Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pedagog Wejherowo, Pracownik socjalny Wejherowo, Psycholog Wejherowo, Specjalista ds. kadr i płac Wejherowo, Opiekun Wejherowo.
Kategorie zawodowe: edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia, sektor publiczny / służby mundurowe, medycyna / farmacja / zdrowie, hr / kadry, zarządzanie / dyrekcja.

Oferty pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Praca alert - powiadomienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • Inspektor

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie, 2) Wykształcenie wyższe, preferowany profil zarządzanie zasobami ludzkimi, 3) Minimum roczny staż pracy w administracji, 4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 7) Znajomość przepisów: - ustawa kodeks pracy i aktów wykonawczych do ustawy, - ustawa o pracownikach samorządowych, - rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, - ustawy o pomocy społecznej, - ustawy o samorządzie powiatowym, - ustawy o ochronie danych osobowych. 2. dodatkowe: 1) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność 2) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków 3) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji 4) umiejętność interpretowania przepisów

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 100 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Od podinspektora do starszego specjalisty

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie, 2) Wykształcenie wyższe, preferowany profil zarządzanie zasobami ludzkimi, 3) Minimum roczny staż pracy w administracji, 4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 7) Znajomość przepisów: - ustawa kodeks pracy i aktów wykonawczych do ustawy, - ustawa o pracownikach samorządowych, - rozporządzenie o wynagradzaniu pracowników samorządowych, - ustawy o pomocy społecznej, - ustawy o samorządzie powiatowym, - ustawy o ochronie danych osobowych. 2. dodatkowe: 1) doświadczenie na stanowisku kadrowym; 2) umiejętność pracy w zespole; 3) znajomość programu Progman Kadry; 4) odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność; 5) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 6) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 7) umiejętność interpretowania przepisów; 8) umiejętność pracy pod presją czasu; 9) kreatywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 100 do 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie - pcprwejherowo.pl
   1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z usamodzielniającymi się wychowankami w celu skierowania do mieszkania chronionego i monitorowanie pobytu wychowanków w mieszkaniu chronionym
   (...)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna c) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie d) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2268) 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 6) bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 7) znajomość przepisów: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) ustawy o pomocy społecznej, c) ustawy o ochronie danych osobowych, d) kodeksu postępowania administracyjnego, e) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, f) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 roku, w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. dodatkowe: 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5. Umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Zastępca dyrektora

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Zastępcy dyrektora:
   1) Pomoc w organizacji pracy podległych zespołów zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz systematyczne nadzorowanie ich działalności.
   2)Nadzór nad opracowaniem i realizacja Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i opracowanie corocznego sprawozdania z jego realizacji.
   3)Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw.
   4)Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań podległych zespołów.
   5)Wnioskowanie do dyrektora PCPR o szkolenia dla pracowników podnoszących ich kompetencje.
   6)Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
   7)Inicjowanie działań i nowatorskich rozwiązań usprawniającymi pracę Centrum.
   8) Dbałość o dobry wizerunek PCPR.
   2. Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:
   1)Nadzór nad opracowywaniem i przedstawianiem planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Samorządu Województwa Pomorskiego i innych organów oraz jednostek.
   2)Nadzór nad realizacją programów celowych finansowanych ze środków PFRON oraz środków budżetu państwa dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
   3)Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach.
   4)Nadzór nad zadaniami i programami zleconymi przez PFRON na mocy uchwał i porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Wejherowskiego.
   2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
   1)Nadzór nad opracowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki PFRON na każdy rok kalendarzowy.
   2)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
   3)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
   4)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z finansowaniem i nadzorowaniem działalności warsztatów terapii zajęciowej.
   5)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.
   6)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
   7)Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem do usług tłumacza języka migowego.
   8)Kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.
   9) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.
   4. Zakres odpowiedzialności:
   a)z tytułu powierzonych obowiązków służbowych,
   b)z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciw pożarowej, przepisów o ochronie danych osobowych, postanowień regulaminu organizacyjnego,
   c)za powierzone mienie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: I) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku pedagogika, praca socjalna, praca z rodziną, psychologia, administracja, zarządzanie, 2) ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej, 3) doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym min. 3 lata, 4) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 5) znajomość przepisów m.in. z zakresu: a.ustawy o samorządzie powiatowym, b.ustawy o ochronie danych osobowych, c.ustawy o finansach publicznych, d.kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, h aktów wykonawczych do w/w ustaw. 2. dodatkowe: 1.Umiej ętność korzystania z przepisów prawa, 2.Zarządzanie informacją, 3.Zarządzanie personelem, 4.Umiejętność podejmowania decyzji, 5.Umiejętność pracy w zespole, 6.Techniczna obsługa komputera, 7.Umiejętności analityczne, 8.Kreatywność, 9.Odporność na stres i umiejętność rozładowywania napięć, 10.Profesjonalizm, sumienność, odpowiedzialność, sprawność, bezstronność. obowiązkowość, pomysłowość, zdyscyplinowanie, uczciwość, refleksyjność, lojalność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna c) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie d) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2268) 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 6) bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 7) znajomość przepisów: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) ustawy o pomocy społecznej, c) ustawy o ochronie danych osobowych, d) kodeksu postępowania administracyjnego, e) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, f) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 roku, w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom. dodatkowe: 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5. Umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl
   1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
   2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
   3. Praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków - w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
   4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
   5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.
   Praca wg grafiku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. wykształcenie wyższe: - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji 2. znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej 3. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 4. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych 6. komunikatywność, wrażliwość, empatia 7. wysoka kultura osobista 8. dyspozycyjność i operatywność 9. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja 10. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole 11. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego 12. dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacje:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy 2 etaty umowa o pracę na czas określony 1 etat umowa o pracę w zastępstwie
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie - pcprwejherowo.pl
   1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z usamodzielniającymi się wychowankami w celu skierowania do mieszkania chronionego i monitorowanie pobytu wychowanków w mieszkaniu chronionym
   (...)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Pełen zakres wymagań w ogłoszeniu na stronie PCPR Wejherowo

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy - starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacie:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie - pcprwejherowo.pl
   1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z usamodzielniającymi się wychowankami w celu skierowania do mieszkania chronionego i monitorowanie pobytu wychowanków w mieszkaniu chronionym
   (...)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Pełen zakres wymagań w ogłoszeniu na stronie PCPR Wejherowo

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacie:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl
   1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
   2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
   3. Praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków - w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
   4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
   5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.
   Praca wg grafiku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. wykształcenie wyższe: - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji 2. znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej 3. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 4. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych 6. komunikatywność, wrażliwość, empatia 7. wysoka kultura osobista 8. dyspozycyjność i operatywność 9. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja 10. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole 11. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego 12. dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie - pcprwejherowo.pl

   1. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
   2. Udział w posiedzeniach zespołu ds. kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastyępczej (...)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera
   • Inne wymagania: - brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy b) ustawy o pomocy społecznej c) ustawy o samorządzie powiatowym d) ustawy o ochronie danych osobowych e) kodeksu postępowania administracyjnego f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego DODATKOWE: - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - umiejętnośc sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się - umiejętnbośc pracy w zespole - odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność - bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu - umiejętność zachowania pełnej dyskrecji - umiejętność pracy pod presją czasu - kreatywność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Rumia
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl
   1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
   2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
   3. Praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków - w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
   4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
   5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.
   Praca wg grafiku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. wykształcenie wyższe: - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji 2. znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej 3. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 4. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych 6. komunikatywność, wrażliwość, empatia 7. wysoka kultura osobista 8. dyspozycyjność i operatywność 9. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja 10. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole 11. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego 12. dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacie:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Rumia
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl
   1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
   2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
   3. Praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków - w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
   4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami,
   5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.
   Praca wg grafiku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: 1. wykształcenie wyższe: - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji 2. znajomość przepisów z zakresu pieczy zastępczej 3. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 4. właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność, kreatywność 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych 6. komunikatywność, wrażliwość, empatia 7. wysoka kultura osobista 8. dyspozycyjność i operatywność 9. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja 10. umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole 11. umiejętność integrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego 12. dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pedagog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl
   1. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nie więcej niż 15 rodzin
   nieobjętych wsparciem koordynatora,
   2. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka, jako pedagog w zakresie edukacji
   szkolnej oraz metod wychowawczych dla rodziców zastępczych i biologicznych, w razie
   potrzeby,
   3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz
   dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie objętych wsparciem koordynatora,
   w tym dzieci umieszczonych poza powiatem,
   4. Sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
   w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca
   w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
   5. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych
   w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka,
   6. Prowadzenie sprawozdawczości z efektów pracy pedagoga,
   7. Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz
   prowadzącymi rodzinny dom dziecka,
   8. Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w
   PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska,
   9. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego
   przełożonego,
   10. Zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci
   umieszczonych w pieczy zastępczej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika lub pedagogika specjalna
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe: 1) Tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna 2) Znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) ustawy o pomocy społecznej, c) ustawy o samorządzie powiatowym, d) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, e) kodeksu postępowania administracyjnego, f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dodatkowe: 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5. Umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacie:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie - pcprwejherowo.pl

   1. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
   2. Udział w posiedzeniach zespołu ds. kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastyępczej (...)

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera
   • Inne wymagania: - 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym - brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy b) ustawy o pomocy społecznej c) ustawy o samorządzie powiatowym d) ustawy o ochronie danych osobowych e) kodeksu postępowania administracyjnego f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego DODATKOWE: - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - umiejętnośc sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się - umiejętnbośc pracy w zespole - odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność - bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu - umiejętność zachowania pełnej dyskrecji - umiejętność pracy pod presją czasu - kreatywność

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wejherowo
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku,
   2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku,
   3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
   4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
   5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
   6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
   7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
   8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
   9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej ,
   10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
   1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka,
   12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej,
   13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej,
   14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
   15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator,
   16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc,
   17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym
   18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie,
   19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
   6. Dodatkowe informacie:
   1.praca w terenie
   2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
   3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A,
   4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych,
   5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
   • Inne wymagania: 1. niezbedne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej , 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, 3) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba, która: a)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; b)wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. d)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) znajomość przepisów z zakresu: v/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, v/ ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, s/ rozporządzenia o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, v/ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 5) prawo jazdy kategorii B i prywatny samochód celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. dodatkowe: l)umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2)bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3)dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność interpretowania przepisów.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 4 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka