Twoje wsparcie w rekrutacji

Zastępca Kierownika Sklepu

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków. Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 6.500 osobom.

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie czasu pracy własnego oraz podległym pracownikom w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklep
 • Zapewnienie przestrzegania zasad standardów pracy
 • Budowanie właściwego wizerunku firmy w oczach klientów
 • Profesjonalną obsługę Klienta na sali sprzedaży
 • Obsługę kasy fiskalnej
 • Dbanie o prawidłową jakość ekspozycji towarów
 • Zamawianie towaru w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży asortymentu, dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towaru.

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zdolność przewodzenia zespołem
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym
 • KsiążeczkA do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Znajomość pakietu Office

 

Firma oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie- umowę o pracę bez okresu próbnego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie + premia miesięczna + dodatek stażowy
 • Pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie
 • Jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą
 • Zniżkowe karty pracownicze
 • Pakiety szkoleń

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Klauzula informacyjna:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością P 500 Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul. ALEJA JANA
PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. Pani/Pana danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art.
6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega
na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z
roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli
zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6
ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe
rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana profilu w
bazie kandydatów i umożliwienia udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z
o.o. P 500 S.K.A. i jej spółkom powiązanym z Grupy 500. Grupa 500 to H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp. z o.o. P 500
S.K.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w
szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie
trzecim. Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. powierzyło przetwarzanie
danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne
podmioty współpracujące z H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A., a są to w szczególności podmioty:
świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę
kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także
przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.
Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym
prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza
obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę
prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A.
będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać
będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z
H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty. Podstawą
udostępnienia danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. G P 500S.K.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z
przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan
udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia
aplikacji.
Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
· dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
· sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
· żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.
o Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
· żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 18RODO;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO;
· przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pana, że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może
Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@polomarket.pl z siedzibą przy ul. ALEJA
JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul. ŻWIRKI I WIGURY
2A, (86-105) ŚWIECIE.”

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie
danych osobowych przez H 500 Sp. z o.o. P 500S.K.A., w celu umożliwienia mi udziału w
potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. P 500 S.K.A. , Mam świadomość, iż
będzie to wiązało się w szczególności z zamieszczeniem mojego profilu w bazie kandydatów H 500
Sp. z o.o. P 500 S.K.A.
Mam jednocześnie świadomość, iż wyrażona przeze mnie zgoda może być w każdej chwili przeze
mnie cofnięta

Zawód:
Kierownik
Miejsce pracy:
Kosakowo
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-12-04
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
53
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Sopot
2019-11-27
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Gdańsk
2019-11-27
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Kartuzy
2019-11-27
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Pruszcz Gdański
2019-11-27
Sylva

KIEROWNIK TARTAKU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Sylva
Sylva
Kościerzyna
2019-11-26
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Starogard Gdański
2019-11-26
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Elbląg
2019-11-27
Żabka Polska SP. Z O. O.

Kierownik małego sklepu

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
Żabka Polska SP. Z O. O.
Żabka Polska SP. Z O. O.
Kwidzyn
2019-11-27

MAJSTER ADMINISTRACJI OSIEDLA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
od 4200 zł
UoP brutto/m-c
Gdynia
2019-11-28
od 4200 zł
UoP brutto/m-c

Kierownik wydziału

Zawód: kierownik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-30

BRYGADZISTA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Progres HR Poland Sp. z o.o.(dawniej Progres Sp. z o. o. Sp. K.)
3200-3500 zł
UoP brutto/m-c
Pruszcz Gdański
2019-11-29
3200-3500 zł
UoP brutto/m-c

KOORDYNATOR SERWISU KLIENTA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
FUNDACJA GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA
3400-4500 zł
UoP brutto/m-c
Tczew
2019-11-29
3400-4500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK SEKCJI PRZECIWEPIDEMICZNEJ

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Malbork
2019-10-17
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Dom Seniora DWOREK Spółka z o.o.
od 4200 zł
UoP brutto/m-c
Dąbie
2019-12-05
od 4200 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DS. PROJEKTÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 12709 zł
UoP brutto/m-c
Kwidzyn
2019-12-06
od 12709 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK PRODUKCJI

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
MARCONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Kwidzyn
2019-11-20
od 4500 zł
UoP brutto/m-c