Czy to Twoja firma?

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej praca

Bielsko-Biała

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
it (informatyka) edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia

Oferty pracy Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

 • Specjalista ds. IT

  NVH POLAND Sp. z o.o.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Dodana
 • Programista CNC

  Wala Sp. z o.o.
  • Wilkowice
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  Aplikuj szybko
  Wygasa
 • SQL Developer – ERP Systems

  Shannon Precision Engineering Limited
  • Irlandia
  • umowa o pracę
  • 10 500-12 250 zł / mies.
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana

Mapa Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Siedziba główna

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Praca Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej - oferty archiwalne

 • Stażysta docelowo Inspektor

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

   zarządzeniem Nr 5/24 z dnia 29 stycznia 2024r.

   OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY DOCELOWO INSPEKTORA

   wolne stanowisko - stażysta docelowo inspektor

   liczba stanowisk - 1

   ilość etatów - 1 ( pełny wymiar czasu pracy)

   miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

   oznaczenie konkursu - OA.110.8.2024

   Wykaz wymaganych dokumentów:

   - List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. OA.110.8.2024, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
   - Curriculum Vitae.
   - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
   - Kopia świadectwa ukończonej szkoły wraz z maturą oraz inne potwierdzające posiadane wykształcenie.
   - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
   - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
   - Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).
   - Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu).

   Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

   1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

   2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

   3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.


   Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2024r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228,

   lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

   Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Oddział Administracyjny

   ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

   z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko stażysty docelowo inspektora Sygnatura konkursu OA.110.8.2024”

   Zakres obowiązków

   • Nadzór nad eksploatacją wraz z koordynacją zewnętrznych firm serwisowych instalacji teletechnicznych, w szczególności:
    • system kontroli dostępu SKD
    • system rejestracji czasu pracy RCP
    • system telewizji przemysłowej CCTV
    • system alarmowy SSWiN
    • system sygnalizacji pożaru SSP
    • centrala telefoniczna
   • Administrowanie ww. systemami bezpieczeństwa
   • Podejmowanie zgłoszeń o awariach i pomoc w ich usunięciu dla ww. systemów
   • Bieżąca obsługa strony internetowej
   • Nadzór nad ewidencją oraz udział w inwentaryzacjach sprzętu
   • Opracowywanie projektów zamówień, umów na świadczone usługi lub wykonywane prace
   • Prowadzenie branżowej technicznej bazy wiedzy oraz planu eksploatacji
   • Przygotowywanie raportów i sprawozdań
   • Planowanie zmian infrastruktury, remontów i modernizacji istniejących systemów

   Wymagania

   Niezbędne:

   • Wykształcenie o profilu teletechnicznym lub pokrewne
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
   • Kandydat nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

   Dodatkowe:

   • Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem
   • Komunikatywność
   • Zdolność analitycznego myślenia
   • Uzdolnienia techniczne
   • Odporność na stres
   • Umiejętność pracy w zespole
   • Opanowanie
   • Samodzielność
   • Wysoka kultura osobista

   Związane ze stanowiskiem:

   • Znajomość branży teletechnicznej , tj. instalacji, systemów, rozwiązań i dostawców
   • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
   • Świadectwo kwalifikacji zawodowej/ uprawnienia SEP G1
   • Znajomość pakietu MS Office
   • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

   Dodatkowym atutem będzie:

   • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane teletechniczne)
   • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu pracy o zbliżonym zakresie
   • Znajomość języka angielskiego technicznego
   • Znajomość oprogramowania typu CAD
   • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub/i telekomunikacyjnych
   • Aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do klauzul „Poufne” lub wyższej

   Oferujemy

   Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: zakładka Praca w Sądzie -> Stażysta docelowo inspektor

 • SPECJALISTA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zarządzeniem z dnia 03 listopada 2023r. Nr 192/23 ogłasza konkurs na stanowisko
   SPECJALISTY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

   Nazwa i adres miejsca pracy: Opiniodawczy Zespół

   Sądowych Specjalistów
   w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
   ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

   Oznaczenie konkursu: A.1111-17/23


   Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko, w wymiarze 1/2 etatu


   Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

   Szczegółowe informacje o numerze pokoju, w którym zostaną przeprowadzone kolejne etapy konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (adres: ) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

   Terminy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres: ) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, przy czym pierwszy etap zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po 30 dniach od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.


   Etapy konkursu oraz kryteria oceniania:

   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów ( Dz.U. z 2016r. poz. 367), w trzech etapach:

   1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, czy zostało złożone w terminie oraz czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2018r., poz.708). Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
   2. Etap drugi sprawdzający wiedzę specjalistyczną kandydatów - polegać będzie na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej, stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań, przygotowanych przez komisję konkursową, a szczegółowo opisanych w §8 ust.3 cyt. wyżej Rozporządzenia. Etap ten trwać będzie 90 minut, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.
   3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa sprawdzać będzie predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs i ocenia je w skali od 0-10 punktów biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

    Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
    - wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
    - życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
    - oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu pedagogiki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
    - oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
    - oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
    - oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
    - oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
    - zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na którym przeprowadzany jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego, przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
    - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
    - oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)

    Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

    Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 31 marca 2024r.
    W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.


    Zgłoszeń należy dokonywać pocztą na adres:

    Sąd Okręgowy – Oddział Administracyjny
    ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko – Biała
    z dopiskiem A-1111-17/23

    lub osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. nr 228.


   Zakres obowiązków

   Sporządzanie pisemnych opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 033 4900 386

   Wymagania

   • konieczne:
    • pełna zdolność do czynności prawnych
    • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego, o którym mowa w art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2018r., poz. 708);
    • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
    • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
    • brak prowadzonych postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
    • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki;
    • ukończone wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
   • Dodatkowe wymagania i atuty:
    • wysoka kultura osobista;
    • komunikatywność;
    • umiejętność sporządzania opinii pisemnych;
    • zdolność analitycznego myślenia
    • umiejętność pracy w zespole;
    • znajomość metod kwestionariuszowych do diagnozy pedagogicznej;

   Oferujemy

   Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

   zakładka Praca w Sądzie -> Specjalista w zakresie pedagogiki

Pracodawcy w Bielsku-Białej