Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLSZTYNIE

Oferty pracy Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie

POŚREDNIK PRACY

Zawód: specjalista ds. hr Rodzaj: praca tymczasowa
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
Do zadań pośrednika pracy związanych z bezpośrednią realizacją usług dla młodzieży należy: 1.Realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów ...
od 2680 zł
UoP brutto/mies.
Mrągowo
20-11-2020
od 2680 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS.PROGRAMÓW-STAŻYSTA
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: warminsko-mazurska.ohp.pl , w zakładce: Praca w WK OHP
Termin składania dokumentów do 15.08.2020
Godziny pracy:7.45-15.45
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie wyższe (preferowana pedagogika, socjologia, psychologia,ekonomia,prawo i administracja; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, WSPARCIA DZIENNEGO, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ INSTYTUCJ
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Mrągowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki.
Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych z dotyczących planowania i dokumentowania przeprowadzonych zajęć.
Realizacja zajęć wychowawczych
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, działalności profilaktycznej
Kompletowanie dokumentacji uczestników.
Opracowanie i bieżące prowadzenie charakterystyki uczestników.
Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań , sekcji zadaniowych.
Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki własnej uczestników.
Przeprowadzanie rozmów wychowawczych z uczniami z udziałem rodziców, pracodawców, nauczycieli.
Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprez kulturalno - oświatowych i sportowo rekreacyjnych.
Działania związane z realizacją programów i projektów europejskich wynikających z głównych kierunków działalności jednostki organizacyjnej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Oczekiwania pracodawcy krajowego wobec kandydata do pracy
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie wyższe ( studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom z przygotowaniem pedagogicznym lub studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne)
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku:
minimum 2 lata stażu pracy zawodzie

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie w pracy z młodzieżą,
zdolności interpersonalne;
komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
rzetelność i dokładność;
umiejętność organizacji pracy;
umiejętność radzenia sobie ze stresem;
chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- Życiorys/CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 15.08.2020 r.
- Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
- Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn z dopiskiem KD-21/W/2020".- Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Elbląg
Szczegóły
Zakres obowiązków
Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki.
Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych z dotyczących planowania i dokumentowania przeprowadzonych zajęć.
Realizacja zajęć wychowawczych
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, działalności profilaktycznej
Kompletowanie dokumentacji uczestników.
Opracowanie i bieżące prowadzenie charakterystyki uczestników.
Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań , sekcji zadaniowych.
Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki własnej uczestników.
Przeprowadzanie rozmów wychowawczych z uczniami z udziałem rodziców, pracodawców, nauczycieli.
Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprez kulturalno - oświatowych i sportowo rekreacyjnych.
Działania związane z realizacją programów i projektów europejskich wynikających z głównych kierunków działalności jednostki organizacyjnej.
Czas pracy: równoważny
Miejsce pracy Elbląg, ul Związku Jaszczurczego 15
Oferta konkursowa, dokumenty należy składać do 15.08.2020r.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe ( studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne.
obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku: minimum 2 lata stażu pracy zawodzie doświadczenie w pracy z młodzieżą.
WYMAGANIA DODATKOWE:
zdolności interpersonalne; komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań; rzetelność i dokładność; umiejętność organizacji pracy; umiejętność radzenia sobie ze stresem; chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARII
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie właściwej obsługi biurowo-kancelaryjnej, wystawianie delegacji i prowadzenie rejestru delegacji, odbieranie telefonów i łączenie rozmów telefonicznych, obsługa korespondencji papierowej i elektronicznej, dbanie o zaplecze socjalne sekretariatu.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa komputera
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2020 r.
- Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
- Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B - z dopiskiem na liście motywacyjnym ogłoszenie nr KD-08/K/2020".

Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej wydatków jednostki budżetowej według zakładowego planu kont oraz dokonanie dekretacji wyciągów bankowych wydatków budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, Przygotowywanie dowodów księgowych z zakresu dochodów bieżących jednostki budżetowej do zaksięgowania , w tym dokonanie dekretacji, Przyjmowanie, kompletowanie, sprawdzanie, dekretowanie w systemie komputerowym , Obsługa finansowo-księgowa, bankowa i kasowa jednostki, w tym przygotowywanie poleceń przelewów, prowadzenie kasy jednostki, obsługa systemu TREZOR w celu realizacji planu wydatków i dochodów, Prowadzenie spraw budżetu zadaniowego, Udział przy opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej, Udział w przygotowywaniu materiałów do projektu budżetu i planu finansowego, Prowadzenie dokumentacji środków trwałych, Rozliczanie inwentaryzacji
Bieżąca analiza poszczególnych kont klasyfikacji budżetowej, uzgadnianie sald oraz bieżąca informacja o stanie należności i zobowiązań,
Prowadzenie ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych
Weryfikacja płatności dokonywanych w ramach projektów. Rozliczanie płatności projektu zgodnie z przyjętymi zasadami, Rozliczanie wynagrodzeń, Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do wniosku o płatność, Dokonywanie płatności przewidzianych w ramach projektu.
Godziny pracy 7.45-15.45
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie wyższe ekonomiczne, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
doświadczenie minimum 3 lata w księgowości budżetowej, Znajomość przepisów prawnych z zakresu księgowości, ustawy o rachunkowości, finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw,
WYMAGANIA DODATKOWE: łatwość nawiązywania kontaktów; znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
umiejętność obsługi komputera, m.in. programów pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomości obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel; zdolności interpersonalne; komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań; rzetelność i dokładność; umiejętność organizacji pracy;
umiejętność radzenia sobie ze stresem; chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn
województwo warmińsko-mazurskie
powiat Olsztyn
gmina Olsztyn

Dodatkowe informacje

NIP: 7392357716
REGON: 00103689100000

Pracodawcy z miasta Olsztyn

Popularni pracodawcy z województwa: Warmińsko-Mazurskie

Hr Quality
Telbridge
Na czarter
Work Service
W-MOSG
ODN SWP
INM Sp.  z o.o.
OROCON PL