Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem?
Nie każda osoba zainteresowana pracą w charakterze strażaka spełni swoje marzenia. Wymagania stawiane przed kandydatami są dokładnie określone w aktach prawnych. Jeżeli zatem myślisz o tym, by po ukończonej szkole lub studiach dostać się do pracy w jednostce straży pożarnej, to musisz wiedzieć, czego będzie się od ciebie wymagać i co trzeba zrobić, żeby zostać strażakiem.

O byciu strażakiem marzy wielu małych chłopców. Droga do wykonywania tego zawodu wcale nie jest łatwa i dlatego też wielu weryfikuje swoje plany w dorosłym życiu. W ostatnich latach wprowadzono sporo zmian odnoszących się do rekrutacji strażaków. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Jakie wymagania są stawiane przed przyszłymi strażakami? O czym musi pamiętać każda zainteresowana osoba? Poniżej omawiamy wymogi i szczegółowe informacje związane z wykonywaniem tego zawodu.

Zawód strażak – praca nie dla każdego

Od 5 grudnia bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie rekrutacji osób zainteresowanych służbą w Państwowej Staży Pożarnej. Ci, którzy myślą o pracy w jednostce straży pożarnej, powinni zapoznać się z nowymi zasadami, by wiedzieć, jakie wymagania muszą spełnić. Warto również zapoznać się z obowiązkami zawodowymi strażaków, bo te nie ograniczają się wyłącznie do gaszenia pożarów i ratowania mienia.

Na czym polega codzienna praca strażaków? Państwowa Straż Pożarna jest odpowiedzialna m.in. za rozpoznawanie zagrożeń i czuwanie nad tym, by przepisy przeciwpożarowe były przestrzegane np. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Strażacy są również odpowiedzialni za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych i analizowanie zagrożeń pożarowych.

Oczywiście, biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, w jakich może być konieczna pomoc strażaków, praca ta w praktyce może przyjmowac bardzo różne formy. Więcej o tym, jak wygląda praca w straży pożarnej i z jakimi się wiąże sytuacjami, przeczytasz w ostatniej części artykułu.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Jak zostać strażakiem?

Choć do pracy w tym zawodzie nie trzeba kończyć studiów, a w jednostki ochotnicze przyjmują osoby będące nawet jeszcze w szkole średniej, jeśli wiążemy przyszłość z tą profesją, musimy spełniać pewne wymogi formalne. Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

Zgodnie z art. 28.1. wymienionej ustawy, służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, który:

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Powyższe wymagania są stawiane przed kandydatami od dnia 5 grudnia 2015 r. Wymienione warunki musi spełnić każda osoba przystępująca do naboru. Ten zaś rozpoczyna się zawsze z chwilą publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warto pamiętać, że Straży Pożarnej, tak jak w przypadku innych służb mundurowych, można zdobywać wyższe stopnie i realizować się na różnych szczeblach ścieżki zawodowej.

Oznaczenia stopni strażackich

Źródło: http://portalstrazaka.pl/ochrona-przeciwpozarowa-i-organizacja-psp/

Jakie wymagania są stawiane przed przyszłymi strażakami?

Jak wyjaśniliśmy powyżej, aby móc wykonywać zawód strażaka, konieczne są nie tylko sprawność fizyczna i ukończenie stosownego szkolenia. Trzeba też spełniać określone przez jednostkę państwową warunki, a także przejść przez postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko strażaka.

Czym jest takie postępowanie kwalifikacyjne i jak je przejść, by zostać strażakiem? Składa się ono z czterech etapów. Na każdym sprawdza się, czy kandydat będzie zdolny do tego, by pełnić służbę. Taka weryfikacja obejmuje różne aspekty, dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu. 

Osoby przechodzące postępowanie kwalifikacyjne są zobowiązane do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, muszą również – wraz z dokumentami – dołączyć zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań, by kandydat wykonywał ten zawód.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów:

  • ocenie złożonych przez kandydatów dokumentów (kandydaci muszą dostarczyć m.in. zaświadczenie od lekarza, w którym zostanie stwierdzony brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu),
  • zorganizowaniu testu sprawności fizycznej, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy przyszły strażak będzie w stanie poradzić sobie z wykonywaniem codziennej pracy,
  • rozmowie kwalifikacyjnej, na której kandydat jest również uświadamiany, jak wygląda służba w Państwowej Straży Pożarnej,
  • ustaleniu, czy kandydat jest rzeczywiście przygotowany – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – do pełnienia służby.

Dzięki takiemu postępowaniu do służby w straży mają być przyjmowane wyłącznie osoby, które rzeczywiście poradzą sobie z obowiązkami.

Cechy idealnego strażaka

Trudno nie zauważyć, że praca strażaka wiąże się z ryzykiem. Poza sprawnością fizyczną niezbędne jest, by osoby chcące wykonywać ten zawód potrafiły szybko podejmować decyzje. Ważna jest zatem spostrzegawczość i umiejętność dokonania szybkiej oceny ryzyka.

Ponieważ strażacy pracują najczęściej w grupie, przyda się umiejętność pracy zespołowej. Strażak powinien mieć świadomość, że podejmowane przez niego decyzje mogą zaważyć na losach wszystkich osób biorących udział w akcji ratowniczej. Znacznie ma również umiejętność podporządkowania się przełożonym i wykonywania ich poleceń.

Ile zarabia strażak?

Wynagrodzenie strażaków nie jest imponujące i na pewno nie jest adekwatne do zagrożeń, jakie niesie ze sobą wykonywanie tego zawodu. Wysokość pensji, którą otrzyma strażak, w głównej mierze zależy od jego umiejętności, doświadczenia i stanowiska, na którym wykonuje on pracę. Dodatkowo strażacy mogą liczyć na nagrody roczne i uznaniowe. Zarobki strażaków są uregulowane prawem i zależą m.in. od stopnia, stażu pracy oraz stanowiska, nieznacznie różnią się też w zależności od województwa i komendy.

Na początku ścieżki zawodowej strażak może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 2300 zł netto, wliczając standardowo przysługujące dodatki. Bardziej doświadczeni strażacy o wyższych stopniach mają proporcjonalnie wyższe pensje – wynagrodzenie oficera może wynosić nawet 5 tys. zł netto miesięcznie. Wraz ze wzrostem płac minimalnych z roku na rok wzrastają też stopniowo pensje strażaków.

Zarobki służb mundurowych - dane z lat 2016-2018

Źródło: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2088-sluzba-i-praca-w-psp-zarobki.html

Istnieje kilkanaście rodzajów świadczeń i dodatków, do których może być uprawniony strażak, jednak tylko niektóre należą się wszystkim. Pewne zapomogi i ulgi są przyznawane jedynie, gdy spełnione są określone warunki.

Co ważne, zawód ten daje możliwości rozwoju – strażacy mogą awansować. Szczegółowe informacje o tym, jak zdobywać kolejne stopnie, znajdują się we wspomnianej już ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Kandydaci powinni jednak wiedzieć, że awans jest uzależniony od wielu czynników, a przy każdej promocji strażak musi przejść kolejne testy.

Zalety i wady pracy strażaka

Potencjalni strażacy nie muszą szukać ogłoszeń o pracę na portalach ogłoszeniowych, ale regularnie odwiedzać serwisy np. Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w wybranym mieście. Jeżeli chodzi o zarobki i ścieżkę kariery, to nie ma na tych płaszczyznach dowolności – informacje na ten temat są dokładnie określone w ustawach. Praca dla jednostki państwowej to oczywiście także dodatkowe przywileje, jak trzynasta pensja czy inne dodatki. 

Jakie są zalety pracy w charakterze strażaka? Każdy strażak może być dumny z faktu, że służy innym. Praca jest ciekawa, wiąże się z odbywaniem szkoleń i nieustannym podnoszeniem swoich umiejętności. Z pewnością brak tu miejsca na monotonię. Ze względu na niebezpieczeństwa, z którymi stykają się strażacy na co dzień, mogą też liczyć na wspomniane dodatki służbowe czy np. lokal mieszkalny (w przypadku strażaków mianowanych na stałe). W przypadku szkoleń i ćwiczeń terenowych mają też zapewnione wyżywienie bez dodatkowych opłat.

Z drugiej strony nie można jednak zapomnieć o minusach zawodu strażaka. Jego wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością – praca jest wymagająca i ryzykowna. W trakcie każdego wyjazdu strażak musi liczyć się z tym, że zagrożone może być jego zdrowie czy nawet życie. W razie uszczerbku na zdrowiu oczywiście takiemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie, jednak jak wiadomo, nie zawsze możliwy jest powrót do pełnej sprawności fizycznej, której pieniądze nie zastąpią.

Jak w praktyce wygląda praca w straży pożarnej?

W dzieciństwie wielu chłopców marzy o byciu strażakiem – niektórzy to marzenie realizują i dopiero wtedy tak naprawdę dowiadują się, co robi strażak. Otóż praca strażaka to zajęcie wyłącznie dla osób mają odpowiednie cechy charakteru oraz siłę fizyczną. W zakres obowiązków strażaka wchodzi o wiele więcej niż tylko gaszenie pożarów. Do jego zadań należy również organizowanie oraz prowadzenie szeroko zakrojonych czynności ratowniczych, których celem jest ochrona zagrożonego życia, zdrowia oraz mienia. 

Interwencja straży pożarnej wymagana jest nie tylko podczas pożarów, ale również klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, chemicznych czy wypadków komunikacyjnych, np. samochodowych czy samolotowych. To właśnie strażacy odpowiadają w przypadkach katastrof lub masowego zagrożenia za ewakuację zagrożonej ludności czy zabezpieczenie terenu. Praca dla strażaka to także niedopuszczanie do rozprzestrzenienia się zagrożenia. Ponadto pełni on funkcje prewencyjne, polegające na kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szkoleniu pracowników zakładów pracy, konserwacji instalacji przeciwpożarowej, usuwaniu usterek, lokalizacji oraz usuwaniu zagrożeń ekologicznych i chemicznych.

Gdzie pracują strażacy?Podczas wykonywania swoich obowiązków strażacy prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze. Mogą więc pracować zarówno na lądzie, jak i pod wodą czy z powietrza. Prowadzą poszukiwania rannych w gruzach po wypadkach budowlanych, a także ewakuują ludzi z terenów zagrożonych powodziami.

W likwidacji zagrożeń strażacy współpracują z innymi służbami, a zwłaszcza z pogotowiem, policją oraz wojskowymi służbami technicznymi. Jest to współpraca szczególnie ważna w przypadku klęsk żywiołowych, których skutki często są katastrofalne. Wszystkie obowiązki strażaka znajdują się w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 roku. To właśnie tam określono szczegółowe funkcje straży pożarnej. Oprócz wymienionych obowiązków strażacy są też zobowiązani do kształcenia kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego systemu ochrony ludności.

Oceń ten wpis
Jak zostać strażakiem?
Ocena: 4.6, liczba głosów: 8

Opinie

Mietek
2019-12-12, 14:40
Bardzo ciężka praca dla wszystkich ludzi z duża sprawnością fizyczną i odpowiedzialnością. Już OSP daje przykład tego jak w tym pracować.
Julek
2019-05-19, 09:48
Strażakiem chciałby zostać już niejeden mały chłopiec. To praca głównie dla mężczyzn. Praca odpowiedzialna. Na Wasze wątpliwości odpowie wpis tego artykułu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.