Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Czy to Twoja firma?

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy praca

Kraków

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy utworzony został dnia 1 kwietnia 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jest jednostką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej.Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.Instytut Zootechniki posiada od dnia 23 listopada 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.iz.edu.pl

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
it (informatyka) administracja biurowa / praca biurowa

Oferty pracy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Siedziba główna

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Kraków
 2. Warszawa
 3. Krzeszowice
 4. Wrocław
 5. Katowice
 6. Bielsko-Biała
 7. Rzeszów
 8. Stargard
 9. Szczecin
 10. Żywiec

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy - oferty archiwalne

 • Zastępca głównego księgowego

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Balice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY


   zatrudni:


   Na stanowisko: ZASTĘPCA GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO


   Miejsce Pracy: Dział Finanowo-Księgowy; Balice, ul. Krakowska 1, woj. małopolskie


   Zakres obowiązków

   Wykaz głównych czynności na stanowisku:


   1. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości i polityki finansowo-księgowej w Instytucie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w jednostce w zakresie:


   a) sporządzania, przyjmowania, archiwizowania, kontrolowania dokumentów finansowych oraz nadzoru nad ich prawidłowym obiegiem,
   b) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych,
   c) prowadzenia wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej i wynikowej;


   2. Prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie:


   a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Instytutu,
   b) podpisywanie dokumentów finansowych własnych i obcych dotyczących spraw gospodarczo-finansowych Instytutu,
   c) kontroli i przestrzegania zasad rozliczeń gotówkowych i ochrony wartości pieniężnych oraz wykonywania dyspozycji w zakresie płatności gotówkowych;


   3. Dokonanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzenie prawidłowości, poprawności i legalności ich udokumentowania;


   4. Analiza wykorzystania otrzymanych dotacji, środków własnych i innych środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;


   5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie obowiązującym w jednostce (także w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych);


   6. Współpraca ze wszystkimi komórkami Instytutu będącymi w bezpośredniej strukturze organizacyjnej i samodzielnie bilansującymi się Zakładami Doświadczalnymi, jak również Spółkami Instytutu w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym i Działem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie nadzoru finansowego;


   7. Uczestnictwo w czynnościach związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem jednolitego informatycznego systemu księgowego w Instytucie Zootechniki PIB i w jego zakładach doświadczalnych oraz, w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu, w jego spółkach zależnych;


   8. Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności. Informowanie na bieżąco Głównego Księgowego o podejmowanych czynnościach związanych z polityką finansowo-księgową Instytutu;


   9. Analiza kont księgowych ze szczególnym uwzględnianiem kont zespołu 4 i 5, uzgadnianie i zamknięcie kręgu kosztów;


   10. Wyliczanie i uzgadnianie narzutu kosztów ogólnych;


   11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki i DFK zleconych przez kierownika jednostki oraz bezpośredniego przełożonego.

   Wymagania

   • 5-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku;
   • Wykształcenie wyższe;
   • znajomość zasad rachunkowości, w szczególności Ustawy o Rachunkowości;
   • doświadczenie w pracy w systemie Soneta Enova;
   • Posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel);
   • Umiejętność pracy w zespole;
   • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00;
   • Karty MultiSport;
   • Świadczenia z ZFŚS;
   • Grupowe ubezpieczenie pracownicze;
   • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Główny specjalista ds. księgowości/Z-ca głównego księgowego

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Główny specjalista ds. księgowości/Z-ca głównego księgowego

   Miejsce pracy: Balice ul. Krakowska 1

   Zakres obowiązków

   • Prowadzanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości w Instytucie, a w szczególności:

   a) bieżące i prawidłowe prowadzanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

   b) nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem przychodów i kosztów należnych jednostce,

   c) sporządzanie wyliczeń Centrali IZ – PIB do CIT-2 w okresach miesięcznych (narastająco) i terminowe rozliczanie pozostałych rozrachunków publiczno – prawnych,

   d) uzgadnianie stanów magazynowych zapasów materiałów, produktów i inwentarza żywego oraz czuwanie nad zgodnością syntetyki z analityką;

   • Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie poprawności ich udokumentowania;
   • Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu ZFŚS + sprawozdania;
   • Rejestracja kosztów wg miejsc powstania kosztów;
   • Prowadzanie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT, sporządzanie deklaracji;
   • Analiza kont księgowych ze szczególnym uwzględnianiem kont zespołu 4 i 5, uzgadnianie i zamknięcie kręgu kosztów;
   • Udział w rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych;
   • Wyliczanie i uzgadnianie narzutu kosztów ogólnych;
   • Nadzór nad prawidłowością dokumentacji księgowej w tym kontrola formalno-rachunkowa dokumentów, dekretacja operacji gospodarczych, archiwizacja dokumentacji zgodnie z przepisami prawa;
   • Obsługa systemu Soneta Enova w zakresie księgowym
   • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki i DFK zleconych przez kierownika jednostki oraz bezpośredniego przełożonego.

   Wymagania

   • 5-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku;
   • Wykształcenie wyższe;
   • znajomość zasad rachunkowości, w szczególności Ustawy o Rachunkowości;
   • doświadczenie w pracy w systemie Soneta Enova;
   • Posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel);
   • Umiejętność pracy w zespole;
   • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00;
   • Karty MultiSport;
   • Świadczenia z ZFŚS;
   • Grupowe ubezpieczenie pracownicze;
   • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

   Miejsce pracy: Balice ul. Krakowska 1

   Zakres obowiązków

   • monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy krajowych i zagranicznych
   • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów krajowych i zagranicznych
   • koordynacja i monitorowanie przygotowania i realizacji projektów krajowych i zagranicznych (nadzór nad harmonogramem prac, realizacją budżetu itp.)
   • przygotowywanie wniosków o płatności/sprawozdań/raportów w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i finansowymi
   • dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami
   • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi środki krajowe i międzynarodowe.

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie
   • wiedza w zakresie źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy międzynarodowych i/lub krajowych
   • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych/krajowych – min. 1 rok
   • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
   • rzetelność w realizacji powierzonych zadań
   • samodzielność i własna inicjatywa
   • umiejętność pracy w zespole
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point

   Dodatkowym atutem będzie:

   • biegła znajomość języka angielskiego
   • znajomość innych języków obcych
   • doświadczenie w realizacji/rozliczaniu/sprawozdawczości projektów międzynarodowych i/lub krajowych – powyżej 1 roku
   • znajomość tematyki funduszy sektora rolniczego
   • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, zootechniką, biologią, sektorem finansów publicznych
   • prawo jazdy kat. B

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00
   • możliwość podnoszenia kwalifikacji
   • karty MultiSport
   • świadczenia z ZFŚS
   • grupowe ubezpieczenie pracownicze
   • przyjazną atmosferę w pracy

Pracodawcy w Krakowie