!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Americares

Americares

Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys

Oferty pracy Americares

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Koordynator(ka) ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • psycholog
  • starszy specjalista (senior)
  • Koordynator(ka) ds. MHPSS odpowiada za całościową organizację działań MHPSS w regionie, planowanie strategiczne oraz nadzór nad zespołem reagowania MHPSS i wsparcie dla niego.

   Obejmuje to nadzór nad doradztwem technicznym w celu ustalenia wsparcia finansowego i technicznego dla organizacji pozarządowych w Polsce, Ukrainie i krajach sąsiednich, które świadczą usługi psychospołeczne, szkolą personel w dziedzinie pierwszej pomocy psychologicznej i poradnictwa w sytuacji kryzysowej, a także zatrudniają lokalny personel do wspierania uchodźców i uchodźczyń.


   Koordynator(ka) ds. MHPSS nadzoruje także koordynację naszych działań w zakresie MHPSS, współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i organami koordynującymi pomoc humanitarną, abyśmy mogli sprawniej świadczyć uchodźcom i uchodźczyniom usługi psychospołeczne oparte na dowodach. Ze względu na charakter konfliktu i dynamikę wymuszonej migracji Americares oraz partnerskie organizacje pozarządowe muszą świadczyć bezpieczne i zapewniające ochronę usługi MHPSS, szczególnie bezbronnym dzieciom i dorosłym.

   Osoba na tym stanowisku podlega liderowi/liderce zespołu w kwestiach lokalnych i operacyjnych oraz nadzorowi programowemu ze strony starszego doradcy technicznego / starszej doradczyni technicznej ds. MHPSS.

   Zakres obowiązków

   • Koordynator(ka) ds. MHPSS współpracuje ze starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych. Obejmuje to między innymi następujące zadania:
   • Nadzorowanie wsparcia technicznego zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (i w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także powiązanymi wytycznymi i zasadami etycznymi IASC oraz Americares.
   • Zapewnienie odpowiedniej jakości, profesjonalizmu i działań następczych w zakresie wsparcia technicznego MHPSS, budowania potencjału i innych form pomocy.
   • Codzienne przekazywanie aktualnych informacji liderowi/liderce zespołu oraz starszemu doradcy technicznemu / starszej doradczyni technicznej, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.

   Współpraca i koordynacja w zakresie MHPSS

   • Współpraca z liderem/liderką zespołu i starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS w zakresie potencjalnych przyszłych interwencji w dziedzinie MHPSS w celu wsparcia strategii reakcji kryzysowej
   • Regularne spotkania z doradcą technicznym / doradczynią techniczną ds. MHPSS dotyczące kwestii technicznych, strategicznych i programowych (omawianie proponowanych nowych kierunków z liderem/liderką zespołu)
   • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji. Ocena uwzględniająca analizę potencjału i systemów MHPSS w sektorze publicznym i społeczeństwa obywatelskiego dla społeczności przyjmujących i uchodźczych przed kryzysem i po kryzysie
   • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
   • Koordynacja działań z całym personelem reagowania MHPSS w Ukrainie, który uczestniczy w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.

   Wymagania

   Najważniejsze wymagania i kompetencje:

   • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
   • Co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
   • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków
   • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
   • Doświadczenie w dziedzinie nadzoru klinicznego i kierowania zespołem
   • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
   • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
   • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana biegła znajomość języków polskiego i ukraińskiego
   • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
   • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
   • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

   Oferujemy

   Informacje o Americares:

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.


   Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.


   W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.


   Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości. Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciw COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

   Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

   Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można wysłać na adres talentcenter@americares.org.

 • Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS

  Americares
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • psycholog
  • specjalista (mid/regular)
  • Informacje o stanowisku:

   Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys. Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS pomaga koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w całościowej koordynacji działań MHPSS w regionie i zespołu reagowania MHPSS. Obejmuje to pomaganie zespołowi ds. MHPSS w okazywaniu wsparcia technicznego organizacjom pozarządowym z Polski, Ukrainy i krajów sąsiednich.

   Zakres obowiązków

   Obowiązki:

   Asystent(ka) koordynatora/koordynatorki ds. MHPSS współpracuje z koordynatorem/koordynatorką ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych w Ukrainie. Obejmuje to między innymi następujące zadania:

   • Wspieranie doradztwa technicznego dla zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (oraz w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi i zasadami etycznymi IASC, Americares oraz powiązanymi zasadami.
   • Pomaganie koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w codziennym przekazywaniu aktualnych informacji liderowi zespołu, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.
   • Monitorowanie i porządkowanie notatek z regularnych spotkań z zespołem regionalnym ds. MHPSS, zespołem centralnym ds. MHPSS oraz innych spotkań wydziału poświęconych tematom technicznym, strategicznym i programowym
   • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji.
   • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami ds. MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
   • Monitorowanie obecności personelu reagowania MHPSS w Ukrainie w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.
   • Pomoc w budowaniu potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń
   • Wspieranie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów/beneficjentek z koordynatorem/
    koordynatorką ds. MHPSS.

   Wymagania

   Najważniejsze wymagania i kompetencje:

   • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
   • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
   • Zdobywanie doświadczenia w dziedzinie wspierania rozwoju strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
   • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
   • Preferowane doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
   • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego i polskiego, mile widziana biegła znajomość języka ukraińskiego
   • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
   • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
   • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

   Oferujemy

   Informacje o Americares:

   Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

   Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.

   W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.


   Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości.Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciwko COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

   Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

   Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można złożyć pod adresem talentcenter@americares.org.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.