Wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych

Wzór wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych

Szablon wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego rodzicom adopcyjnym należy samodzielnie edytować lub uzupełnić pismem odręcznym w celu dodania w dokumencie stosownych danych. Te informacje można dodać za pomocą programu MS Office, a także przy użyciu popularnych i darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office). Konieczne jest też zadbanie o dokument poświadczający prawnie udzieloną opiekę adopcyjną nad dzieckiem. Po wydrukowaniu wniosku o urlop rodzicielski należy go opatrzyć odręcznym podpisem przez złożeniem u pracodawcy.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych

Podobnie jak urlop na zasadach macierzyńskiego czy zasiłek opiekuńczy, rodzicom adopcyjnym przysługuje odpowiedni czas urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego dla rodziców adopcyjnych wynosi:

  • do 32 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
  • do 34 tygodni – w przypadkach przyjęcia dwojga lub więcej dzieci,
  • do 29 tygodni – w przypadku, gdy pracownik przyjął dziecko w wieku do 7. roku życia,
  • w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia.

Jak napisać wniosek o część urlopu rodzicielskiego?

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Oprócz danych pracownika i dziecka, do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu LUB kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej lub kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz kopię decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wzór wniosku o część urlopu rodzicielskiego

Wzór wniosku jest bardzo łatwy do wypełnienia i spełnia wszelkie wymogi pracodawcy. Wystarczy w odpowiednim miejscu umieścić datę i miejscowość, swoje dane o oraz dane pracodawcy. Trzeba też podać imię i nazwisko nowo narodzonego dziecka oraz jego datę urodzenia. Ważny jest również wymiar urlopu, o którym musisz wspomnieć w swoim wniosku. W zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie będzie to 20, 31, 33, 35, lub nawet 37 tygodni.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki