Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Dokument został przygotowany w uniwersalnej formie, możesz pobrać go w dwóch formatach za darmo. Aby przedłożyć pismo pracodawcy, należy wcześniej uzupełnić wzór wniosku o godziny nadliczbowe o swoje dane oraz w odpowiednich miejscach podać informacje o liczbie i zakresie godzin oraz o wybranym terminie wolnego. Wersja edytowalna dokumentu dostępna jest w pliku DOC i prosta w edycji: jest kompatybilna z programami typu MS Office oraz darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Pracownik, który wypracował godziny ponad wymiar czasu pracy określony przepisami oraz w umowie o pracę, ma prawo uzyskać rekompensatę w formie dodatkowego wynagrodzenia bądź dni wolnych. Zgodnie z art. 151 (2) § 1 k.p. „w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy”. Należy zauważyć, że udzielenie czasu wolnego za nadgodziny może nastąpić również z inicjatywy pracodawcy w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, bez obniżenia należnego wynagrodzenia.

Kiedy złożyć wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe?

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy pracownik ma prawo złożyć stosowny wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe jeśli przepracowane przez niego godziny przekraczają standardowy wymiar czasu pracy lub wymiar ustalony w umowie o pracę z pracodawcą. Jeśli wniosek o wolne za nadgodziny jest składany przez pracownika w kolejnym miesiącu następującym po tym, w którym zostały one wypracowane, a pracownik otrzymał za nie wynagrodzenie wraz z dodatkiem, to jego wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za pracę wykonaną, zatem pomniejszone o udzielony czas wolny. Pracownik może oczywiście wystąpić z wnioskiem w okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe i wskazać termin, kiedy chciałby uzyskać czas wolny za nadgodziny. Według k.p. pracownikowi należy się wynagrodzenie lub czas wolny za przepracowane nadgodziny, zatem pracodawca nie musi udzielić pracownikowi czasu wolnego, może bowiem zdecydować się na wypłacenie wynagrodzenia lub uzgodnić z nim inny, niż wskazany we wniosku, termin.

Jak napisać wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe?

Warto wiedzieć, że wniosek o wolne za nadgodziny nie musi dotyczyć wszystkich wypracowanych nadgodzin, a jedynie ich części. Wtedy pozostała część przepracowanych nadgodzin zostanie zrekompensowana w ramach wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. We wniosku pracownik musi zaznaczyć dokładną datę, kiedy wystąpiły nadgodziny, przedział czasowy, a także liczbę tych godzin. W piśmie należy również wskazać preferowany termin dnia/dni wolnego za godziny nadliczbowe. Wzór dokumentu musi także zawierać imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, miejscowość, datę i oznaczenie pracodawcy. Pod wnioskiem musi znaleźć się podpis pracownika. Dla przyjmującego wniosek – czyli pracodawcy – dołącza się adnotację: wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, która również powinna być opatrzona podpisem pracodawcy.

Wniosek o udzielenie wolnego za godziny nadliczbowe wzór

Dostępny powyżej darmowy szablon wniosku o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe pomoże prawidłowo sporządzić ten dokument. Wystarczy uzupełnić niezbędne informacje i wskazać godziny nadliczbowe oraz dogodny termin do wykorzystania wolnego w ich ramach. Zaakceptowany wniosek dołączany jest do ewidencji czasu pracy pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki