Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Podstawowe informacje o firmie

NIP: 9372686990

REGON: 072181741

KRS: -

pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała województwo śląskie powiat bielsko-biała gmina bielsko-biała

Pozostałe informacje

Źródło: GUS, CEIDG

Oferty pracy Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Praca alert - powiadomienia

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Inspektor ds. geodezyjno-własnościowych lub podinspektor ds. geodezyjno-własnościowych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  • Inspektor ds. geodezyjno-własnościowych lub podinspektor ds. geodezyjno-własnościowych


   Warunki pracy


   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej
    w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.


   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji na potrzeby postępowań związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości w szczególności w trybie przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną i Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
   • prowadzenie rejestru spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie Miasta Bielska-Białej.
   • opiniowanie zasadności przejmowania nieruchomości w trwały zarząd przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
   • prowadzenie rejestru nieruchomości przejętych w trwały zarząd przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
   • opiniowanie zajęcia nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,
   • opiniowanie wykorzystania pasów drogowych dróg publicznych i zarezerwowanych pasów terenu na inne cele,
   • wprowadzanie realizowanych spraw i dokonanych opinii do Systemu SmartGEM ewidencjonującego prowadzone sprawy i ułatwiającego zarządzanie siecią dróg na terenie Miasta Bielska-Białej.
   • uczestnictwo w pracach związanych z udzielaniem zamówień publicznych obejmujących wykonanie dokumentacji na potrzeby postępowań związanych
    z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
   • przygotowywanie map, planów z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD,
   • uczestnictwo w wizjach w terenie,

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   Niezbędne

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: co najmniej średnie techniczne, preferowany kierunek w zakresie geodezji i kartografii,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność.

   dodatkowe:

   • dobra znajomość obsługi komputera, (pakiet Office, programy typu CAD)
   • praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności realizujących zadania zarządcy drogi publicznej lub gospodarowaniem nieruchomościami.
   • praktyka zawodowa w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, potwierdzająca
    w szczególności udział w pracach związanych z gospodarką nieruchomościami.
   • bardzo dobra znajomość prawa geodezyjnego i kartograficznego i przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami.
   • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego - KPA,


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. geodezyjno-własnościowych lub podinspektor ds. geodezyjno-własnościowych”

   do dnia 12 grudnia 2022 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

   Oferujemy


   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 • Inspektor lub podinspektor ds. zamówień publicznych

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektor lub Podinspektor ds. zamówień publicznych

   w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

   Miejsce pracy: Bielsko-Biała

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Sporządzanie dokumentów zamówienia, w tym w szczególności: specyfikacji warunków zamówienia, informacji i zawiadomień w procedurze krajowej oraz w procedurze powyżej progów unijnych z uwzględnieniem przepisów w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
   • Sporządzanie ogłoszeń, w szczególności: ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o wyniku postępowania, ogłoszeń o zmianach i sprostowań.
   • Opracowywanie umów i kontraktów o wykonanie zamówień publicznych, przygotowywanie zmian do już zawartych.
   • Sporządzanie oraz udzielanie wyjaśnień, uzasadnień i opinii w sprawach zamówień publicznych.
   • Współpraca z Radcą Prawnym w sprawach prawnych związanych z zamówieniami publicznymi.
   • Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla zadań współfinansowanych ze środków unijnych z uwzględnieniem obowiązujących dyrektyw.
   • Prowadzenie procedur zamówień dofinansowanych ze środków unijnych w oparciu
    o zasadę konkurencyjności.
   • Przygotowanie zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
   • Udział w opracowaniu planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przygotowanie aktualizacji planów, sporządzanie rejestrów i raportów.
   • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.
   • Przygotowanie odpowiedzi na wnioski organów kontrolnych.
   • Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego.
   • Udział w rozpatrywaniu odwołań i przygotowaniu propozycji odpowiedzi na odwołanie, kompletowanie akt postępowania w przypadku wniesienia skargi do sądu.
   • Organizacja komisji przetargowych i udział w jej pracach w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące Zarządzenia i Regulaminy.
   • Prowadzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz protokołów z prac komisji przetargowej.
   • Weryfikacja treści składanych gwarancji i poręczeń wadialnych oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

   Wymagania

   związane ze stanowiskiem pracy:

   niezbędne:

   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie wyższe,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office),
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia;
   • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo publiczne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   dodatkowe:

   • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
   • znajomość przepisów w zakresie elektronizacji zamówień publicznych,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,
   • umiejętność interpretowania przepisów prawa,
   • umiejętność redagowania pism urzędowych, uzasadnień i opinii prawnych,
   • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
   • umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*
   • list motywacyjny,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. zamówień publicznych”

   do dnia 6 grudnia 2022 r.

   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

   (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

   Inne informacje:

   Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

   Oferujemy

   Warunki pracy:

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
   • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 • Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego lub referenta ds. zajęcia pasa drogowego na zastępstwo

  Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  • Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego lub referenta ds. zajęcia pasa drogowego na zastępstwo
   Warunki pracy:

   • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, faks,
   • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,

   · na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,

   • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   Załatwianie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, a w tym:

   • przyjmowanie wniosków na zajęcie pasa drogowego,
   • przyjmowanie zgłoszeń awaryjnego zajęcia pasa drogowego,
   • sprawdzanie kompletności wniosków,
   • powiadamianie stron o brakach formalnych w składanych wnioskach,
   • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i naliczanie opłat:

   - na zajęcie pasa drogowego,

   - na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,

   • prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
   • przekazywanie kopii decyzji wydanych na zajęcie pasa drogowego na przeprowadzenie robót budowlanych przez właścicieli sieci przesyłowych urządzeń, budynków w obrębie pasa drogowego, a także decyzji na prowadzenie robót awaryjnych do Zespołu Kontroli Pasa Drogowego,
   • wprowadzanie danych do elektronicznej bazy geograficznych systemów informacyjnych (GIS), celem dokonania oznaczeń miejsc decyzji na podkładach mapowych i wprowadzanie dokumentów do systemu.

   Wymagania

   Kandydat na stanowisko specjalisty ds. zajęcia pasa drogowego lub referenta ds. zajęcia pasa drogowego winien spełniać następujące kryteria:

   • obywatelstwo: polskie,
   • wykształcenie: średnie techniczne,
   • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

   - na stanowisko referenta ds. zajęcia pasa drogowego – staż pracy nie jest wymagany,

   - na stanowisko specjalisty ds. zajęcia pasa drogowego: 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego, 2 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego.

   Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
   • nieposzlakowana opinia,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
   • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
   • pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery,
   • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office)
   • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
   • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych.


   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
   • list motywacyjny,
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
   • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać

   do dnia 14.11. 2022 r.


   na adres

   Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A


   Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


   Inne informacje:

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

   Oferujemy


   • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
   • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka