Czy to Twoja firma?

sp. z o.o. praca

Kalisz
J e s t e ś m y 2 + 1 s p . z o . o . , T w o i m z a u f a n y m p a r t n e r e m w d z i e d z i n i e r a c h u n k o w o ś c i i d o r a d z t w a p o d a t k o w e g o , z g ł ę b o k o z a k o r z e n i o n y m i w a r t o ś c i a m i i w i e d z ą , k t ó r e o d 2 0 0 5 r o k u p o m a g a j ą n a s z y m k l i e n t o m w K a l i s z u i o k o l i c a c h p r o w a d z i ć i c h b i z n e s y z w i ę k s z ą p e w n o ś c i ą i e f e k t y w n o ś c i ą .

N a s z a h i s t o r i a z a c z ę ł a s i ę p o n a d o s i e m n a ś c i e l a t t e m u , k i e d y t o z d e c y d o w a l i ś m y s i ę n a s t w o r z e n i e f i r m y , k t ó r a b ę d z i e w s p i e r a ć p r z e d s i ę b i o r c ó w w z a w i ł o ś c i a c h f i n a n s o w y c h i u r z ę d o w y c h . O d t e g o c z a s u n i e u s t a n n i e r o z w i j a m y n a s z e k o m p e t e n c j e , a b y s p r o s t a ć o c z e k i w a n i o m n a w e t n a j b a r d z i e j w y m a g a j ą c y c h k l i e n t ó w .

N a s z a o f e r t a t o n i e t y l k o p o m o c w z a ł a t w i a n i u s p r a w u r z ę d o w y c h , a l e p r z e d e w s z y s t k i m m o ż l i w o ś ć p r z e p r o w a d z e n i a c a ł e g o p r o c e s u r e j e s t r a c j i f i r m y o n l i n e , c o j e s t w y g o d n e i o s z c z ę d z a c z a s n a s z y c h k l i e n t ó w . R o z u m i e m y , j a k c e n n e j e s t d l a C i e b i e k a ż d e o d l i c z o n e o d p r a c y m i n u t ę , d l a t e g o z n a m i z a ł a t w i s z w s z y s t k o s z y b k o i b e z z b ę d n y c h f o r m a l n o ś c i .

J e s t e ś m y d u m n i z n a s z e g o i n d y w i d u a l n e g o p o d e j ś c i a d o k a ż d e g o k l i e n t a . W s p ó ł p r a c u j ą c z n a m i , o t r z y m a s z k o n t a k t z o s o b i s t ą , p r o f e s j o n a l n ą k s i ę g o w ą , k t ó r a b ę d z i e w s p i e r a ć T w ó j b i z n e s n a k a ż d y m e t a p i e j e g o r o z w o j u . D o d a t k o w o , n a s z p a k i e t u s ł u g d o d a t k o w y c h j e s t s t a l e d o s t o s o w y w a n y d o a k t u a l n y c h p o t r z e b r y n k u , c o p o z w a l a n a m u t r z y m a ć w y s o k i e s t a n d a r d y o b s ł u g i .

N a s z e g ł ę b o k i e p r z e k o n a n i e o s i l e w i e d z y i k o m p e t e n c j i j e s t o d z w i e r c i e d l e n i e m n a s z e j k o n k u r e n c y j n e j p r z e w a g i . Z a u f a ł o n a m w i e l u p r z e d s i ę b i o r c ó w , k t ó r z y d o c e n i a j ą n a s z ą z d o l n o ś ć d o s z y b k i e g o i s k u t e c z n e g o z a k ł a d a n i a f i r m , c z ę s t o w c i ą g u j e d n e g o d n i a .

W 2 + 1 s p . z o . o . w i e r z y m y , ż e n a s z a p r a c a t o n i e t y l k o l i c z b y i f o r m u l a r z e , a l e p r z e d e w s z y s t k i m l u d z i e i i c h m a r z e n i a o w ł a s n y m b i z n e s i e . D l a t e g o k a ż d e g o d n i a d o k ł a d a m y w s z e l k i c h s t a r a ń , a b y n a s z e u s ł u g i b y ł y n i e t y l k o p r o f e s j o n a l n e , a l e r ó w n i e ż b l i s k i e i z r o z u m i a ł e d l a n a s z y c h k l i e n t ó w .

Z a p r a s z a m y d o w s p ó ł p r a c y i d o ł ą c z e n i a d o g r o n a z a d o w o l o n y c h p r z e d s i ę b i o r c ó w , d l a k t ó r y c h 2 + 1 s p . z o . o . s t a ł a s i ę s y n o n i m e m r z e t e l n o ś c i i p r o f e s j o n a l i z m u w ś w i e c i e r a c h u n k o w o ś c i i d o r a d z t w a p o d a t k o w e g o . R a z e m m o ż e m y w i ę c e j !
2+1 sp. z o.o najczęściej poszukuje kandydatów
- na stanowiskach:
Księgowy Kalisz
- w kategoriach zawodowych:
księgowość / ekonomia

Oferty pracy 2+1 sp. z o.o

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca 2+1 sp. z o.o

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa 2+1 sp. z o.o

Siedziba główna

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 10 miesiącach

Profil firmy:
2+1 sp. z o.o
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bielsko-Biała
 2. Poznań

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca 2+1 sp. z o.o - oferty archiwalne

 • Samodzielny (na) księgowy (wa)

  2+1 sp. z o.o
  • Kalisz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Biuro księgowe poszukuje samodzielnego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

   Zakres obowiązków

   • samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych
   • sporządzanie bilansu
   • sporządzanie rachunku ZiS
   • obliczanie deklaracji VAT

   Wymagania

   • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

   Oferujemy

   • dobre warunki pracy,
   • miłą atmosferę, którą tworzy zgrany zespół pracowniczy

Pracodawcy w Kaliszu