Zawody i ich potencjał

Pośrednik pracy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

16 sierpnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze
Pośrednik pracy - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Pośrednik pracy ma za zadanie pozyskiwać informacje o wolnych miejscach pracy, dystrybuować je, a także nawiązywać współpracę z podmiotami zgłaszającymi wolne wakaty, dobierać dla nich właściwych kandydatów oraz zbierać informacje o lokalnym rynku pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Na czym polega praca pośrednika?
 • Kto sprawdzi się najlepiej w tego rodzaju pracy?
 • Na jakie zarobki może liczyć pośrednik pracy?
 • Jakie kwalifikacje potrzebne są w tym zawodzie?
 • W jakich warunkach pośrednik wykonuje swoją pracę?
 • Jakie możliwości zatrudnienia ma pośrednik pracy?
 • Czy jest to praca przyszłości?
  Przeczytaj i sprawdź, czy pośrednik pracy to zawód dla Ciebie.

Pośrednik pracy - na czym polega praca?

Pośrednik pracy jest to osoba, której zadaniem jest pomaganie zarówno osobom bezrobotnym, jak i wszystkim innym poszukującym pracy, w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Ponadto, pośrednik wspiera również pracodawców, udzielając im pomocy w pozyskaniu pracowników, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku pośrednika pracy?

 

Do jego zadań należą:

 • pozyskiwanie nowych ofert pracy, pojawiających się na rynku;
 • upowszechnianie bieżących ofert pracy, m.in. poprzez przekazywanie ich do internetowej bazy, udostępnianej przez ministerstwo;
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom o kandydatach do pracy, w odpowiedzi na zgłoszoną przez nich ofertę;
 • informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także przewidywanych zmianach;
 • ułatwienie kontaktów pomiędzy osobami poszukującymi pracy oraz pracodawcami;
 • prowadzenie wymiany informacji pomiędzy powiatowymi urzędami pracy w kwestii możliwości uzyskania szkoleń oraz zatrudnienia na terenie ich działania;
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Video

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku pośrednika pracy?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pośrednik

POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Spółdzielnia Inwestycyjno-Budowlana Hejnał

 • Kraków
Dodana

Pośrednik pracy/pośrednik pracy stażysta

MAZOWIECKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W WARSZAWIE

 • Warszawa
Dodana

Asystent działu handlowego

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając

 • Rzeszów
Dodana
Dodana

Zastanawiasz się, czy posada pośrednika pracy jest dla Ciebie? Podpowiadamy, jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako pośrednik pracy.

Najbardziej pożądanymi cechami osobowości w tym zawodzie są:

 • inicjatywność,
 • asertywność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia,
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • cierpliwość,
 • wytrwałość,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • dążenie do osiągania celów oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.

Większość z wymienionych cech jest istotna z punktu widzenia pracy z klientem. Zarówno osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak i ją zlecające oczekują profesjonalnego podejścia oraz przede wszystkim pomocy ze strony swojego pośrednika pracy. Stąd tak ważne jest bycie komunikatywnym, empatycznym czy cierpliwym. Należy pamiętać, że pośrednik obsługuje osoby o różnym statusie, poziomie intelektualnym oraz wykształceniu zawodowym. Właśnie dlatego powinien wykazywać się asertywnością oraz odpornością emocjonalną.

Ile zarabia pośrednik pracy?

Wysokość wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód pośrednik pracy uzależniona jest od kilku różnych czynników. Są nimi przede wszystkim: rodzaj pracodawcy (podmiot niepubliczny lub publiczny), szczegółowy zakres zadań, a także region Polski, w którym planuje się podjąć pracę. Ponadto, w przypadku agencji pośrednictwa pracy oraz agencji pracy tymczasowej istotnym elementem jest także rodzaj zleceniodawców, z jakimi współpracuje pośrednik. W tabeli poniżej przedstawiamy przykładowe sumy wynagrodzenia dla pośrednika pracy:

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 500 zł 2 716 zł
ŚREDNIE 3 900 zł 2 988 zł
WYSOKIE 4 400 zł 3 329 zł

Czy do pracy na stanowisku pośrednika pracy potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

W celu podjęcia zatrudnienia jako pośrednik pracy w większości przypadków wymagane jest wykształcenie minimum średnie lub wyższe. Oczywiście, preferowane jest ukończenie studiów wyższych na kierunku powiązanym z zawodem (np. pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe), jednakże nie jest to konieczność. Przed chętnymi do pracy w tym zawodzie najczęściej nie stawia się formalnych wymogów kwalifikacyjnych. Pracodawcy zwracają jednak uwagę, czy kandydat posiada dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, gdyż pomaga mu to efektywne realizować powierzone zadania. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych (psychologia, pedagogika, socjologia) również stanowi dodatkowy atut dla ubiegającego się o zatrudnienie. W załączonej tabeli przedstawiamy, jakie oczekiwania w zakresie zdobytych kwalifikacji mają pracodawcy wobec przyszłych pośredników pracy:

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE - -
PRZYDATNE Do pracy jako pośrednik pracy nie jest wymagane specjalne wykształcenie, jednak Ci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku prawo lub ekonomia mają o wiele większe szanse na spełnienie się w tym zawodzie. -

W jakich warunkach pracuje pośrednik pracy?

Miejscem wykonywania obowiązków dla pośrednika pracy najczęściej są pomieszczenia biurowe w siedzibie pracodawcy, tzn. publicznych lub niepublicznych instytucjach rynku pracy (takich jak: urzędy pracy, agencje zatrudnienia czy jednostki Ochotniczych Hufców Pracy). Zazwyczaj czynności służbowe wykonywane są w pozycji siedzącej, za pośrednictwem komputera oraz telefonu. Jednakże, w zależności od specyfiki oraz preferencji danego pracodawcy, możliwe jest także przeprowadzanie pewnych zadań w terenie. W ramach wykonywania obowiązków mogą być bowiem konieczne wyjazdy do klientów - zleceniodawców, publikujących swoje oferty pracy. W zależności od miejsca świadczenia pracy oraz przysługujących zadań służbowych, pośrednik może pracować indywidualnie lub zespołowo. Osoby wykonujące ten zawód najczęściej pracują w systemie jednozmianowym, mając ustalone stałe godziny pracy.

pośrednik pracy

W odniesieniu do warunków, w jakich pośrednik wykonuje swój zawód, należy mieć również na uwadze, jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku pośrednika pracy.

Oto kilka z nich:

 • sprawność fizyczna,
 • dobry wzrok i słuch,
 • wyraźna mowa,
 • pełna sprawność umysłowa.

Ze względu na specyficzną organizację pracy, koniecznością w tym zawodzie może być przemieszczanie się, dlatego istotna jest sprawność fizyczna. Pracownik, wykonujący ten zawód, powinien posiadać w pełni sprawne narządy wzroku, słuchu oraz mowy. Wiąże się to z przymusem przeprowadzania dużej liczby rozmów, a także intensywną współpracą z wieloma osobami. Nie ma istotnych przeszkód, aby praca ta wykonywana była przez osoby niepełnosprawne. Jedynym wariantem, wykluczającym z podjęcia takiego zatrudnienia, są kłopoty, wykluczające możliwość kontaktów zdalnych oraz niepełnosprawność intelektualna. Może ona bowiem stanowić przeszkodę do wykonywania obowiązków, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jednakże, są to wyłącznie wskazówki, gdyż w każdym wypadku o stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie pośrednika pracy?

Pośrednik pracy może być zatrudniony w różnych miejscach, m.in. mogą być to: wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudniania, Ochotnicze Hufce Pracy, a także akademickie biura karier, prowadzone przez szkoły wyższe oraz placówki edukacji zawodowej i ustawicznej. Wykonujący ten zawód może również podjąć próbę założenia własnej agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej. Należy jednak pamiętać, że ten sposób prowadzenia działalności wymaga nie tylko doświadczenia i wiedzy praktycznej, ale również posiadania dodatkowych kompetencji, związanych z marketingiem, promocją i sprzedażą swoich usług.

pośrednik pracy

Czy zawód pośrednika pracy jest przyszłościowy?

W dzisiejszych czasach pośrednictwo pracy jest zawodem rozwojowym, w którym liczba dostępnych miejsc pracy wzrasta. W placówkach publicznych zapotrzebowanie na tym stanowisku wciąż rośnie, przede wszystkim z uwagi na potrzebę obsługi pracodawców zgłaszających swoje oferty pracy. Notuje się bowiem systematyczny wzrost liczby zgłaszanych ofert, przy jednoczesnym spadku liczby osób bezrobotnych, rejestrujących się w urzędach pracy. Taka sytuacja powoduje zwiększoną intensywność pracy pośredników. Wyższy poziom zapotrzebowania na tego typu usługi nastąpił także w momencie otwarcia urzędów pracy na cudzoziemców jako potencjalnych kandydatów dla pracodawców. Dodatkowo, wzrasta także zapotrzebowanie na usługi dla rynku, świadczone przez podmioty niepubliczne.

Podsumowanie:
  • Pośrednik pracy pomaga zarówno osobom bezrobotnym, jak i pracodawcom znaleźć odpowiednie zatrudnienie.
  • Kompetencje interpersonalne, takie jak empatia, asertywność czy cierpliwość, są kluczowe w pracy na stanowisku pośrednika pracy.
  • Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pracodawcy, zakres zadań czy region Polski.
  • W większości przypadków wymagane jest wykształcenie minimum średnie lub wyższe, jednak formalne wymagania kwalifikacyjne są często elastyczne.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie obowiązki ma pośrednik pracy?

Pośrednik pracy zajmuje się przede wszystkim analizą lokalnego rynku pracy, obserwuje nowe oferty zatrudnienia i upowszechnia je. Pomaga zarówno osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, jak i pracodawcom w odnalezieniu właściwego kandydata na zgłoszone wolne wakaty.

Jakiego poziomu wykształcenia oczekuje się od pośrednika pracy?

Co do zasady, najczęściej nie ma szczególnych wymagań co do wykształcenia osoby pracującej na stanowisku pośrednika pracy. Oczywiście, im wyższe wykształcenie - szczególnie kierunkowe - tym lepiej, jednak najczęściej nie jest to koniecznością. Można spodziewać się różnych oczekiwań wobec kandydatów - wszystko zależy od podmiotu, w którym planuje się podjąć pracę.

Czy łatwo znaleźć zatrudnienie w zawodzie pośrednika pracy?

Istnieje kilka podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, które oferują możliwość zatrudnienia na stanowisku pośrednika pracy. Uważa się, iż jest to zawód, w którym przez najbliższe lata zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą będzie wzrastać.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Wojciech

Wojciech

Myślę, że pośrednik pracy jest niezbędny dla każdej firmy, która chce zatrudnić odpowiednio wyszkolonych pracowników. To osoba, która zna rynek pracy i wie, gdzie szukać właściwych kandydatów.
Staszek

Staszek

Według mnie pośrednik pracy to ktoś, kto ma dużo kontaktów i jest w stanie pomóc w znalezieniu zatrudnienia. To naprawdę wartościowe, bo bez takiej osoby może być naprawdę trudno znaleźć dobrą pracę.
Finka

Finka

Myślę, że pośrednik pracy to fajny zawód dla kogoś, kto lubi pomagać ludziom i ma dobre podejście do klientów. Sama korzystałam z usług pośrednika i byłam bardzo zadowolona z efektów jego pracy.
bolo

bolo

Moim zdaniem praca pośrednika jest bardzo wymagająca, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonująca. Trzeba być empatycznym i cierpliwym, ale w końcu kiedy pomagamy ludziom znaleźć pracę, to czujemy się naprawdę dobrze!

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka