Twoje wsparcie w rekrutacji

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Koniec studiów i początek kariery na rynku pracy to przełomowy okres w życiu studenta. Najczęściej ten nie ma zbyt dużego doświadczenia zawodowego, dlatego dokumenty aplikacyjne wydają się być puste i nieprzekonujące. Można jednak oprócz dorywczych zajęć z okresu studiów zamieścić w nich informacje o zrealizowanych praktykach zawodowych czy stażach. Pozyskane w trakcie ich trwania umiejętności mogą być satysfakcjonujące dla przyszłego pracodawcy. Sprawdź, gdzie zrealizować praktyki zawodowe i jak się o nie ubiegać, jak wygląda dziennik praktyki zawodowej oraz w jaki sposób sporządzić sprawozdanie po jej zakończeniu!

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa to okres praktycznego pobierania nauki i zdobywania doświadczenia w określonym zawodzie. Obowiązek jej realizacji mają uczniowie szkół zawodowych i techników, a także studenci. Ma ona na celu pokazać młodym, jak wygląda praca w danym zawodzie na określonym stanowisku, zapoznać ich z obowiązkami i umożliwić zdobycie doświadczenia w danej branży. Takie praktyczne poszerzanie kompetencji to szansa na zweryfikowanie swoich predyspozycji – może się bowiem okazać, że uczeń czy student zupełnie nie odnajduje się na danym stanowisku. Wówczas istnieje możliwość realizowania dalszych praktyk na innych pozycjach, tak, aby pod koniec swojej edukacji uczeń czy student wiedział, czym właściwie chce się zajmować bądź w którą stronę będzie kierunkował swoją karierę.

Praktyki zawodowe mogą być także realizowane poza instytucjami. To znaczy, że młoda osoba może się na nie zdecydować także bez wysyłania przez szkołę czy uczelnię. Firmy chętnie przyjmują pod swoje skrzydła osoby chętne do nauki, współpracy i pobierania doświadczenia. Takie przyuczenie do zawodu może odbywać się płatnie lub bezpłatnie, na podstawie umowy o praktyki zawodowe, umowy o praktykę wakacyjną, na zasadzie wolontariatu bądź umowy cywilnoprawnej.

Praktyki zawodowe to obopólna korzyść – dla ucznia/studenta, jak i dla pracodawcy. Ten pierwszy może pobierać wiedzę i doświadczenie od specjalistów. Poznać tajniki pracy w danym zawodzie, zorientować się, czy odpowiada mu taka praca, a niekiedy również zarobić. To także ważny punkt w CV osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy. Dla przedsiębiorców i instytucji przyjmujących pod swoje skrzydła praktykantów to z kolei szansa na wyłonienie młodych talentów, a także pozyskanie osoby, która pomoże w codziennych obowiązkach. Pracodawca może bowiem przyuczyć młodą osobę do pracy w swojej firmie, a w przyszłości, jeśli się sprawdzi, zatrudnić ją.

To Cię powinno też zainteresować: Praca dla studentów za granicą

Dziennik praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego w szkołach średnich, wyższych oraz na uniwersytetach i politechnikach. Ma na celu przygotowanie młodych osób do wykonywania przyszłego zawodu, a także ich zapoznanie z funkcjonowaniem rynku pracy. Organizacja praktyk najczęściej odbywa się na linii szkoła/uczelnia – student/uczeń – pracodawca. W takiej sytuacji to szkoła/uczelnia odpowiada za organizację praktyk, polegająca na zawarciu porozumienia z pracodawcą. Ten może być odgórnie ustalony, ale niekiedy też to uczeń/student może samodzielnie zdecydować, gdzie tę praktykę chce zrealizować i wówczas złożyć podanie o praktyki zawodowe, a następnie uzyskać aprobatę zakładu pracy oraz jednostki delegującej na praktykę. Przebieg praktyki zawodowej dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej.

Czym jest dziennik praktyki zawodowej? Otóż to dokument formalny, w którym zamieszczone są wszelkie informacje odnośnie realizacji programu praktyk. W nim zawarte są kwestie związane z danymi firmy lub instytucji, w której odbywa się praktyka zawodowa, danymi ucznia/studenta, danymi jednostki delegującej, a także wszelkie informacje o przebiegu praktyki, zgodne z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Dziennik praktyki zawodowej prowadzi się w następujący sposób:

 • Praktykant wypełnia stronę tytułową i kolejne, gdzie muszą znaleźć się informacje o nim, uczelni i firmie, w której realizuje praktykę;
 • Na kolejnych stronach każdego dnia, kiedy odbywa praktykę, wpisuje nazwę zakładu pracy oraz datę, godziny praktyki i rodzaj wykonywanych czynności konkretnego dnia;
 • Na każdej stronie, odpowiadającej jednemu tygodniowi praktyki zawodowej, musi znaleźć się pieczęć zakładu pracy oraz podpis opiekuna praktyk;
 • Po zrealizowaniu praktyki, na końcu powinno znaleźć się podsumowanie ich napisane przez praktykanta, przypominające nieco sprawozdanie z praktyk zawodowych – m.in. informacje o tym, czego się nauczył, co mu się podobało a co nie;
 • Na końcu dziennika praktyki zawodowej musi znaleźć się ocena wystawiona przez opiekuna praktyki (1-6 uczniowie, 2-5 studenci) oraz słowna opinia.

Sprawozdanie z praktyk zawodowych

Inną formą rozliczenia praktyk zawodowych ze szkołą lub uczelnią jest sprawozdanie z praktyk zawodowych. To również dokument formalny, stanowiący potwierdzenie odbytej praktyki. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i data sporządzenia dokumentu;
 • Dane szkoły/uczelni;
 • Dane ucznia/studenta;
 • Nagłówek „sprawozdanie z praktyk zawodowych”;
 • Termin praktyki;
 • Nazwa i adres instytucji, w której realizowana była praktyka;
 • Dane opiekuna praktyk z ramienia instytucji;
 • Informacje o przebiegu praktyki, tj. struktura organizacyjna zakładu pracy, obowiązki realizowane podczas praktyki, ramowy harmonogram czasowy realizacji zadań w trakcie praktyki;
 • Uwagi, obserwacje i wnioski odnoszące się do wykonywanej pracy;
 • Opis umiejętności praktycznych uzyskanych przez praktykanta podczas odbytej praktyki;
 • Podpis ucznia/studenta.

Umowa o praktyki zawodowe

Jednostka delegująca uczniów lub studentów na praktyki zawodowe do firm lub instytucji, musi zawrzeć umowę o praktyki zawodowe z danym organem. Taka umowa stanowi pisemne, oficjalne potwierdzenie zgody pracodawcy przyjmującego na odbywanie praktyki i jest podstawą do możliwości jej odbywania. Jak powinna wyglądać umowa o praktyki zawodowe?

 • Nagłówek: UMOWA Nr ….. /rok o realizację praktyk zawodowych, zawarta w dniu ………………. r.
 • Dane instytucji delegującej (szkoły, uczelni) oraz firmy, instytucji, w której będą realizowane praktyki, a także osób, które będą odpowiedzialne za ich przebieg (opiekun praktyk w szkole/na uczelni oraz opiekun praktyk w firmie/instytucji);
 • Imię i nazwisko ucznia/studenta, a także dane np. klasa, rok studiów, kierunek itp.;
 • Data realizacji praktyk;
 • Wymiar godzin odbywanych praktyk;
 • Warunki odbywania praktyki – obowiązki delegującego, przyjmującego oraz studenta/ucznia (np.   zapewnienie warunków do realizacji programu praktyki, prowadzenie dziennika praktyk itp.);
 • Informacje o wynagrodzeniu (lub jego braku) za realizację praktyki;
 • Informacja o ewentualnych załącznikach do umowy;
 • Odręczne podpisy i daty stron zawierających umowę.

Umowa o praktyki zawodowe może być także zawarta pomiędzy studentem a firmą. Jeśli ten decyduje się na taki krok poza obowiązkowymi w ramach programu nauczania praktykami, może samodzielnie wyszukać jednostkę, w której będzie pobierać przyuczenie do zawodu, złożyć podanie o praktyki zawodowe, a w przypadku akceptacji – sporządzić umowę. Ta powinna wyglądać podobnie, jak umowa między szkołą/uczelnią a firmę, z tą różnicą, że zamiast danych jednostki delegującej, zamieszczane są dane studenta. Jeśli osoba już zakończyła okres nauki, wówczas umowę tę nazywa się umową o praktyki absolwenckie, która jest umową cywilną, od której pracodawca nie ma obowiązku opłacania ZUS. Warto wiedzieć, że praktyki absolwenckie płatne nie mogą mieć wartości większej niż dwukrotność płacy minimalnej w Polsce, a przedsiębiorca ma obowiązek spełniania wszelkich norm bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku praktyk zawodowych.

Podanie o praktyki zawodowe

Student lub uczeń, który chce zrealizować praktyki zawodowe w wybranej przez siebie firmie, jest najczęściej zobligowany do złożenia podania o praktyki zawodowe. Takie pismo stanowi informację dla pracodawcy, że dana osoba jest zainteresowana realizacją przyuczenia do zawodu w jego firmie. Co więcej, w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie praktyki zawodowe cieszą się dużą popularnością, dokument jest też okazją do zaprezentowania się kandydata i przekonania, że to właśnie jemu warto powierzyć szansę odbycia praktyk. Podanie o praktyki zawodowe jest dokumentem formalnym, dlatego też taką formę powinno przyjąć. Należy w nim zawrzeć następujące elementy:

 • Data i miejscowość sporządzenia dokumentu;
 • Dane ucznia/studenta/absolwenta;
 • Dane firmy/instytucji;
 • Nagłówek: „Podanie o praktyki zawodowe”;
 • Prośba o przyjęcie na praktyki wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie pożądanego terminu ich realizacji i wymiaru godzin;
 • Zakończenie podania, np. informacja o załączeniu CV i wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie aplikacji;
 • Odręczny podpis.

Podsumowując, praktyki zawodowe to kwestia, która szczególnie interesuje uczniów i studentów. Są one podstawą do ukończenia ścieżki edukacji oraz szansą na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Warto więc wiedzieć, jak powinno wyglądać podanie o praktyki zawodowe, umowa czy jak prowadzić dziennik praktyki zawodowej.

Oceń ten wpis
Praktyki zawodowe
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Hiacynt
2019-12-15, 15:50
Wiele ludzi w szkołach średnich i zawodowych ma praktyki i są one bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem i są wymagane przez wiele szkół.
Gienek pr. po prakt.
2019-12-05, 05:20
Praktyki zawodowe to zazwyczaj są ujęte w planie konkretnej szkoły. Pozwalają na zdobycie nowych kompetencji i zaznajomienie się ze specyfiką konkretnego zawodu. Nie jedna osoba po takich praktykach - po ukończeniu szkoły złożyła CV tam gdzie odbywała praktykę i została przyjęta do pracy w tym zakładzie pracy.
Jan
2019-05-17, 18:34
Informacje w tym artykule pożyteczne. Praktyki zawodowe bardzo dużo dają. Jest to wielka szansa, na zdobycie umiejętności i doświadczenia.
Aldona
2019-05-13, 13:12
Praktyki nie są złe. Ponadto zyskujesz doświadczenie, które może ułatwić Ci wejście do życia zawodowego. Nawet jeśli praca nie ma nic wspólnego z twoimi studiami.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.