Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Radosław G. Ostałkiewicz

Radosław G. Ostałkiewicz

Lat 39. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W listopadzie 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, przedstawiając rozprawę pt. „Projekty unijne w zarządzaniu procesami rozwoju gmin województwa śląskiego”.

Absolwent studiów licencjackich w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (2001) oraz studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym i Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (specjalność administracja w systemie prawa europejskiego). Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (Public Relations), Uniwersytecie Śląskim (Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie (Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji). Od roku jest słuchaczem studiów podyplomowych MBA – Master of Business Administration prowadzonych przez WSB w Poznaniu przy współpracy z Franklin University.

Od 2003 roku pracuje w Urzędzie Gminy Jaworze, gdzie był m.in. wolontariuszem, podinspektorem, p.o. kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, kierownikiem Referatu Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich, Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w latach 2007-2014 – zastępcą wójta. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję wójta gminy Jaworze, a od 2017 roku jest przewodniczącym zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który zajmuje się komunikacją publiczną na terenie powiatu bielskiego.

W przeszłości odbył staż w Brukseli, gdzie doskonalił swoje umiejętności z zakresu integracji europejskiej, a także przez lata był ekspertem Komitetu Sterującego przy Euroregionie Śląsk Cieszyński, gdzie oceniał wnioski o dofinansowanie. Jest członkiem zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”.

Od 2016 r. jest adiunktem na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. W swej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, procesami zarządzania w administracji publicznej (w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, wiedzą oraz zasobami ludzkimi), a także zagadnieniami związanymi z funkcją rozwojową administracji samorządowej w kontekście funduszy unijnych, europejskiej polityki spójności i regionalnej oraz współpracy transgranicznej. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się również problemy unowocześniania procesów zarządzania publicznego w samorządzie oraz decentralizacja, demokratyzacja i uspołecznienie procesów decyzyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym.