Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych

Wzór polecenia pracy w godzinach nadliczbowych

Dokument polecenia pracy w godzinach nadliczbowych został przygotowany w uniwersalnej formie. Pracodawca, który zleca pracownikowi wykonywanie obowiązków w godzinach nadliczbowych, może za pomocą tego szablonu przygotować odpowiedni dokument i przedłożyć go zatrudnionemu. Wzór dokumentu należy poddać samodzielnej edycji lub uzupełnić odręcznie po wydrukowaniu. Wersja edytowalna dokumentu jest kompatybilna z najpopularniejszymi programami typu MS Office bądź darmowe aplikacje biurowe (Open Office lub Libre Office).

Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych w ściśle określonych przypadkach. Pracownik nie może się sprzeciwić, chyba że istnieją ku temu przesłanki wynikające wprost z przepisów, mówiące o zakazie zatrudniania w godzinach nadliczbowych: niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, młodocianych czy tych, którzy przedstawili zaświadczenie lekarskie o niemożliwości wykonywania pracy w wymiarze ponadnormatywnym. Polecenie może być wydane w formie pisemnej, choć przepisy tego nie regulują. Taki zapis może pojawić się jednak w regulaminie pracy.

Kiedy pracodawca zleca pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w ściśle określonych przypadkach, sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidywalnych. Dotyczy to konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia czy środowiska, a także usuwania wszelkiego rodzaju awarii. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych może zostać wydane także w sytuacjach losowych, absencji innego pracownika czy też pilnego wykonania określonej pracy. Pracownik powinien wykonywać swoją pracę sumiennie i z należytym zaangażowaniem oraz stosować się do poleceń przełożonego.

Jak sporządzić polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

Pracodawca lub przełożony może przygotować na piśmie polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Na górze dokumentu, po prawej stronie, należy umieścić miejscowość i datę. Nieco niżej po lewej stronie powinno znaleźć się oznaczenie pracodawcy. Powyżej tytułu dokumentu umieszcza się formę grzecznościową Pan/Pani, a także imię i nazwisko pracownika. W treści należy wpisać podstawę prawną, zatem art. 151 k.p., a także przedział czasowy i datę, kiedy praca w godzinach nadliczbowych ma być wykonywana. Należy również zaznaczyć, na czym ma ona polegać. Mogą to być nawet inne obowiązki niż te, które zwyczajowo pracownik wykonuje, np. w sytuacji nagłego zastępstwa z powodu absencji innego pracownika. Poniżej powinno się znaleźć miejsce na podpis pracodawcy, a także datę i podpis pracownika.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych wzór

Aby prawidłowo przygotować dokument, warto skorzystać z darmowego szablonu polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, który udostępniamy online. Zastosowanie gotowego szablonu daje pewność, że pismo zawiera wszystkie niezbędne elementy, wystarczy, że pracodawca dopilnuje wpisania na umowie odpowiednich danych i wskazania konkretnych terminów. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie musi tak naprawdę być sporządzone na piśmie, ale warto to zrobić, gdyż w razie ewentualnych sporów między pracownikiem a pracodawcą kwestie takie jak praca po godzinach często są podnoszone. Wówczas dokumentacja będzie dowodem zawarcia określonych ustaleń.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki