REFERENT DZIAŁ OBSŁUGI I REALIZACJI ZASIŁKÓW RODZINNYCH

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-05-08

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenia Rodzinne w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania projektów decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie projektów decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji, b) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami itp. c) Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji. d) Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz statusów decyzji i wypłat. e) Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 2. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji, a) Wydawanie wniosków o świadczenie wychowawcze, a także ich przyjmowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz udzielanie niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wypełnieniem i składaniem wniosków, b) Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku, wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp., c) Obsługa systemu dziedzinowego Sygnity Świadczenie Wychowawcze w zakresie: - wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i wydania informacji lub decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dokonywanie ich aktualizacji, - pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, - przygotowanie informacji oraz projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania świadczenia wychowawczego w formie papierowej i elektronicznej, - nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji i informacji, d) Przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp., e) Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, f) Przygotowywanie projektów pism, zawiadomień oraz decyzji w prowadzonych postępowaniach dotyczących: nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany decyzji przyznającej prawo do w/w świadczenia, wygaśnięcia decyzji, umorzenia postępowania, zawieszenia/wznowienia wypłaty świadczeń, g) Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych postępowaniach dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego, decyzji oraz przekazywanie wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. h) Aktualizacja w systemie komputerowym danych osób korzystających ze świadczenia wychowawczego, statusów decyzji i wypłat, 3. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste powietrze, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 4. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców. 5. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie ich w systemie komputerowym. 6. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w części dotyczącej Działu Obsługi i Realizacji Zasiłków Rodzinnych. 7. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu 8. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej świadczenia wychowawczego. 9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki. 10. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację 11. Przestrzeganie przepisów prawa oraz wszelkich wytycznych związanych z realizacją zadań. 12. Odpowiedzialność merytoryczna za przygotowane dokumenty w ramach powierzonych i realizowanych zadań. Informacja o warunkach pracy:

Wymagania:

Zawody:
Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
s, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282), b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej), nieposzlakowana opinia, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy z klientem, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętności analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, praca biurowa, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, praca wymagająca kontaktów z klientami Ośrodka oraz z innymi działami Ośrodka, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 800 PLN
Opis wynagrodzenia:
wynagrodzenie do ustalenia
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
41-600 Świętochłowice, powiat: m. Świętochłowice, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice
Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice, powiat: m. Świętochłowice, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny oraz numer kontaktowy (np. telefon, e-mail),
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (RODO), oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesłać listownie w terminie do dnia 21.04.2021 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 35 pok. 304
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Zawód:
Pracownik socjalny
Miejsce pracy:
Świętochłowice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Wynagrodzenie:
od 2800 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
08-04-2021
Oferta wygasła w dniu:
08-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sosnowcu
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Świętochłowice

10-05-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Mysłowice
Świętochłowice

16-02-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY NA ZASTĘPSTWO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3050 zł
UoP brutto/mies.
Orzesze
Świętochłowice

20-04-2021
od 3050 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
3370-3620 zł
UoP brutto/mies.
Pyskowice
Świętochłowice

16-04-2021
3370-3620 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3100 zł
UoP brutto/mies.
Pszczyna
Świętochłowice

11-05-2021
od 3100 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU
Pracownik socjalny umowa na zastępstwo pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Świętochłowice

14-05-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU
Pracownik socjalny umowa na zastępstwo pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Świętochłowice

22-04-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

POMOCNIK PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kontakt przez PUP
Pracownik socjalny staż/praktyka pełny etat
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Myszków
Świętochłowice

16-04-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. WSPARCIA SENIORA

STOWARZYSZENIE "EBI ASSOCIATION"
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
Świętochłowice

15-03-2021
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Świętochłowice

14-05-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Kontakt przez PUP
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 2850 zł
UoP brutto/mies.
Blachownia
Świętochłowice

29-04-2021
od 2850 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Andrychów
Świętochłowice

18-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

Kontakt przez PUP
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3250 zł
UoP brutto/mies.
Wręczyca Wielka
Świętochłowice

26-02-2021
od 3250 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIETROWICACH WIELKICH
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Pietrowice Wielkie
Świętochłowice

08-04-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI PRACOWNICY WSPARCIA RODZINY, POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Kontakt przez PUP
Pracownik socjalny staż/praktyka pełny etat
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Cieszyn
Świętochłowice

07-05-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK SOCJALNY

FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA
Pracownik socjalny umowa o pracę pełny etat
od 3850 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Świętochłowice

06-05-2021
od 3850 zł
UoP brutto/mies.

OPIEKUN - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach
Pracownik socjalny umowa o pracę
Niepołomice
Świętochłowice

14-01-2021
Poszukiwane zawody w Świętochłowicach
Pracownik biurowy