!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor ds. zamówień publicznych i projektów ze środków zewnętrznych

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 17.03.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Project Manager

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTORA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

w stosunku do kandydatów:
niezbędne:
- Obywatelstwo polskie;
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- Nieposzlakowana opinia;
- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
- Wykształcenie wyższe;
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

dodatkowe (preferowane):
a) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku m.in. zamówień publicznych, prawa budowlanego, funduszy unijnych i rozporządzeń wykonawczych;
b) Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych;
c) Znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji i jej rozliczenia;
d) Doświadczenie zawodowe w zakresie spraw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
e) Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office;
f) Prawo jazdy kat. B;
g) Dyspozycyjność, rzetelność, terminowość, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność za zadania, samodzielność, kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie;
h) Odporność na stres.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
W zakresie procesu inwestycyjnego:
a) Prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, w tym:
- odbiór, weryfikacja dokumentacji projektowej;
- prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór inwestorski, realizacja inwestycji, bieżąca kontrola finansowa);
- odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji;
- rozliczenie inwestycji;
- prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie.
b) Współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego;
c) Przygotowywanie projektów umów w zakresie rozbiórek, remontów i inwestycji.

W zakresie zamówień publicznych:
a) Przyjmowanie wniosków z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Przygotowywanie dokumentacji źródłowych (z wyłączeniem wniosku rozpoczynającego przedmiot zamówienia i określania wartości zamówienia) w postępowaniach zleconych przez inne komórki organizacyjne i przeprowadzanie postępowań, uczestnictwo w Komisjach przetargowych, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania;
c) Przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane;
d) Współpraca z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie;
e) Prowadzenie całości dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, ocena materiałów, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
a) Przygotowywanie, kompletowanie i wysyłanie wniosków o środki pomocowe UE i inne w zakresie wynikającym z wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej;
b) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
c) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych;
d) Współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań;
e) Bieżące monitorowanie realizacji wdrażanych programów;
f) Przygotowywanie konkursów,
g) Rozliczanie dotacji uzyskanych w ramach ogłaszanych konkursów

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
  • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
  • Inne wymagania: niezbędne: - Obywatelstwo polskie; - Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - Nieposzlakowana opinia; - Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku; - Wykształcenie wyższe; - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy. dodatkowe (preferowane): a) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku m.in. zamówień publicznych, prawa budowlanego, funduszy unijnych i rozporządzeń wykonawczych; b) Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych; c) Znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji i jej rozliczenia; d) Doświadczenie zawodowe w zakresie spraw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych; e) Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office; f) Dyspozycyjność, rzetelność, terminowość, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność za zadania, samodzielność, kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie; h) Odporność na stres.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
  • Opis wynagrodzenia: + premia uznaniowa
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Krotoszyn pow. krotoszyński, Wielkopolskie
Opublikowana
Wygasła (2 miesiące)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.