Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista

Zakres obowiązków:

 • Zadanie 1: Prowadzenie bieżącego nadzoru i kontroli w zakresie warunków, organizacji i metod pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP • podejmowanie działań w celu zminimalizowania występujących zagrożeń • opiniowanie procedur, regulaminów, zasad i instrukcji BHP • przekazywanie informacji, wniosków i zaleceń służących poprawie warunków pracy właściwym podmiotom • przygotowywanie/ obsługa/ uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy • oględziny stanowisk pracy i pomieszczeń
 • Zadanie 2: Ocenianie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy • monitorowanie realizacji zleconych działań korygujących lub zapobiegających ryzyku zawodowemu • sporządzanie karty analizy i oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy • zapoznawanie pracowników z kartą analizy i oceny ryzyka zawodowego
 • Zadanie 3: Prowadzenie postępowań powypadkowych • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku (wypadki przy pracy, wypadki w drodze z domu do pracy i z pracy do domu) we współpracy ze stronami zaangażowanymi w postępowanie powypadkowe (np. policja, lekarze, PIP, prokuratura, etc.) • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (np. oględziny miejsca zdarzenia, zbieranie wyjaśnień od poszkodowanego i świadków, sporządzanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku/ karty wypadku) • monitorowanie realizacji wydanych wniosków i zaleceń po wypadkach przy pracy • przekazywanie pełnej dokumentacji do lekarza-orzecznika ZUS
 • Zadanie 4: Zapewnianie wymaganego przepisami prawa poziomu BHP oraz podnoszenie standardów w tym zakresie • inicjowanie zmian i udoskonaleń w zakresie BHP • przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązań w zakresie BHP kierownikom właściwych komórek organizacyjnych i Kierownictwu Ministerstwa • sporządzanie analiz stanu BHP w Ministerstwie
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi refundacji kosztów zakupu okularów do pracy z monitorem • przygotowywanie merytoryczne wniosków pracowników o refundację kosztów zakupu okularów do pracy z monitorem
 • Zadanie 6: Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie bhp • udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji
 • Zadanie 7: Organizowanie i/ lub prowadzenie szkoleń/ seminariów/ konferencji • prowadzenie szkoleń wstępnych bhp

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy, uprawnienia metodyczne do prowadzenia szkoleń
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp
 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość aktów prawnych regulujących sprawy bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 262 97 87.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
22
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)