Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 06.03.2024
 • Michałowice, małopolskie pow. krakowski
 • 4 900-6 900 zł brutto / mies. Umowa o pracę

Urzędnik

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Specjalista ds. drogownictwa

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzorowanie i koordynacja procesu projektowania i realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i sieciowych;
 • odbiór i opiniowanie dokumentacji technicznej dla przygotowywanych do realizacji zadań inwestycji drogowych i sieciowych;
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich;
 • koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych drogowych i sieciowych;
 • odbiór obiektów od wykonawcy;
 • sporządzanie dokumentów OT dla zakończonych zadań;
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne i zawarcie umów na opracowywanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych oraz kontrola ich realizacji;
 • przygotowywanie zleceń, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz kontrola ich realizacji;
 • przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami;
 • przygotowanie dokumentów do rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach środków dedykowanych do realizacji inwestycji drogowych.

Wymagania

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe techniczne - budowlane,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: Prawa zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz ustawy o samorządzie gminnym.

dodatkowe:

 • co najmniej roczny staż w administracji publicznej, na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inwestycji,
 • doświadczenie zawodowe (co najmniej 2 lata) w techniczno-budowlanym obszarze budownictwa,
 • znajomość zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych i zasad ich rozliczania,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz komunikatywność.

Oferujemy

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie zasadnicze do 5 700 złotych brutto, dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • ryczałt samochodowy,
 • w przypadku osób, które nie odbyły służby przygotowawczej przewidzianej ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 • Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Michałowice zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Powrót do listy ofert