!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

  

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Pomoc muzealna w Muzeum Okręgowym w Pile

  Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
  • Piła
  • umowa na zastępstwo
  • część etatu
  • pracownik instytucji kultury
  • asystent/sekretarz
  • praca od zaraz
  • Bez doświadczenia
  • Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

   Pomoc muzealna

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • prowadzenie kasy biletowej Muzeum (obsługa kasy fiskalnej)
   • obsługa punktu sprzedaży pamiątek oraz publikacji, punktu informacyjnego dotyczącego zasad zwiedzania oraz ekspozycji
   • utrzymywanie czystości w budynku Muzeum, w szczególności na salach wystawowych oraz pomieszczeniach biurowych
   • pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum na salach wystawowych
   • pilnowanie przestrzegania zasad zwiedzania przez gości Muzeum
   • zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów
   • wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami faktur VAT i rachunków

   Wymagania

   Od kandydatów oczekujemy:

   • wykształcenia min. średniego
   • umiejętności obsługi kasy fiskalnej
   • wysokiej kultury osobistej

   Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

   2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

   3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

   Kompletne dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 19.06.2022 r. na adres: muzeum@muzeum.pila.pl lub dostarczyć osobiście do Muzeum Okręgowego ul. Browarna 7 w Pile

   Oferujemy

   Warunki pracy na stanowisku:

   • rodzaj umowy – umowa o pracę na okres zastępstwa
   • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
   • miejsce wykonywania pracy – Muzeum Okręgowe w Pile
 • Pomoc muzealna

  Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
  • Osiek nad Notecią
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • pracownik instytucji kultury
  • asystent/sekretarz
  • praca od zaraz
  • Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile

   ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

   Pomoc muzealna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) oprowadzanie wycieczek i zwiedzających skansen indywidualnie

   2) czuwanie nad bezpieczeństwem eksponatów

   3) utrzymywanie czystości w obiektach architektury ludowej, w obrębie zagrody i ogrodach

   4) pomoc w organizowaniu wystaw i imprez folklorystycznych

   Wymagania

   niezbędne:

   1) wykształcenie min. średnie

   2) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się

   dodatkowe:

   1) wysoka kultura osobista

   2) umiejętność pracy w grupie

   3) mile widziane zainteresowanie kulturą ludową regionu

   Oferujemy

   • umowę o pracę na czas określony (sezon turystyczny)

   • pełny/niepełny wymiar czasu pracy
   • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
   • miejsce wykonywania pracy – Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią   Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

   2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

   3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w terminie do dnia 20.05.2022 r. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią lub w Muzeum Okręgowym w Pile, kompletne dokumenty można również przesłać na adres: muzeum@muzeum.pila.pl.

 • Główna/y księgowa/y

  Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
  • Piła
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  • kierownik/koordynator
  • Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

   Główny/a Księgowy/a

   Zakres obowiązków

   • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Muzeum;
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   • sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
   • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego;
   • przygotowywanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;
   • sporządzanie bilansu;
   • opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
   • tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
   • sporządzanie sprawozdań finansowych RBN, RBZ, RBUN, RBUZ, GUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
   • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i FP – potrąceń oraz terminowego ich przekazywania;
   • organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych wraz z obsługa programu Płatnik;
   • rozliczanie pozyskanych środków finansowych z zewnętrznych źródeł;
   • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
   • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych zgodnie z rocznym planem inwentaryzacji;
   • zarządzanie zespołem księgowo-finansowym.

   Wymagania

   Konieczne: zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

   • posiadanie obywatelstwa polskiego;
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
   • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

   dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

   • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
   • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
   • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

   Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

   • znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
   • doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
   • znajomości gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
   • znajomości przepisów dotyczących zasad wykorzystywania unijnych środków finansowych;
   • umiejętności obsługi programów: finansowo-księgowych, Płatnik, KSAT, programów pakietu MS Office a w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
   • umiejętności planowania i organizacji pracy oraz pracy pod presją czasu;
   • umiejętności budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
   • umiejętności analitycznego myślenia, dokładności, samodzielności, komunikatywności, dyspozycyjności, odpowiedzialności, bezkonfliktowości, uczciwości, systematyczności.

   Oferujemy

   • rodzaj umowy – umowa o pracę
   • pełny wymiar czasu pracy
   • przyjazne środowisko pracy
   • niezbędne narzędzia do pracy
   • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

   Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata (zgoda na przetwarzanie danych)

   2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

   3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

   Kompletne dokumenty aplikacyjne należy:

   • złożyć osobiście w siedzibie Muzeum przy ulicy Browarnej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 11.00 – 16.00. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”
   • przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”

   w terminie do dnia 13.02.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

   Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie:

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.