Zawody i ich potencjał

Inspektor ochrony radiologicznej - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

29 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Inspektor ochrony radiologicznej - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Szukasz pracy w sektorze medycznym? Zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi zatrudnionemu w placówkach publicznych i prywatnych? Inspektor ochrony radiologicznej zajmuje się nadzorowaniem pracy ze źródłami promieniotwórczymi. Jednocześnie odpowiada za sprawne funkcjonowanie pracowni rentgenowskiej w zgodzie z obowiązującymi procedurami. Zastanawiasz się, czy jest to praca dla Ciebie?

W poniższym artykule przedstawimy:

 • charakterystykę stanowiska pracy,
 • potrzebne wymagania,
 • zarobki,
 • niezbędne uprawnienia,
 • zagrożenia związane z wykonywanym zawodem,
 • możliwości zatrudnienia,
 • perspektywy rozwoju dalszej kariery.

Inspektor ochrony radiologicznej - na czym polega praca?

Inspektor ochrony jest jedną z najważniejszych osób w każdej pracowni radiologicznej. Specjalista prowadzi kompleksowy nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie odpowiada on za sporządzanie stosownej dokumentacji, dotyczącej ochrony radiologicznej i jądrowej. Ma ponadto za zadanie dopilnowanie odpowiedniego przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

Dokonuje także systematycznych pomiarów, które mają na celu ustalenie zagrożenia związanego z przekraczaniem dopuszczalnych dawek promieniowania indywidualnego. Dodatkowo współpracuje z kierownikiem zakładu, udzielając mu niezbędnych informacji dotyczących wyposażenia w środki ochrony. Posiada przy tym uprawnienia do wstrzymania pracy zakładu, jeśli określony normy nie są przestrzegane. Jak zatem widać obowiązki inspektora ochrony skoncentrowane są na podejmowaniu szeregu działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionemu personelowi i zapobiegać zaistnieniu negatywnych skutków zdrowotnych, związanych z przekroczeniem dawek promieniowania.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

 • Prowadzenie dozymetrii w określonych pracowniach.
 • Współpraca z kierownikiem jednostki w zakresie organizacji pracy.
 • Nadzorowanie aparatury do kontroli narażenia.
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji.
 • Prowadzenie szkoleń na wypadek awarii.
 • Nadzorowanie realizacji planu awaryjnego.
 • Wydawanie opinii na temat funkcjonowania zakładu.

Video

Jak zostać inspektorem ochrony radiologicznej?

Szukasz pracy?

Zbiór pomidorów w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy cebulkach tulipanów – od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Zbiór ogórków w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Sortowanie cebulek kwiatowych w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Aby wykonywać pracę na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień wydawanych przez Państwową Agencję Atomistyki. W tym celu kandydat musi spełniać szereg wymogów formalnych oraz odbyć szkolenie organizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Po kursie konieczne jest zdanie egzaminu państwowego. Dopiero wtedy kandydat może złożyć stosowny wniosek o przyznanie mu wymaganych uprawnień.

Jednocześnie powinien on odznaczać się skrupulatnością oraz dokładnością w realizowaniu procedur. Specjalista musi mieć świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa całemu personelowi. Dodatkowo powinien być zdolny do pracy w warunkach znacznego obciążenia psychicznego. Prowadzi także postępowanie w trakcie awarii, kiedy to musi szybko podejmować decyzje, wiążące się z ryzykiem.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako inspektor ochrony radiologicznej?

 • Znajomość procedur bezpieczeństwa.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.
 • Odpowiedzialność.
 • Rzetelność i dokładność.
 • Asertywność.
 • Uzdolnienia techniczne.
 • Umiejętność pracy w grupie.
inspektor ochrony radiologicznej

Ile zarabia inspektor ochrony radiologicznej?

Zarobki inspektora ochrony radiologicznej zależą od doświadczenia zawodowego oraz posiadanych uprawnień. Szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia zebrane zostały w tabeli poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 300 zł 2 574 zł
ŚREDNIE 3 800 zł 2 894 zł
WYSOKIE 5 200 zł 3 788 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Wymagania formalne dotyczące zatrudnienia na stanowisku określa ustawa. Kandydat oprócz wykształcenia średniego musi posiadać także stosowny certyfikat wydawany przez PAA. Rodzaj uprawnień zależeć będzie od miejsca pracy oraz wykorzystywanej w zakładzie aparatury. Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń znajdziesz w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE - Do pracy jako inspektor ochrony radiologicznej wymagane jest ukończenie szkolenia, które nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.
PRZYDATNE - -

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony radiologicznej narażony jest na działanie promieniowania jonizującego, w związku z obecnością aparatury. Jednocześnie praca wykonywana jest przeważnie w pozycji stojącej, przez co może nastąpić przeciążenie kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Jednocześnie istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających wykonywanie zawodu. Należą do nich między innymi: niepełnosprawność ruchowa, choroby układu krążenia oraz ciąża.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

 • Ogólna wydolność fizyczna.
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 • Ostrość widzenia i słyszenia.
 • Sprawność motoryczna.
 • Sprawność narządów równowagi.
 • Czucie dotykowe.
 • Umiejętność pracy w warunkach ciągłego stresu.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony radiologicznej może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach medycznych, jak i innych instytucjach, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. Ekspert może pracować zatem w ośrodkach badawczych, przemyśle, w składach celnych oraz zakładach górniczych. Warto przy tym dodać, iż specjalista podnosi swoje kwalifikacje w ramach zdobywania kolejnych uprawnień. Niemożliwe jest natomiast otrzymanie awansu pionowego w jednej instytucji.

inspektor ochrony radiologicznej

Czy zawód inspektora ochrony radiologicznej jest przyszłościowy?

Zdobycie uprawnień na stanowisko inspektora ochrony radiologicznej związane jest nie tylko ze zdaniem odpowiedniego egzaminu państwowego, ale także z posiadaniem wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Jest to zatem jedna ze ścieżek kariery dla osób związanych z radiologią. Dodatkowo certyfikaty wydawane są na okres 3 lub 5 lat i wymagają regularnego odnawiania. Jednocześnie branża radiologiczna jest rozwijającą się dziedziną medycyny i nauki. Można zatem przewidywać, że zapotrzebowanie na ekspertów w tej branży będzie systematycznie wzrastać.

Podsumowanie:
  • Inspektor ochrony radiologicznej jest odpowiedzialny za kompleksowy nadzór nad działalnością pracowni radiologicznej oraz sporządzanie dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej i jądrowej.
  • Wymagane do pracy na tym stanowisku są odpowiednie uprawnienia wydawane przez Państwową Agencję Atomistyki oraz zdanie egzaminu państwowego, a także skrupulatność i dokładność w realizacji procedur oraz umiejętność pracy w warunkach znacznego obciążenia psychicznego.
  • Zarobki inspektora ochrony radiologicznej zależą od doświadczenia zawodowego oraz poziomu posiadanych uprawnień, oscylują między 3 300 a 5 200 zł brutto.
  • Zawód ten niesie ze sobą ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące oraz przeciążenia kręgosłupa i kończyn dolnych, a także występowania przeciwwskazań zdrowotnych.
  • Możliwości zatrudnienia inspektora ochrony radiologicznej znajdują się w placówkach medycznych, instytucjach wykorzystujących promieniowanie jonizujące, w badaniach przemysłowych, składach celnymi oraz w zakładach górniczych, a zdobycie uprawnień na to stanowisko może być jedną ze ścieżek kariery dla osób związanych z radiologią.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zawody pokrewne?

Do zawodów pokrewnych należą m.in. zajęcia związane z fizyką oraz z elektroradiologią. Ponadto można wymienić także techników dozymetrystów, inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów ochrony środowiska oraz inspektorów obrony cywilnej.

Do zawodów pokrewnych należą m.in. zajęcia związane z fizyką oraz z elektroradiologią. Ponadto można wymienić także techników dozymetrystów, inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów ochrony środowiska oraz inspektorów obrony cywilnej.

Aby zdobyć potrzebny certyfikat, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do Głównego Inspektora Sanitarnego. Do prośby konieczne jest dołączenie szeregu dokumentów, w tym potwierdzenie: posiadanego wykształcenia i stażu pracy, zdanego egzaminu oraz orzeczenie lekarskie.

Jak wygląda organizacja stanowiska pracy inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony, odpowiedzialny za sprawowanie całodobowego nadzoru nad bezpieczeństwem radiacyjnym, może pracować w zawodzie na pełen etat lub łączyć obowiązki z pracą na innym stanowisku. Podlega przy tym bezpośrednio pod kierownika jednostki.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Mateo

Mateo

Jako pracodawca w branży radiologicznej, uważam, że inspektor ochrony radiologicznej jest kluczową osobą w naszej pracy. Bezpieczeństwo pracowników to dla nas priorytet, dlatego właśnie stawiamy na specjalistów w tej dziedzinie. Zarobki są uzależnione od doświadczenia, ale warto przedstawić je w tabeli dla potencjalnych kandydatów.
Kamil

Kamil

Zastanawiałem się, jakie zawody są przyszłościowe i cieszą się popytem. Na pewno inspektor ochrony radiologicznej zdoła zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, a co za tym idzie, spełnić wymagania pracodawcy. Muszę zbadać ten temat dokładniej.
Małgorzata

Małgorzata

Praca inspektora ochrony radiologicznej wydaje się być dobrą opcją dla osób związanych z radiologią. Dopiero po zdaniu egzaminu państwowego można złożyć wniosek o przyznanie wymaganych uprawnień, ale widoczne są tutaj perspektywy rozwoju dalszej kariery.
Oleksy

Oleksy

Praca inspektora ochrony radiologicznej wydaje się trudna i wymagająca. Wymagane szkolenia i egzamin państwowy wydają się być zabezpieczeniem przed narażeniem pracownika na niebezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka