Specjalista ds. analiz

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2020-12-09

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie analiz w celu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności sporządzanie analiz wspomagających proces wykrywaczy w zakresie i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie analiz strategicznych, przestępstw wspomagających procesy decyzyjne, analizowanie danych zgromadzonych w systemach do których dostęp posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska pod kątem rozpoznawania podmiotów gospodarujących odpadami (m. in. rodzaju działalności, lokalizacji, składu osobowego, struktur oraz kar i grzywien nałożonych na dany podmiot w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska) strumienia przepływu odpadów oraz ewentualnych strat finansowych w zakresie danin publicznych, kar i grzywien jakie powinny zostać nałożone w związku z nielegalną działalnością
 • Prowadzenie analizy przestrzeni internetowej w celu typowania źródeł i podmiotów podejrzanych o możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku oraz prowadzenie bieżącej analizy stanu zagrożenia w kierunku typowania obszarów szczególnie zagrożonych
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych oraz zagregowanych danych o działalności kontrolnej oraz czynnościach prowadzonych na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szarej strefy” w gospodarowaniu odpadami, w tym zbieranie i agregowanie interwencji kierowanych do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postepowań administracyjnych i karnych.
 • Inicjowanie, na podstawie wykonanych analiz, pozaplanowych kontroli interwencyjnych oraz czynności z art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zarówno prowadzonych przez Departament jak i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
 • Dokonywanie, w zakresie właściwości Departamentu, analizy przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz proponowanie nowych rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie występowania przestępstw i wykroczeń w tym obszarze.
 • Prowadzenie zestawień i baz danych w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Departamentu.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
25-11-2020
Oferta wygasła w dniu:
09-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)