Praca dla studenta

Praktyki zawodowe - niezbędny element kariery zawodowej

1 września 2023

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 9 głosów

9 głosów

7 komentarzy
Praktyki zawodowe - niezbędny element kariery zawodowej
Praktyki zawodowe to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności. Dowiedz się, jak znaleźć praktyki, które będą dla Ciebie odpowiednie.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa to okres praktycznego pobierania nauki i zdobywania doświadczenia w określonym zawodzie. Obowiązek jej realizacji mają uczniowie szkół zawodowych i techników, a także studenci. Ma ona na celu pokazać młodym, jak wygląda praca w danym zawodzie na określonym stanowisku, zapoznać ich z obowiązkami i umożliwić zdobycie doświadczenia w danej branży. Takie praktyczne poszerzanie kompetencji to szansa na zweryfikowanie swoich predyspozycji – może się bowiem okazać, że uczeń czy student zupełnie nie odnajduje się na danym stanowisku. Wówczas istnieje możliwość realizowania dalszych praktyk na innych pozycjach, tak, aby pod koniec swojej edukacji uczeń czy student wiedział, czym właściwie chce się zajmować bądź w którą stronę będzie kierunkował swoją karierę.

Praktyki zawodowe mogą być także realizowane poza instytucjami. To znaczy, że młoda osoba może się na nie zdecydować także bez wysyłania przez szkołę czy uczelnię. Firmy chętnie przyjmują pod swoje skrzydła osoby chętne do nauki, współpracy i pobierania doświadczenia. Takie przyuczenie do zawodu może odbywać się płatnie lub bezpłatnie, na podstawie umowy o praktyki zawodowe, umowy o praktykę wakacyjną, na zasadzie wolontariatu bądź umowy cywilnoprawnej.

Praktyki zawodowe to obopólna korzyść – dla ucznia/studenta, jak i dla pracodawcy. Ten pierwszy może pobierać wiedzę i doświadczenie od specjalistów. Poznać tajniki pracy w danym zawodzie, zorientować się, czy odpowiada mu taka praca, a niekiedy również zarobić. To także ważny punkt w CV osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy. Dla przedsiębiorców i instytucji przyjmujących pod swoje skrzydła praktykantów to z kolei szansa na wyłonienie młodych talentów, a także pozyskanie osoby, która pomoże w codziennych obowiązkach. Pracodawca może bowiem przyuczyć młodą osobę do pracy w swojej firmie, a w przyszłości, jeśli się sprawdzi, zatrudnić ją.

Dziennik praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego w szkołach średnich, wyższych oraz na uniwersytetach i politechnikach. Ma na celu przygotowanie młodych osób do wykonywania przyszłego zawodu, a także ich zapoznanie z funkcjonowaniem rynku pracy. Organizacja praktyk najczęściej odbywa się na linii szkoła/uczelnia – student/uczeń – pracodawca. W takiej sytuacji to szkoła/uczelnia odpowiada za organizację praktyk, polegająca na zawarciu porozumienia z pracodawcą. Ten może być odgórnie ustalony, ale niekiedy też to uczeń/student może samodzielnie zdecydować, gdzie tę praktykę chce zrealizować i wówczas złożyć podanie o praktyki zawodowe, a następnie uzyskać aprobatę zakładu pracy oraz jednostki delegującej na praktykę. Przebieg praktyki zawodowej dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej.

Czym jest dziennik praktyki zawodowej? Otóż to dokument formalny, w którym zamieszczone są wszelkie informacje odnośnie realizacji programu praktyk. W nim zawarte są kwestie związane z danymi firmy lub instytucji, w której odbywa się praktyka zawodowa, danymi ucznia/studenta, danymi jednostki delegującej, a także wszelkie informacje o przebiegu praktyki, zgodne z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Dziennik praktyki zawodowej prowadzi się w następujący sposób:

 • Praktykant wypełnia stronę tytułową i kolejne, gdzie muszą znaleźć się informacje o nim, uczelni i firmie, w której realizuje praktykę;
 • Na kolejnych stronach każdego dnia, kiedy odbywa praktykę, wpisuje nazwę zakładu pracy oraz datę, godziny praktyki i rodzaj wykonywanych czynności konkretnego dnia;
 • Na każdej stronie, odpowiadającej jednemu tygodniowi praktyki zawodowej, musi znaleźć się pieczęć zakładu pracy oraz podpis opiekuna praktyk;
 • Po zrealizowaniu praktyki, na końcu powinno znaleźć się podsumowanie ich napisane przez praktykanta, przypominające nieco sprawozdanie z praktyk zawodowych – m.in. informacje o tym, czego się nauczył, co mu się podobało a co nie;
 • Na końcu dziennika praktyki zawodowej musi znaleźć się ocena wystawiona przez opiekuna praktyki (1-6 uczniowie, 2-5 studenci) oraz słowna opinia.

Sprawozdanie z praktyk zawodowych

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek**Czechowice-Dziedzice**Tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana
Dodana

Inną formą rozliczenia praktyk zawodowych ze szkołą lub uczelnią jest sprawozdanie z praktyk zawodowych. To również dokument formalny, stanowiący potwierdzenie odbytej praktyki. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i data sporządzenia dokumentu;
 • Dane szkoły/uczelni;
 • Dane ucznia/studenta;
 • Nagłówek „sprawozdanie z praktyk zawodowych”;
 • Termin praktyki;
 • Nazwa i adres instytucji, w której realizowana była praktyka;
 • Dane opiekuna praktyk z ramienia instytucji;
 • Informacje o przebiegu praktyki, tj. struktura organizacyjna zakładu pracy, obowiązki realizowane podczas praktyki, ramowy harmonogram czasowy realizacji zadań w trakcie praktyki;
 • Uwagi, obserwacje i wnioski odnoszące się do wykonywanej pracy;
 • Opis umiejętności praktycznych uzyskanych przez praktykanta podczas odbytej praktyki;
 • Podpis ucznia/studenta.

Umowa o praktyki zawodowe

Jednostka delegująca uczniów lub studentów na praktyki zawodowe do firm lub instytucji, musi zawrzeć umowę o praktyki zawodowe z danym organem. Taka umowa stanowi pisemne, oficjalne potwierdzenie zgody pracodawcy przyjmującego na odbywanie praktyki i jest podstawą do możliwości jej odbywania. Jak powinna wyglądać umowa o praktyki zawodowe?

 • Nagłówek: UMOWA Nr ….. /rok o realizację praktyk zawodowych, zawarta w dniu ………………. r.
 • Dane instytucji delegującej (szkoły, uczelni) oraz firmy, instytucji, w której będą realizowane praktyki, a także osób, które będą odpowiedzialne za ich przebieg (opiekun praktyk w szkole/na uczelni oraz opiekun praktyk w firmie/instytucji);
 • Imię i nazwisko ucznia/studenta, a także dane np. klasa, rok studiów, kierunek itp.;
 • Data realizacji praktyk;
 • Wymiar godzin odbywanych praktyk;
 • Warunki odbywania praktyki – obowiązki delegującego, przyjmującego oraz studenta/ucznia (np.   zapewnienie warunków do realizacji programu praktyki, prowadzenie dziennika praktyk itp.);
 • Informacje o wynagrodzeniu (lub jego braku) za realizację praktyki;
 • Informacja o ewentualnych załącznikach do umowy;
 • Odręczne podpisy i daty stron zawierających umowę.

Umowa o praktyki zawodowe może być także zawarta pomiędzy studentem a firmą. Jeśli ten decyduje się na taki krok poza obowiązkowymi w ramach programu nauczania praktykami, może samodzielnie wyszukać jednostkę, w której będzie pobierać przyuczenie do zawodu, złożyć podanie o praktyki zawodowe, a w przypadku akceptacji – sporządzić umowę. Ta powinna wyglądać podobnie, jak umowa między szkołą/uczelnią a firmę, z tą różnicą, że zamiast danych jednostki delegującej, zamieszczane są dane studenta. Jeśli osoba już zakończyła okres nauki, wówczas umowę tę nazywa się umową o praktyki absolwenckie, która jest umową cywilną, od której pracodawca nie ma obowiązku opłacania ZUS. Warto wiedzieć, że praktyki absolwenckie płatne nie mogą mieć wartości większej niż dwukrotność płacy minimalnej w Polsce, a przedsiębiorca ma obowiązek spełniania wszelkich norm bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku praktyk zawodowych.

Podanie o praktyki zawodowe

Student lub uczeń, który chce zrealizować praktyki zawodowe w wybranej przez siebie firmie, jest najczęściej zobligowany do złożenia podania o praktyki zawodowe. Takie pismo stanowi informację dla pracodawcy, że dana osoba jest zainteresowana realizacją przyuczenia do zawodu w jego firmie. Co więcej, w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie praktyki zawodowe cieszą się dużą popularnością, dokument jest też okazją do zaprezentowania się kandydata i przekonania, że to właśnie jemu warto powierzyć szansę odbycia praktyk. Podanie o praktyki zawodowe jest dokumentem formalnym, dlatego też taką formę powinno przyjąć. Należy w nim zawrzeć następujące elementy:

 • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu;
 • Dane ucznia/studenta/absolwenta;
 • Dane firmy/instytucji;
 • Nagłówek: „Podanie o praktyki zawodowe”;
 • Prośba o przyjęcie na praktyki wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie pożądanego terminu ich realizacji i wymiaru godzin;
 • Zakończenie podania, np. informacja o załączeniu CV i wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie aplikacji;
 • Odręczny podpis.

Praktyki zawodowe są niezbędnym elementem edukacji, który umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwinięcie umiejętności zawodowych - klucz do sukcesu leży w dobrej organizacji, zrozumieniu regulaminu i efektywnym prowadzeniu dziennika praktyki.

Organizacja Praktyk Zawodowych

Organizacja praktyk zawodowych to kluczowy element procesu edukacyjnego. To szkoła lub uczelnia odpowiada za jej realizację, nawiązując kontakt z potencjalnym pracodawcą. Istnieje też możliwość, że to student lub uczeń samodzielnie poszukuje miejsca praktyk i po uzyskaniu aprobaty ze strony uczelni oraz zakładu pracy, realizuje swoją praktykę. Niezależnie od wybranej ścieżki, ważne jest, aby praktyka była dostosowana do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia lub studenta. Organizacja praktyk zawodowych może być skomplikowana, ale jest niezbędna dla zdobycia praktycznego doświadczenia i rozwijania umiejętności zawodowych zgodnie z wybranym kierunkiem studiów.

Regulamin Praktyk Zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych to dokument, który definiuje zasady, obowiązki i prawa uczestników praktyk zawodowych. Wszystko, co wiąże się z praktykami zawodowymi, powinno być zawarte w regulaminie, takie jak godziny pracy, obowiązki i zasady zaliczenia. Jest to istotne dla zapewnienia, że obie strony - uczelnia i pracodawca - mają jasne wytyczne dotyczące tego, czego mogą oczekiwać od siebie nawzajem podczas praktyki zawodowej.

Programy Praktyk Zawodowych

Warto zwrócić uwagę na różne programy praktyk zawodowych, które mogą być dostępne dla studentów. Niektóre z nich mogą być związane z konkretnym kierunkiem studiów, takim jak pielęgniarstwo, inne mogą być bardziej ogólne. Ważne jest, aby wybrać program praktyk, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i aspiracjom zawodowym. Praktyki zawodowe są cennym źródłem doświadczenia, które może pomóc wyróżnić się na tle konkurencji podczas poszukiwania pracy po ukończeniu studiów.

Pojęcie Definicja i uwagi
Organizacja praktyk zawodowych Szkoła lub uczelnia często odpowiada za organizację praktyk zawodowych, ale studentom też zaleca się szukanie własnych możliwości.
Regulamin praktyk zawodowych Definiuje zasady, obowiązki i prawa uczestników praktyk zawodowych, w tym godziny pracy i zasady zaliczenia.
Programy praktyk zawodowych Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów, oferując im praktyczne doświadczenie w wybranym kierunku.
Opiekun praktyk zawodowych Pomaga studentom zrozumieć ich obowiązki, monitoruje ich postępy i zapewnia wsparcie podczas praktyk.
Dziennik praktyki zawodowej To narzędzie, za pomocą którego studenci dokumentują swoje doświadczenia, umiejętności i naukę podczas praktyk zawodowych.

Opiekun Praktyk Zawodowych

Opiekun praktyk zawodowych pełni bardzo istotną rolę podczas realizacji praktyk. To osoba, która pomaga studentom w zrozumieniu swoich obowiązków, zapewnia wsparcie podczas praktyk i monitoruje postępy.

Rola opiekuna praktyk zawodowych

Opiekuna praktyk zawodowych można postrzegać jako kluczową postać w całym procesie realizacji praktyki zawodowej. To właśnie on jest odpowiedzialny za nadzór nad studentem lub uczniem w trakcie trwania praktyk, a także za ich ocenę i ewentualne zaliczenie praktyki zawodowej. Opiekun powinien regularnie sprawdzać postępy praktykanta, pomagać mu w sytuacjach problemowych i motywować do dalszego rozwoju umiejętności zawodowych. Można powiedzieć, że jest on dla praktykanta rodzajem mostu łączącego go z resztą pracowników danego miejsca, w którym praktyki są realizowane.

 

Podsumowując, praktyki zawodowe to kwestia, która szczególnie interesuje uczniów i studentów. Są one podstawą do ukończenia ścieżki edukacji oraz szansą na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Warto więc wiedzieć, jak powinno wyglądać podanie o praktyki zawodowe, umowa czy jak prowadzić dziennik praktyki zawodowej.

To może Cię również zainteresować

Praca dla studentów za granicą

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest organizacja praktyk zawodowych?

Organizacja praktyk zawodowych to proces koordynowania praktyk pomiędzy uczelnią, studentem i pracodawcą. Może to obejmować szukanie miejsc praktyk, tworzenie harmonogramów i monitorowanie postępów studenta.

Czym jest regulamin praktyk zawodowych?

Regulamin praktyk zawodowych to dokument, który definiuje zasady, obowiązki i prawa uczestników praktyk zawodowych. Zawiera informacje na temat godzin pracy, zaliczeń i procedur w przypadku naruszeń.

Co to jest dziennik praktyki zawodowej?

Dziennik praktyki zawodowej to narzędzie, za pomocą którego studenci dokumentują swoje doświadczenia, umiejętności i naukę podczas praktyk zawodowych.

Czym jest opiekun praktyk zawodowych?

Opiekun praktyk zawodowych to osoba, która nadzoruje studenta podczas praktyki. Monitoruje postępy studenta, zapewnia wsparcie i pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Jakie są korzyści z prowadzenia dziennika praktyk?

Prowadzenie dziennika praktyk pomaga studentom śledzić swoje doświadczenia i umiejętności, które nabyli podczas praktyki. Jest to też ważne narzędzie dla opiekuna praktyk, aby monitorować postępy studenta.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Paweł Strykowski

CEO Aplikuj.pl

CEO WhitePress, Aplikuj.pl || Content Marketing || Influencer Marketing || SEO || Human Resources ||

7 komentarzy

Majorek

Majorek

Praktyka to głupota. Zwykły wyzysk.
Jantar

Jantar

Praktyki zawodowe już są w szkole średniej lub zawodówce. Dlatego nauka praktyczna ma znaczenie nie tylko w zawodach umysłowych.
jadwiga

jadwiga

Wiele dobrych firm jak ma dobrego praktykanta to poznając jego umiejętności w pracy może go później zatrudnić. Często wiele zależy od nas samych.
Hiacynt

Hiacynt

Wiele ludzi w szkołach średnich i zawodowych ma praktyki i są one bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem i są wymagane przez wiele szkół.
Gienek pr. po prakt.

Gienek pr. po prakt.

Praktyki zawodowe to zazwyczaj są ujęte w planie konkretnej szkoły. Pozwalają na zdobycie nowych kompetencji i zaznajomienie się ze specyfiką konkretnego zawodu. Nie jedna osoba po takich praktykach - po ukończeniu szkoły złożyła CV tam gdzie odbywała praktykę i została przyjęta do pracy w tym zakładzie pracy.
Jan

Jan

Informacje w tym artykule pożyteczne. Praktyki zawodowe bardzo dużo dają. Jest to wielka szansa, na zdobycie umiejętności i doświadczenia.
Aldona

Aldona

Praktyki nie są złe. Ponadto zyskujesz doświadczenie, które może ułatwić Ci wejście do życia zawodowego. Nawet jeśli praca nie ma nic wspólnego z twoimi studiami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka