Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH

OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH

Ośrodek Kultury w Brzeszczach, posiada status samorządowej instytucji kultury, posiadającej osobowość prawną, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Oferty pracy OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Główny księgowy
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Brzeszcze
Szczegóły

Główny księgowy

Miejsce pracy: Brzeszcze

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in.:

 1. Nadzór nad gospodarką finansową, rachunkowością i ewidencją majątku zgodnie z ustawą  o rachunkowości.
 2. Gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 3. Dostarczanie Dyrektorowi danych niezbędnych do planowania działalności  OK.
 4. Prowadzenie rachunkowości jednostki i ksiąg rachunkowych Ośrodka Kultury na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Dyrektora OK.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych Ośrodka Kultury.
 6. Terminowe rozliczanie zobowiązań i należności.
 7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej komputerowo.
 8. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych i księgowych.
 9. Rzetelne i terminowe sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, budżetowych, księgowych.
 10. Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych oraz ich archiwizacja zgodnie z przepisami.
 11. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym OK oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych OK.
 12. Sporządzanie finansowych sprawozdań statystycznych.
 13. Opracowywanie projektu dokumentacji opisującej politykę rachunkowości (m.in. plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcja inwentaryzacyjna, kasowa itp.).
 14. Informowanie Dyrektora o stwierdzonych uchybieniach w zakresie prawidłowości legalności operacji gospodarczych.
 15. Odpowiedzialność za wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych działu finansowo - księgowego.
 16. Sporządzanie deklaracji  VAT.
 17. Sporządzanie deklaracji PFRON.
 18. Sporządzanie deklaracji PIT – 4R, PIT-8AR.
 19. Nadzór nad pracą kasjerów podległych placówek.
 20. Zarządzanie pracą podległych pracowników wraz z ustalaniem ich zakresu obowiązków.
Wymagania

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. Cechy osobiste: wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,  uczciwość.

2. Znajomość programu Comarch ERP Optima.

3. Znajomość programu Płatnik.

4. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Open Office i sprzętu biurowego.

Adres

ul. Narutowicza 1
32-620 Brzeszcze
województwo małopolskie
powiat oświęcimski
gmina Brzeszcze

Dodatkowe informacje

NIP: 6521027832
REGON: 000965683

Pracodawcy z miasta Brzeszcze