Czy to Twoja firma?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim praca

Pruszcz Gdański

Od momentu naszego powstania w kwietniu 1990 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim stał się miejscem, gdzie każda osoba znajdująca się w potrzebie może znaleźć wsparcie i zrozumienie. Jesteśmy dumni, że możemy służyć pomocą mieszkańcom naszego miasta, oferując im szereg usług, które mają na celu poprawę ich jakości życia oraz umożliwienie bytowania w warunkach godnych człowieka.


Nasza misja wyraża się w codziennym dążeniu do tego, aby każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, mógł liczyć na naszą pomoc. Wierzymy, że solidarność społeczna i wzajemne wsparcie są kluczowe dla budowania silnej i zdrowej społeczności. Dlatego też z pasją angażujemy się w działania, które pomagają naszym klientom przezwyciężyć życiowe wyzwania.

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama usług, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Oferujemy między innymi świadczenia rodzinne, wsparcie w Domu Dziennego Pobytu, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, a także programy "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" i "Opieka wytchnieniowa". Każda z tych usług jest realizowana z najwyższą starannością i zaangażowaniem naszego zespołu.

Jesteśmy częścią lokalnej społeczności i to właśnie tu koncentrujemy nasze działania. Finansowanie naszej działalności pochodzi zarówno z budżetu miasta Pruszcz Gdański, jak i z środków rządowych, co pozwala nam na realizację zadań na najwyższym poziomie.

Chociaż nie możemy podać dokładnych danych dotyczących naszej pozycji rynkowej czy wartości rdzeniowych, to nasze działania mówią same za siebie. Jesteśmy instytucją, która stawia na pierwszym miejscu dobro naszych klientów i ich rodziny. Pracujemy z przekonaniem, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i wsparcie, które pozwoli mu odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim jesteśmy gotowi służyć pomocą i wsparciem. Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług – razem możemy więcej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
medycyna / farmacja / zdrowie administracja biurowa / praca biurowa sektor publiczny / służby mundurowe prawo i administracja państwowa praca fizyczna

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Mapa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Gdańsk
 2. Warszawa
 3. Katowice
 4. Wrocław
 5. Pruszcz Gdański
 6. Olsztyn
 7. Bydgoszcz
 8. Toruń
 9. Starogard Gdański
 10. Białystok

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim - oferty archiwalne

 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Diagnozowanie środowiska. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w wyznaczonym rejonie działania. Opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji do podjęcia decyzji administracyjnych w sprawach udzielenia pomocy - świadczeń z pomocy społecznej. Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej. Wspieranie rodzin, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje inspirowanie działań samopomocowych w środowisku. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych w zakresie udzielania kompleksowej pomocy osobie zwracającej się o wsparcie. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i organizowania patologii, skutków negatywnych zjawisk społecznych i łagodzenia skutków ubóstwa. Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych. Pisanie programów mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych. Godziny pracy: poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7.30-15.30, inne godziny w zależności od potrzeb, na polecenie przełożonego. Praca wykonywana jest na terenie miasta Pruszcz Gdański, w środowisku zamieszkania klientów MOPS, zgodnie z rejonizacją.

   Wymagania

   • Uprawnienia: obsługa komputera
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej), znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny), umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. dodatkowe: doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
   z pracownikiem socjalnym,
   b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
   planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
   c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
   e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
   f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
   g) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
   h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
   j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
   prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
   k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
   l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
   i rodzin,
   m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
   n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
   o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
   p) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
   q) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
   r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
   i rodziny,
   s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy
   z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub
   innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

   Wymagania

   • Inne wymagania: 1. niezbędne: wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 821 późn.zm), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. 2. dodatkowe: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Instruktor terapii zajęciowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) praca z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim ukierunkowana na usprawnienie fizyczne i psychiczne,
   b) organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej w celu zapobiegania ograniczeniu aktywności towarzyszącej chorobie, niepełnosprawności,
   c) przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym,
   d) rozwój umiejętności, zdolności, zainteresowań poprzez stosowanie różnych metod terapii.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: a) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe: dyplom w zawodzie; wykształcenie średnie rozumiane jako wykształcenie średnie lub średnie branżowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wymaganym stanowisku, b) nieposzlakowana opinia, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, e) obywatelstwo polskie. dodatkowe: a) ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, b) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, c) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, d) umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji świadczeń pomocy społecznej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych
   świadczeń,
   b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
   c) wprowadzanie danych do systemu informatycznego POMOST,
   d) redagowanie projektów pism,
   e) sporządzanie sprawozdań,
   f) tworzenie, bieżące prowadzenie i aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych
   świadczeń,
   g) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń, sporządzanie list wypłat,
   h) udział w realizacji wypłat świadczeń i przyjmowania wpłat w kasie Ośrodka,
   i) zamawianie i wydawanie artykułów biurowych,
   j) rozliczanie kart pracy opiekunek środowiskowych,
   k) weryfikacja faktur wpływających ze szkół dotyczących realizacji pomocy w formie obiadów,
   l) prowadzenie księgi korespondencji (wpływającej i wychodzącej),
   m) wysyłanie korespondencji (Poczta Polska); dostarczanie korespondencji,
   n) wysyłanie pism (skan, fax, e-mail),
   o) odbieranie i przekierowywanie rozmów telefonicznych,
   p) archiwizacja dokumentów SŚPS.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:obywatelstwo polskie; wykształcenie średnie lub wyższe; staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lata, a przy wyższym 2 lata; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; dodatkowe: znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, umiejętność redagowania pism urzędowych oraz umiejętność przygotowywania projektów decyzji, umiejętność obsługi komputera, predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w sekcji finansowo-budżetowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Pruszcz Gdański
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   a) obsługa programów księgowych,
   b) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych,
   c) wystawianie przelewów dotyczących zapłat, przestrzeganie terminów zapłat,
   d) przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych,
   e) księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych,
   f) sporządzanie obrotów i sald kont syntetycznych,
   g) księgowanie dokumentów na kontach analitycznych,
   h) sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych, księgowanie dokumentów na kontach wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej,
   i) księgowanie dokumentów na kontach przychodów według podziałek klasyfikacji budżetowej,
   j) dekretacja dokumentów księgowych, sporządzanie zestawień, nadanie numerów księgowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie;wykształcenie średnie lub wyższe; znajomość ustaw dotyczących: finansów publicznych, rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; znajomość rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; staż pracy przy wykształceniu średnim min. 3 lat, a przy wyższym 2 lata; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; dodatkowe: doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej; umiejętność obsługi komputera; predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dbałość o poprawność formalną i merytoryczną tworzonych dokumentów; gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Pruszczu Gdańskim