Zawody i ich potencjał

Inspektor ochrony środowiska - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

1 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
Inspektor ochrony środowiska - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Inspektor ochrony środowiska to osoba, która może pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do jej zadań należy przede wszystkim egzekwowanie prawa w zakresie ochrony środowiska, a także monitorowanie jego stanu, sporządzanie raportów i opracowywanie planów przeciwdziałania poważnym awariom. Aby móc pracować w tym zawodzie, konieczna jest obszerna wiedza w zakresie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także odpowiednie wykształcenie.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • Czym zajmuje się inspektor ochrony środowiska. 
 • Jakie kompetencje zawodowe i predyspozycje zdrowotne przydają się w pracy inspektora ochrony środowiska.
 • Czy inspektor ochrony środowiska to zawód przyszłościowy i dobrze płatny. 

Inspektor ochrony środowiska – na czym polega praca?

Zadaniem inspektora ochrony środowiska jest przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad podmiotami korzystającymi ze środowiska. A co dokładnie robi taka osoba? Zakres jej obowiązków jest szeroki i nie można sprowadzić ich do jednej czynności. Do zadań inspektora zalicza się przede wszystkim planowanie, przeprowadzanie lub kontrolowanie działań związanych z ochroną środowiska, a także pilnowanie przestrzegania przepisów – dotyczy to zarówno jednostek organizacyjnych, jak i zakładów i osób prywatnych. Jest on uprawniony do tego, aby w razie potrzeby nałożyć mandat karny. Podstawą działań osoby na tym stanowisku jest ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Praca inspektora ochrony środowiska odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w terenie. Osobie na tym stanowisku przypisuje się konkretny obszar do nadzorowania. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku inspektora ochrony środowiska?

 • ocena stanu środowiska; 
 • kontrolowanie osób prywatnych, zakładów i jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska;
 • prowadzenie inspekcji terenowych;
 • monitorowanie poziomu hałasu;
 • monitorowanie zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby;
 • weryfikowanie przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska; 
 • planowanie i prowadzenie (lub nadzorowanie) działań, mających zminimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko;
 • opracowywanie dokumentacji określającej warunki korzystania ze środowiska;
 • udzielanie pouczeń i nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie zasad związanych z ochroną środowiska;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań;
 • udostępnianie informacji związanych z ochroną środowiska;
 • podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymania działalności ze względu na naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i organami administracji publicznej, 
 • udział w międzynarodowej wymianie informacji na temat stanu środowiska.

Jak zostać inspektorem ochrony środowiska?

Aby zacząć pracę na stanowisku inspektora ochrony środowiska, potrzebna jest nie tylko odpowiednia ścieżka kształcenia, ale również zamiłowanie do tematu ochrony planety, predyspozycje zdrowotne i kompetencje miękkie

Szukasz pracy?

Specjalista ds. BHP

Wutkowski Sp. z o.o.

 • Śliwice
Dodana

Specjalista ds. recyklingu

BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA S.A.

 • Tarnów
Dodana

Myślisz o pracy na tym stanowisku? Pamiętaj, że aby egzekwować prawo w stosunku do innych, trzeba samemu dobrze je znać. Dlatego w tym zawodzie niezbędna jest obszerna wiedza w zakresie ochrony środowiska i panujących norm oraz znajomość zagadnień istotnych w procesie kontrolowania i organizowania działań związanych z ochroną środowiska. Atutem będzie wykształcenie średnie związane z ekologią (np. technik ochrony środowiska). 

Warto wspomnieć, że samodzielny inspektor, działający z ramienia Inspekcji Ochrony Środowiska musi wcześniej odbyć praktykę zawodową na niższych stanowiskach. 

Ile zarabia inspektor ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska zarabia średnio 4200 zł brutto miesięcznie. Jednak ze względu na różne formy i miejsca zatrudnienia stawka ta może być niższa lub wyższa. Oprócz tego zarobki uzależnione są też od wykształcenia i stażu pracy. Zdecydowanie wyższe wynagrodzenie otrzymują osoby z ponad 6-letnim stażem. 

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy w poniższej tabeli:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 500 zł 2 702 zł
ŚREDNIE 4 300 zł 3 214 zł
WYSOKIE 6 800 zł 4 884 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora ochrony środowiska potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia? 

Ze względu na to, że inspektor ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, wymagania co do wykształcenia nie są ujednolicone. Działając z ramienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska konieczne jest ukończenie studiów przyrodniczych na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnym, a także odbycie praktyk i pozyskanie obszernej wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

W sektorze prywatnym natomiast zatrudnienie znaleźć mogą osoby z wykształceniem wyższym niezwiązanym z ochroną środowiska, jednak posiadające obszerną wiedzę w tym zakresie i mogące pochwalić się ukończeniem odpowiednich kursów. 

Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli: 

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Aby zostać inspektorem ochrony środowiska, należy uzyskać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku ochrony środowiska, a następnie przejść odpowiedni kurs szkoleniowy i uzyskać licencję. -
PRZYDATNE - -

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora ochrony środowiska?

 • sprawność układu mięśniowego; 
 • ogólna wydolność organizmu; 
 • brak chorób alergicznych;
 • brak skłonności do chorób zakaźnych; 
 • sprawność narządów wzroku, słuchu, węchu i dotyku;
 • odporność na różnice temperatur; 
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej np. w Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędzie miasta lub gminy czy starostwie powiatowym. Oprócz tego osoby na tym stanowisku zatrudniane są też w sektorze prywatnym np. w zakładach przemysłowych, które potrzebują zweryfikowania, czy normy dotyczące ochrony środowiska na pewno są przestrzegane. 

Inspektor ochrony środowiska może również przygotowywać zakłady do audytów środowiskowych, a także doradzać w kwestiach związanych z ekologią.

inspektor ochrony środowiska

Kto ma największe szanse na zostanie inspektorem ochrony środowiska?

Największe szanse na zostanie inspektorem ochrony środowiska mają osoby o najlepszym wykształceniu. Praca ta polega na kontrolowaniu przestrzegania zasad, dlatego niezbędna jest obszerna wiedza w zakresie przepisów o ochronie środowiska. Przy procesie rekrutacji większe szanse mają absolwenci studiów na kierunkach przyrodniczych, osoby, które ukończyły kursy przygotowujące do zawodu, a także osoby z doświadczeniem na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako inspektor ochrony środowiska?

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych, 
 • spostrzegawczość, 
 • zdolność logicznego myślenia, 
 • samodzielność i samokontrola, 
 • dobra pamięć, 
 • wyobraźnia przestrzenna, 
 • uzdolnienia organizacyjne, 
 • umiejętność współpracy.
inspektor ochrony środowiska

Czy zawód inspektora ochrony środowiska jest przyszłościowy?

Według Urszuli Karpińskiej działającej z ramienia WIOŚ w Poznaniu sektor ochrony środowiska stale prowadzi nabory i poszukuje specjalistów. Nieustannie potrzebne są osoby z odpowiednią wiedzą i wykształceniem, które będą nie tylko egzekwowały prawo w zakresie ochrony środowiska i prowadziły monitoring, ale także wykonywały działalności laboratoryjne. 

Zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło wraz z rozwojem przemysłu, rolnictwa i branży farmaceutycznej. Dlatego osoby chcące pracować na stanowisku inspektora ochrony środowiska nie powinny mieć problemu ze znalezieniem pracy za 5 czy 10 lat.

Podsumowanie:
 • Inspektor ochrony środowiska odpowiada za nadzorowanie jednostek organizacyjnych, zakładów i osób prywatnych w kwestii przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 • Aby zostać inspektorem ochrony środowiska, niezbędne jest ukończenie studiów na kierunku ochrony środowiska lub pokrewnym, a także posiadanie obszernej wiedzy w zakresie ochrony środowiska i dobrych predyspozycji zdrowotnych.
 • Zarobki inspektora ochrony środowiska wynoszą średnio 4200 zł brutto miesięcznie, ale mogą się różnić w zależności od formy i miejsca zatrudnienia oraz wykształcenia i stażu pracy.
 • Inspektor ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym np. w zakładach przemysłowych, które potrzebują zweryfikowania, czy normy dotyczące ochrony środowiska są przestrzegane.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się inspektor ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska zajmuje się przede wszystkim kontrolowaniem osób prywatnych, zakładów i jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska. Pilnuje on, aby przestrzegane były normy, a w razie potrzeby udziela pouczeń i nakłada grzywny. 

Ile zarabia inspektor ochrony środowiska? 

Średnia pensja inspektora ochrony środowiska wynosi 4200 zł brutto, jednak wysokość zarobków uzależniona jest od wielu różnych czynników. Istotne znaczenie mają miejsce pracy, wykształcenie oraz staż. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Felek

Felek

To trudne stanowisko wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Ale na pewno z powodzeniem znaleźliby się kandydaci potrafiący zarządzać środowiskiem i kontrolować procesy wewnątrz firmy. Myślę, że za dobre wyniki na tym stanowisku warto też solidnie wynagradzać pracownika.
Adik

Adik

Zawał informacji, ale uważam, że inspektor ochrony środowiska to praca przyszłościowa, zwłaszcza w dobie rosnącej wrażliwości na ekologię i ochronę środowiska. Wymagania edukacyjne również są uzasadnione. Pewnie wynagrodzenie również adekwatne do kwalifikacji.
Leszek

Leszek

Z jednej strony brzmi to ciekawie, ale z drugiej wymagania, zwłaszcza te edukacyjne, są raczej wysokie. Nie wiadomo, czy miałabym szansę spełnić takie wymagania.
Marek

Marek

To ciekawy zawód, ale wymaga co najmniej studiów przyrodniczych i dużych umiejętności zarządzania i kontrolowania działań związanych z ochroną środowiska. Myślę, że dla pasjonatów ekologii jest to idealne stanowisko.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.