Wzór umowy o praktyki absolwenckie

Wzór umowy o praktyki absolwenckie

Gotowy wzór umowy o praktyki absolwenckie należy uzupełnić według indywidualnych potrzeb, podając w dokumencie niezbędne informacje. Pobranie szablonu umowy w wersji edytowalnej .doc umożliwia edycję treści za pomocą jednego z popularnych programów do pracy z tekstem. Dokument cechuje kompatybilność z programem MS Word, a także z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Edycja naszego wzoru umowy zlecenie jest bardzo prosta i intuicyjna.

Umowa o praktyki absolwenckie stanowi odrębny typ umowy cywilnoprawnej przeznaczony do zatrudniania terminowego osób do 30 roku życia, które ukończyły minimum szkołę gimnazjalną. Zatrudnienie na praktyki ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia w wykonywaniu określonych prac. W zależności od pracodawcy praktyki mogą być wykonywane odpłatnie lub nieodpłatnie, przy czym zdecydowanie częściej przedsiębiorcy w Polsce decydują się na to drugie rozwiązanie.

Co ciekawe, nie tylko pracodawca może zatrudnić młodą osobę na praktyki. Prawo zezwala na to również osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. W celu zatrudnienia należy sporządzić stosowną umowę o praktyki absolwenckie, której uniwersalny wzór udostępniamy w formie zgodnej z aktualnymi normami.

Wzór umowy o praktyki absolwenckie

Zatrudnienie na praktyki absolwenckie ma na celu pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego i zdobycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy. Choć nazwa wskazuje, że taka możliwość przysługuje osobom, które ukończyły studia, tak naprawdę umowę o praktyki może podpisać każdy, kto ukończył gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a w dniu rozpoczęcia praktyk ma mniej niż 30 lat.

Wzór umowy o praktyki absolwenckie przyda się pracodawcom decydującym się na zatrudnienie praktykanta. Warto pamiętać, że umowa o praktyki nie jest tym samym, co umowa o pracę Razem z wejściem w życie Ustawy o praktykach absolwenckich, wyodrębniono nową kategorię umów cywilnoprawnych dotyczących właśnie stosunku między pracodawcą a studentem. Praktyki, podobnie jak staże, mogą być odpłatne lub nieodpłatne, a informacja o tym powinna znaleźć się w umowie.

Treść umowy o praktyki absolwenckie

W przypadku przyjęcia osoby na praktyki konieczne jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu z podpisami obu stron. Nawiązywana między pracodawcą (podmiotem przyjmującym osobę na praktyki) a praktykantem umowa o praktyki absolwenckie powinna określać szczegółowe warunki zatrudnienia, na które składają się:

  • okres odbywania praktyki,
  • rodzaj pracy wykonywanej przez praktykanta,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie praktyk,
  • wysokość wynagrodzenia (jeżeli praktyka ma charakter odpłatny).

Warto także wskazać w umowie miejsce pracy, termin rozpoczęcia praktyk oraz w przypadku praktyki płatnej dodać formę wypłacania świadczenia (oraz ewentualnie numer konta do wypłaty). Dobrze wiedzieć, że mamy większą swobodę w zakresie rozwiązania umowy o praktyki absolwenckie niż w przypadku standardowego stosunku pracy. Na nieodpłatnych praktykach można bowiem rozwiązać umowę w dowolnym momencie, natomiast w przypadku praktyk płatnych obie strony umowy obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki