Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Czy to Twoja firma?

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej praca

Bielsko-Biała

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej


ul. Michała Grażyńskiego 10,


43-300 Bielsko-Biała


ogłasza nabór na stanowisko:
 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa produkcja / przemysł sprzedaż / zakupy budownictwo / architektura / geodezja bankowość / finanse

Oferty pracy Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Praca alert - powiadomienia

Praca Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana

Firma najczęściej oferuje

 • Karnety na siłownię
 • Karta Multisport
 • Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Pakiet socjalny
 • Przyjazna atmosfera
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Mapa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bielsko-Biała
 2. Katowice
 3. Warszawa
 4. Kraków
 5. Kęty
 6. Wrocław
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Żywiec
 9. Bydgoszcz
 10. Częstochowa

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - oferty archiwalne

 • Sprzedawca biletów parkingowych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Sprzedawca biletów parkingowych


   Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Pobieranie opłat na parkingach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych zgodnie
    z zasadami prawa lokalnego.
   • Wystawianie paragonów fiskalnych na kwotę zgodną z opłatą pobraną za postój.
   • Codzienne rozliczanie wartościowe paragonów fiskalnych w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku - Białej.
   • Codzienne sporządzanie raportu dziennego i raz w miesiącu raportu zbiorczego
    z urządzenia mobilnego po zakończeniu sprzedaży.
   • Kontrola uiszczenia opłaty za postój na parkingach płatnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.
   • Pełnienie zastępstw za kontrolerów strefy płatnego parkowania.

   Wymagania   - wykształcenie – zawodowe;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 10.05.2024 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:


   Zakres obowiązków:

   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – co najmniej zawodowe;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 23.04.2024 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Inspektor lub podinspektor ds. uzgadniania dokumentacji

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • Inspektor ds. uzgadniania dokumentacji lub podinspektor ds. uzgadniania dokumentacji

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • prowadzenie prac związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych związanych
    z uzgadnianiem lokalizacji infrastruktury technicznej (sieci, przyłączy), zjazdów oraz innych elementów i obiektów w pasach drogowych dróg administrowanych przez MZD,
   • prowadzenie prac związanych z opinią do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla skomunikowania nowych obiektów powstających na terenie miasta,
   • opiniowanie wykorzystania pasa drogowego na inne cele, niezwiązane
    z funkcjonowaniem drogi,
   • przygotowywanie umów cywilno-prawnych z inwestorami prywatnymi w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych,
   • uzgadnianie dokumentacji projektowej dróg publicznych, wynikających z zakresu umów z inwestorami prywatnymi,
   • prowadzenie rejestru opinii, decyzji i uzgodnień,
   • uczestnictwo w wizjach w terenie,
   • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wydziale Geodezji i Kartografii mających na celu uzgadnianie przebiegu projektowanych sieci nad
    i podziemnych na terenie miasta Bielska-Białej.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy

   Niezbędne:

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: co najmniej średnie techniczne, preferowany kierunek w zakresie drogownictwa, budownictwa, inżynierii środowiska.
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy: W przypadku posiadania wykształcenia średniego wymagany jest 5-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest 2-letni staż pracy. Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę.
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność.

   dodatkowe:

   • dobra znajomość obsługi komputera,
   • praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej,
   • dobra znajomość ustawy o drogach publicznych,
   • dobra znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane,
   • dobra znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. uzgadniania dokumentacji lub podinspektor ds. uzgadniania dokumentacji”

   do dnia 20 marca 2024 r.

   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w części dotyczącej ofert pracy.

   Oferujemy


   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.


   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Kontrola działania istniejących elektronicznych systemów automatycznego poboru opłat na parkingach wewnętrznych, a także wdrażanie ich w lokalizacjach, które zostaną do tego wyznaczone. Współpraca z wykonawcami w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej dostarczanych urządzeń.
   • Prowadzenie czynności związanych z funkcjonowaniem i obsługą parkomatów, urządzeń mobilnych, a także kas fiskalnych.
   • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami zorganizowanymi na gruntach gminnych przekazanych w trwały zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg.
   • Sporządzanie pism w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania.
   • Udzielanie informacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem SPP i parkingów wewnętrznych.
   • Bieżące zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do systemów parkingowych, urządzeń mobilnych oraz kas fiskalnych.
   • Wydawanie napojów w okresie letnim pracownikom parkingowym.
   • Obsługa związana z poborem i transportem utargów z elektronicznych systemów parkingowych do siedziby MZD oraz ich przeliczaniem.
   • Kontrola prawidłowości parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania i na parkingach wewnętrznych oraz zgłaszanie Straży Miejskiej nieprawidłowości w tym zakresie.
   • Cykliczna kontrola czystości parkingów oraz stanu oznakowania pionowego i poziomego –
    w przypadku nieprawidłowości zgłaszanie powyższego do stosownych zespołów MZD.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: co najmniej średnie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • kreatywność,
   • zdolność analitycznego myślenia,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do pracy i tworzenie przyjaznej atmosfery w zespole,
   • gotowość do doskonalenia zawodowego,
   • praktyczna znajomość przepisów w zakresie: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • znajomość procedur administracyjnych, przygotowywania pism, obsługi stron,
   • posiadanie prawa jazdy kat. B,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu biurowego MS Office).


   DODATKOWE

   • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
   • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,
   • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   • znajomość układu komunikacyjnego i topografii Bielska-Białej

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
   • list motywacyjny ,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury parkingowej ”

   do dnia 14 marca 2024 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Oferujemy

   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem układ drogowo-transportowy zarządzany przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – co najmniej zawodowe;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 29.12.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – co najmniej zawodowe;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 11.12.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – średnie;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 23.11.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury oraz podszybie pojazdu. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – średnie;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 12.09.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Inspektor lub podinspektor ds. reklamacji

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor lub Podinspektor ds. reklamacji

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Redagowanie i sporządzanie pism dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) i parkingów wewnętrznych.
   • Prowadzenie wszelkich czynności związanych ze zgłaszanymi reklamacjami dot. wystawionych wezwań i upomnień w tym redagowaniem i sporządzaniem pism do stron i instytucji.
   • Sporządzanie projektów pism stanowiących odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania SPP
   • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych dot. SPP.
   • Udzielanie wyjaśnień dotyczących zasad korzystania z ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych (rozłożenie na raty, umorzenie w całości lub w części należności) w formie przyjmowania stron i udzielania telefonicznej informacji.
   • Sporządzanie dokumentacji związanej z umorzeniem, odroczeniem, rozłożeniem na raty należności pieniężnych z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP a także sporządzenie wniosków oraz kompletowanie i weryfikacja dokumentów do Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych oraz sporządzanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
   • Prowadzenie spraw związanych z zgłoszonymi zarzutami, w tym prowadzenie korespondencji pisemnej z m.in. Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej, Wydziałem Dochodów Budżetowych UM w Bielsku-Białej oraz Urzędami Skarbowymi i przygotowywanie dokumentacji z tym związanej.
   • Redagowanie projektów zarządzeń oraz uchwał.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   niezbędne:

   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie wyższe prawnicze,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia;
   • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo publiczne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • praktyczna znajomość przepisów w zakresie: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu biurowego MS Office)
   • umiejętność interpretowania przepisów prawa,
   • umiejętność redagowania pism urzędowych,
   • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
   • umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.

   dodatkowe:

   • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
   • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. reklamacji”

   do dnia 1 września 2023 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

   Oferujemy

   Praca w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 1, biura usytuowane na pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury oraz podszybie pojazdu. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – średnie;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 01.09.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Kontroler Strefy Płatnego Parkowania


   Zakres obowiązków
   • Prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na wyznaczonych ulicach w Strefie Płatnego Parkowania.
   • Wystawianie, w sposób staranny, rzetelny i skuteczny wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku nie wniesienia opłaty za postój pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania.
   • W ramach możliwości podejmowanie działań w celu utrzymania porządku parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.
   • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej ukazującej datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczne elementy infrastruktury oraz podszybie pojazdu. Dokumentacja winna potwierdzać niezastosowanie się parkujących w Strefie Płatnego Parkowania do w/w Uchwały.
   • Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu oraz wszelkich awarii parkomatów i innych urządzeń parkingowych.
   • Informowanie parkujących w sposób rzetelny i kulturalny o zasadach funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i urządzeń parkingowych.

   Wymagania   - wykształcenie – średnie;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 21.07.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Inspektor lub podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  • Inspektor ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego


   Warunki pracy:

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.


   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
   • Udział w pracy komisji przetargowej.
   • Planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
   • Kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości.
   • Rozliczanie finansowe i rzeczowe prowadzonych budów.
   • Rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej MZD w zakresie merytorycznego uzasadnienia.
   • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
   • Sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnych, dostarczonych w postaci cyfrowej przez wykonawców prowadzących prace drogowe dla MZD.
   • Prowadzenie ewidencji dróg w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz aktualizacji elektronicznej książki drogi.
   • Utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   niezbędne:

   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 2 letni staż pracy,

   - w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

   Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
   • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
   • wysoka kultura osobista,
   • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,
   • znajomość przepisów prawa budowlanego,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo publiczne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   dodatkowe:

   • średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
   • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
   • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektora ds. utrzymania pasa drogowego”

   do dnia 31 maja 2023 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

   Oferujemy


   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 • Inspektor lub podinspektor ds. zamówień publicznych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor lub Podinspektor ds. zamówień publicznych

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Sporządzanie dokumentów zamówienia, w tym w szczególności: specyfikacji warunków zamówienia, informacji i zawiadomień w procedurze krajowej oraz w procedurze powyżej progów unijnych z uwzględnieniem przepisów w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
   • Sporządzanie ogłoszeń, w szczególności: ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o wyniku postępowania, ogłoszeń o zmianach ogłoszeń i sprostowań.
   • Opracowywanie umów i kontraktów o wykonanie zamówień publicznych, przygotowywanie zmian do już zawartych.
   • Sporządzanie oraz udzielanie wyjaśnień, uzasadnień i opinii w sprawach zamówień publicznych.
   • Współpraca z Radcą Prawnym w sprawach prawnych związanych z zamówieniami publicznymi.
   • Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla zadań współfinansowanych ze środków unijnych z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw.
   • Prowadzenie procedur zamówień dofinansowanych ze środków unijnych w oparciu
    o zasadę konkurencyjności.
   • Przygotowanie zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
   • Udział w opracowaniu planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przygotowanie aktualizacji planów, sporządzanie rejestrów i raportów.
   • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.
   • Przygotowanie odpowiedzi na wnioski organów kontrolnych.
   • Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego.
   • Udział w rozpatrywaniu odwołań i przygotowaniu propozycji odpowiedzi na odwołanie, kompletowanie akt postępowania w przypadku wniesienia skargi do sądu.
   • Organizacja komisji przetargowych i udział w jej pracach w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące Zarządzenia i Regulaminy.
   • Prowadzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz protokołów z prac komisji przetargowej.
   • Weryfikacja treści składanych gwarancji i poręczeń wadialnych oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   niezbędne:

   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie wyższe,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office),
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia;
   • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo publiczne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   dodatkowe:

   • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
   • znajomość przepisów w zakresie elektronizacji zamówień publicznych,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,
   • umiejętność interpretowania przepisów prawa,
   • umiejętność redagowania pism urzędowych, uzasadnień i opinii prawnych,
   • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
   • umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. zamówień publicznych”

   do dnia 20 kwietnia 2023 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

   Oferujemy

   Warunki pracy:

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 • Sprzedawca biletów parkingowych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Sprzedawca biletów parkingowych


   Zakres obowiązków

   Zakres obowiązków:

   • Pobieranie opłat na parkingach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych zgodnie
    z zasadami prawa lokalnego.
   • Wystawianie paragonów fiskalnych na kwotę zgodną z opłatą pobraną za postój.
   • Codzienne rozliczanie wartościowe paragonów fiskalnych w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku - Białej.
   • Codzienne sporządzanie raportu dziennego i raz w miesiącu raportu zbiorczego
    z urządzenia mobilnego po zakończeniu sprzedaży.
   • Kontrola uiszczenia opłaty za postój na parkingach płatnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.
   • Pełnienie zastępstw za kontrolerów strefy płatnego parkowania.

   Wymagania   - wykształcenie – średnie;
   - stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   - komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.


   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 15.03.2023 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego na zastępstwo

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego na zastępstwo


   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, aparat fotograficzny,
   • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów, kontaktami osobistymi i telefonicznymi z wykonawcami robót,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Projektu, w oparciu o art. 25 Ustawy Prawo Budowlane oraz umowy między Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a Wykonawcą na zadaniach prowadzonych przez MZD w Bielsku-Białej.
   • Przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
   • Udział w pracy komisji przetargowej.
   • Planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
   • Kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości.
   • Rozliczanie finansowe i rzeczowe prowadzonych budów.
   • Rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej MZD w zakresie merytorycznego uzasadnienia.
   • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
   • Sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnych, dostarczonych w postaci cyfrowej przez wykonawców prowadzących prace drogowe dla MZD.
   • Prowadzenie ewidencji dróg w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz aktualizacji elektronicznej książki drogi.
   • Utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:


   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa
   • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

   • bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,
   • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych - wydanych przez G.D.D.K. i A.,
   • prawo jazdy kat. B,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,

   DODATKOWE

   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

   Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2023 r.


   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Oferujemy


   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego na zastępstwo

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego na zastępstwo


   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, aparat fotograficzny,
   • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów, kontaktami osobistymi i telefonicznymi z wykonawcami robót,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Projektu, w oparciu o art. 25 Ustawy Prawo Budowlane oraz umowy między Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a Wykonawcą na zadaniach prowadzonych przez MZD w Bielsku-Białej.
   • Przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
   • Udział w pracy komisji przetargowej.
   • Planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
   • Kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości.
   • Rozliczanie finansowe i rzeczowe prowadzonych budów.
   • Rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej MZD w zakresie merytorycznego uzasadnienia.
   • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
   • Sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnych, dostarczonych w postaci cyfrowej przez wykonawców prowadzących prace drogowe dla MZD.
   • Prowadzenie ewidencji dróg w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz aktualizacji elektronicznej książki drogi.
   • Utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:


   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa
   • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

   • bardzo dobra znajomość prawa budowlanego,
   • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych - wydanych przez G.D.D.K. i A.,
   • prawo jazdy kat. B,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,

   DODATKOWE

   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

   Oferty należy składać do dnia 20 lutego 2023 r.


   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Oferujemy


   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 • Sprzedawca biletów parkingowych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia

  • Sprzedawca biletów parkingowych


   Zakres obowiązków

   • pobieranie opłat na parkingach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych zgodnie z zasadami prawa lokalnego.
   • wystawianie paragonów fiskalnych na kwotę zgodną z opłatą pobraną za postój.
   • codzienne rozliczanie wartościowe paragonów fiskalnych w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku - Białej.
   • codzienne sporządzanie raportu dziennego i raz w miesiącu raportu zbiorczego
    z urządzenia mobilnego po zakończeniu sprzedaży.
   • kontrola uiszczenia opłaty za postój na parkingach płatnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.
   • pełnienie zastępstw za kontrolerów strefy płatnego parkowania.

   Wymagania


   • wykształcenie – średnie;
   • stan zdrowia pozwalający na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych;
   • komunikatywność,
   • kultura osobista,
   • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

   Oferujemy


   • pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym:

   a) I zmiana – od godziny 800 do godziny 1600,

   b) II zmiana – od godziny 900 do godziny 1700

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Oferty zawierające CV prosimy składać do 04.11.2022 r. na adres
   e-mailowy: sekretariat@mzd.bielsko.pl

 • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • 4 000-5 000 / mies.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat


  • Podinspektor ds. infrastruktury parkingowej
   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
   • list motywacyjny ,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. infrastruktury parkingowej ”

   do dnia 7 marca 2022 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w części dotyczącej ofert pracy.

   Zakres obowiązków


   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Organizowanie pracy i przeprowadzanie kontroli wykonywanych czynności przez służbę parkingową, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli.
   • Kontrola działania istniejących systemów automatycznego poboru opłat na parkingach wewnętrznych, a także wdrażanie ich w lokalizacjach, które zostaną do tego wyznaczone. Współpraca z wykonawcami w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej dostarczanych urządzeń oraz cykliczna wymiana kaset z pieniędzmi w systemach automatycznego poboru opłat.
   • Kontrola prawidłowości parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania i na parkingach wewnętrznych oraz zgłaszanie Straży Miejskiej nieprawidłowości w tym zakresie.
   • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami zorganizowanymi na gruntach gminnych przekazanych w trwały zarząd Miejskiemu Zarządowi Dróg.
   • Cykliczna kontrola czystości parkingów oraz stanu oznakowania pionowego i poziomego – w przypadku nieprawidłowości zgłaszanie powyższego do stosownych zespołów MZD.
   • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem sanitariatów dla służby parkingowej oraz pomieszczeń socjalnych.
   • Prowadzenie czynności związanych z funkcjonowaniem i obsługą parkomatów, urządzeń mobilnych a także kas fiskalnych.
   • Sporządzanie pism i korespondencji dotyczącej funkcjonowania parkingów płatnych.
   • Udzielanie informacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem SPP i parkingów wewnętrznych.
   • Bieżące zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mobilnych oraz kas fiskalnych.
   • Wydawanie napojów chłodzących w okresie letnim pracownikom parkingowym.
   • Uczestniczenie w konwojowaniu utargu do banku.
   • Obsługa związana z poborem i transportem utargów z elektronicznych systemów parkingowych do siedziby MZD oraz ich przeliczaniem.


   Wymagania


   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: co najmniej średnie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • kreatywność,
   • zdolność analitycznego myślenia,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do pracy i tworzenie przyjaznej atmosfery w zespole,
   • gotowość do doskonalenia zawodowego,
   • praktyczna znajomość przepisów w zakresie: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • znajomość procedur administracyjnych, przygotowywania pism, obsługi stron,
   • posiadanie prawa jazdy kat. B,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu biurowego MS Office).


   DODATKOWE

   • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
   • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania,
   • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   • znajomość układu komunikacyjnego i topografii Bielska-Białej.

   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem układ drogowo-transportowy zarządzany przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   Proponowane wynagrodzenie miesięczne wynosi:

   - wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 500 zł do 4 200 zł brutto,

   - dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


 • Inspektor lub Podinspektor ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • 4 000-5 000 / mies.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i zajęcia pasa drogowego” do dnia 21 lutego 2022 r.

   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Zakres obowiązków

   • kontrola prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie właściwego oznakowania i prowadzenia zgodnie z wydawanymi zezwoleniami,
   • podejmowanie interwencji w przypadku samowolnych zajęć pasa drogowego,
   • przygotowanie projektów decyzji naliczających kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
   • dokonywanie objazdów dróg w zakresie realizacji wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
   • nadzór i kontrola nad awaryjnym zajęciem pasa drogowego przez gestorów sieci,
   • nadzór i kontrola pasa drogowego w zakresie podmiotów indywidualnych (w zakresie wjazdów, wykonywanych przyłączy, etc.),
   • organizowanie odbiorów robót w pasie drogowym na podstawie zgłoszeń wykonawców,
   • uczestniczenie w wizjach w terenie włącznie z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej oraz prowadzenie korespondencji,
   • współpraca ze Strażą Miejską w zakresie usuwania z pasa drogowego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

   Wymagania

   Niezbędne

   • obywatelstwo: polskie
   • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego wymagany jest roczny staż pracy,

   - co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisko Podinspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

   Staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę

   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

   - nieposzlakowana opinia,

   - umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

   - wysoka kultura osobista,

   - posiadanie prawa jazdy kat. B.

   - znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,

   - znajomość przepisów prawa budowlanego,

   - umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad)


   dodatkowe:

   • średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa preferowany kierunek drogowy,
   • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery

   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

   Proponowane wynagrodzenie miesięczne w zależności od stanowiska wynosi:

   - wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 400 zł do 4 200 zł brutto,

   - dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 • Specjalista ds. finansowo-księgowych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • 4 200-5 200 / mies.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Specjalista ds. finansowo-księgowych

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
   • list motywacyjny
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. finansowo-księgowych” do dnia 15 lutego 2022 r.

   na adres:

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD).

   Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w części dotyczącej ofert pracy.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • Prowadzenie zagadnień związanych z windykacją należności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:

   - prowadzenie korespondencji związanej z windykacją należności.

   - sporządzanie i wysyłanie oraz ewidencja tytułów wykonawczych.

   • Prowadzenie gospodarki kasowej, w tym dokumentacji kasowej.
   • Prowadzenie rejestru rozrachunków z zakresu dochodów budżetowych.
   • Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych, pozabilansowych w zakresie prowadzonych obowiązków służbowych.
   • Wystawianie faktur.
   • Obsługa stref płatnego parkowania w programie Exek, w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.

   Wymagania

   NIEZBĘDNE

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: wyższe
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 letni staż pracy,
   • dobra znajomość księgowych programów komputerowych,
   • biegła obsługa komputera, w szczególności Pakiet Office,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,

   DODATKOWE

   • doświadczenie zawodowe w pracy w windykacji, w księgowości,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie egzekucji, rachunkowości w jednostkach samorządowych,
   • wykształcenie wyższe o kierunku Rachunkowość, Administracja lub Prawo
   • bardzo dobra znajomość przepisów egzekucji administracyjnej, rachunkowości budżetowej,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność

   Oferujemy

   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   Proponowane wynagrodzenie miesięczne na stanowisku Specjalista ds. finansowo-księgowych wynosi w przedziale od 4 200 zł do 5 200 zł brutto.

   Wynagrodzenie na stanowisku Specjalista ds. finansowo-księgowych składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 o pracownikach samorządowych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Pracodawcy w Bielsku-Białej