Prezentacja kandydata

Plebiscyt Absolwent XXI wieku

Piotr Barosz

Piotr Barosz
Kategoria:
Biznes

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego, kierunków mechanika i budowa maszyn na specjalności: komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalności: Jakość i bezpieczeństwo produkcji, a także Wyższej Szkoły Bankowej w zakresie podyplomowych studiów menadżerskich.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami produkcyjnymi Barosz Gwimet Z.I.W., System Barosz Gwimet, pełniąc w nich kolejno funkcje: specjalisty ds. Marketingu, kierownika Działu Marketingu, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Marketingu, Dyrektora ds. Technicznych, a obecnie Wiceprezesa Zarządu  System Barosz Gwimet oraz Właściciela Barosz Gwimet Logistyka.

Pracy zawodowa pozwoliła mu na zdobycie bogatego doświadczenia we współpracy z największymi koncernami przemysłu samochodowego: Volvo, GM, VW, Dana, PSA, w tym w szczególności w obszarze zarządzania jakością, stanowiącego współcześnie jedno z podstawowych atrybutów przemysłu 4.0.

Zarządza i koordynuje projekty badawcze realizowane we współpracy z Politechniką Śląską:

  • Opracowanie przecinarki tarczowej nowej generacji, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
  • Projekt nowej generacji kalibrownicy elektrycznej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
  • Projekt inwestycyjno-wdrożeniowy pt. „Nowa generacja maszyn SBG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP.

Jest menadżerem na miarę wyzwań globalnej gospodarki, nie tylko odnosząc sukcesy w obszarze zarządzanych przedsiębiorstw i przedsięwzięć, ale również podejmując działania na polu naukowym, a realizując pracę doktorską w dyscyplinie inżynieria produkcji, daje tym samym wyraz umiejętnego połączenia pasji naukowca z pragmatyzmem przedsiębiorcy.

W swych pracach naukowych podejmuje problematykę związaną z aspektami dotyczącymi zarządzania procesami produkcyjnymi w oparciu o narzędzia i metody zarządzania jakością, zagadnieniami produktywności procesów produkcyjnych, w tym analizy wartości, w aspekcie praktycznego ich zastosowania. W ramach prowadzonej przez Jego przedsiębiorstwo działalności edukacyjnej, jest autorem i współwykonawcą przedsięwzięcia pt. „Laboratorium obróbki skrawaniem”, obejmującego zakresem zespół maszyn sterowanych numerycznie oraz zintegrowany system komputerowy dla technologiczno-informatycznej realizacji wysokowydajnych i złożonych procesów obróbkowych. Stanowiska te stanowią wyposażenie wielu szkół średnich oraz uczelni wyższych o profilu techniczny.

Prywatnie charakteryzuje go wrażliwość zdeterminowana na niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym osobom. Ceni w ludziach zaangażowanie, z jakim sam oddaje się podejmowanym zadaniom zarówno biznesowym, jak i naukowym, a poprzez wspieranie działań edukacyjnych kształtuje postawy młodych pokoleń – potencjalnej innowacyjnej kardy techniczno-inżynieryjnej.