Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kontroli

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-13

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, zażalenia i pisma w celu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Przeprowadzanie kontroli urzędów w zakresie zgodności działań administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji przypisanych im zadań, a także kontroli instytucji i przedsiębiorców w celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których organem I i II instancji, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności: odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioru danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac, sporu co do zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty. Przygotowywanie projektów decyzji odwoławczych oraz zapewnienie kontroli instancyjnej w sprawach zakończonych decyzjami administracyjnymi i przygotowanie projektów decyzji dotyczących stwierdzenia nieważności wydanych rozstrzygnięć lub wznowienia postępowania
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających wobec geodetów uprawnionych, wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, celem zbadania, czy wypełniają oni zadania w tym zakresie z należytą starannością oraz - w przypadkach uzasadnionych – sporządzanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji- potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • specjalistyczne uprawnienia zawodowe (określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne) do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych- potwierdzone kserokopiami uprawnień
 • znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-26
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-13
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. koordynowania pracą Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Rybnik
2020-01-23