Archiwalne ogłoszenia

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/224/D/21

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-12/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-12/).
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.08.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
 • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
 • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
 • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
 • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
 • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
 • posiada uprawnienia budowlane.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

 • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość pakietu Ms Office.
Inspektor ds. zamówień publicznych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektor ds. zamówień publicznych

w Zespole ds. Zamówień Publicznych.

  

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/223/D/21

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zamowien-publicznych-5/).
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zamowien-publicznych-5/).
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 23.07.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19 siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zakres obowiązków

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
 • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
 • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada  wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 2 lata.

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

 • znajomość problematyki zamówień publicznych, w tym specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
 • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).
 • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).
Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Informatyki i Rozliczeń
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Referent / Inspektor ds. rozliczeń do Działu Informatyki i Rozliczeń

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Numer referencyjny: Numer naboru DP/221/DL/21

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 30.06.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-rozliczen/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-rozliczen/),
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • ewidencja urządzeń pomiarowych oraz ich stanów,
 • ewidencja powierzchni grzewczej z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe , analiza kosztów zużycia energii cieplnej,
 • okresowe rozliczanie dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej, gazu na cele grzewcze,
 • uczestnictwo w kontrolach dotyczących zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, analiza kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
 • okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dla celów planowania
  i sprawozdawczości, ustalanie wysokości obciążeń za wodę i odprowadzanie ścieków,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz wyliczanie należnych opłat,
 • powadzenie korespondencji z klientami ZGM.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne (średnie lub wyższe).

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom (mile widziane):

 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.
Inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych (2 etaty).

 Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Numer referencyjny: Numer naboru DP/218/D/21

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 21.05.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zamowien-publicznych-4/)
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zamowien-publicznych-4/).
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
 • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
 • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
 • znajomość problematyki zamówień publicznych
 • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • znajomość specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
 • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).
Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi w Dziale Lokali Użytkowych i Windykacji
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora ds. zarządzania lokalami użytkowymi

w Dziale Lokali Użytkowych i Windykacji

 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/213/DL/20

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.01.2021r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-2/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-2/)
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • wykonywanie analiz i raportów w zakresie przeznaczenia lokali użytkowych będących pustostanami: zmiany sposobu użytkowania, analiza planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy oferentów będących potencjalnymi klientami ZGM,
 • przygotowywanie list wynajmu lokali i garaży, publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie do Urzędu Miejskiego,
 • informowanie potencjalnych najemców o obowiązujących procedurach najmu, udostępnianie lokali do oględzin, informowanie o wyniku konkursu ofert, publikowanie w BIP wyników konkursów,
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości na cele reklamowe (urządzenia na budynkach oraz ogrodzeniach),
 • przygotowywanie umów najmu: lokali, garaży i reklam.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel),
 • doświadczenie w pracy z ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość Zasad wynajmu lokali użytkowych oraz Regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami będzie dodatkowym atutem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora nadzoru inwestorskiego

w Administracji Domów Mieszkalnych

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Numer referencyjny: Numer naboru DP/211/D/20

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.11.2020r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-10/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-10/).
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków
 • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
 • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
 • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
 • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
 • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
 • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub co najmniej czteroletni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
 • posiada uprawnienia budowlane.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość pakietu Ms Office.
Referent / Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Referenta/Inspektora ds. technicznych

w Administracji Domów Mieszkalnych

  

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/212/D/20

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 20.11.2020r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-technicznych-6/),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia https://www.zgm.eu/nabor-na-stanowisko-referenta-inspektora-ds-technicznych-6/)
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny. 

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków
 • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
 • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją w księgach obiektu,
 • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
 • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
 • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
 • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość pakietu Ms Office.
Referent / Inspektor ds. administracyjnych i kadrowych w Dziale Osobowo-Administracyjnym
Pracownik administracyjno - biurowy   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Referenta / Inspektora ds. administracyjnych i kadrowych

w Dziale Osobowo-Administracyjnym.

 

 Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Numer referencyjny: Numer naboru DP/210/D/20

 

Zakres obowiązków

1. Wykonywanie zadań w zakresie spraw administracyjnych:

 • Dokonywanie zakupów materiałów biurowych i gospodarczych oraz sprzętu i wyposażenia biurowego dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych ZGM. Zamawianie i rozliczanie prenumeraty prasy
  i kalendarzy.
 • Ewidencjonowanie zakupionego sprzętu i wyposażenia biurowego oraz prowadzenie kartotek wyposażenia osobowego.
 • Nadzór nad magazynem zlokalizowanym przy siedzibie ZGM.
 • Dysponowanie i obsługa samochodu służbowego (zakup paliwa, rozliczanie kosztów parkowania, przegląd techniczny i wymiana opon) - wyjazdy samochodem służbowym na teren Bielska-Białej.

 2. Wykonywanie zadań w zakresie spraw kadrowych:

 • Rozliczanie czasu pracy, nadzór nad ewidencją czasu pracy pracowników ZGM w elektronicznym systemie Rejestracji Czasu Pracy (RCP);
 • Prowadzenie szczegółowych ewidencji zatrudnienia, obliczanie stanu zatrudnienia oraz średniego zatrudnienia w ZGM.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy.
 • Przygotowywanie deklaracji i rozliczanie składek na PFRON.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników: umów o pracę, porozumień, aneksów, świadectw pracy oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego oraz prowadzenie akt osobowych pracowników ZGM.
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych, kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenie rejestru umów.
 • Sporządzanie i prowadzenie rejestru umów na używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych. Potwierdzanie ilości dni nieobecności na wnioskach o wypłatę ryczałtu.

 3. Zastępstwo w zakresie naliczania wynagrodzeń i spraw socjalnych.

 

Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: prawo pracy, kadry i płace lub zzl,
 • posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
 • czynne prawo jazdy.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • znajomość prawa pracy, w tym przepisów o czasie pracy,
 • znajomość aktualnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • doświadczenie w pracy z ludźmi i umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i wysoka motywacja do nabywania wiedzy i nowych doświadczeń,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności interpersonalne,
 • doskonała organizacja pracy, dokładność, samodzielność, otwartość, kreatywność, odpowiedzialność i skuteczność w działaniu.
Inspektor ds. zamówień publicznych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Inspektora ds. zamówień publicznych

 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/208/D/20

Zakres obowiązków
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
 • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
 • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • staż pracy minimum 2 lata.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom 

 • znajomość problematyki zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych oraz obowiązujących przepisów,
 • znajomość ustawy z 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przygotowywanych zmian w sferze zamówień publicznych ( elektronizacja zamówień),
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).
Referent / Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych
Inspektor   |  umowa o pracę
Bielsko-Biała
Szczegóły

Referenta / Inspektora ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/206/D/20

Zakres obowiązków
 • obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego ternu,
 • wykonywanie przeglądów rocznych wraz z wypełnieniem protokołu i bieżącą ewidencją
  w księgach obiektu,
 • wnioskowanie (na podstawie zapisów w protokole z przeglądów rocznych) o wykonanie remontu z podaniem orientacyjnego zakresu robót i kosztu (współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie przygotowywania wniosków, opracowywania przedmiarów robót do wyceny, opracowywania opisów przedmiotu zamówienia),
 • prowadzenie nadzoru nad powierzonym obiektami,
 • rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców,
 • uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, jako reprezentant Gminy,
Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia  następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie średnie budowlane lub wyższe budowlane,

 

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom: 

 • posiadanie uprawnień budowlanych oraz prawa jazdy będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość pakietu Ms Office.

Adres

pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
województwo śląskie
powiat Bielsko-Biała
gmina Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje

NIP: 9372686990
REGON: 072181741