Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Oferty pracy CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA W BURSIE
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć wychowawczych. Wymiar etatu 30/30 godzin tygodniowo.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Opiekuńczo-wychowawcza
Inne wymagania:
Wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku wyłącznie pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, odpowiednio studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, mile widziane doświadczenie na stanowisku nauczyciel - wychowawca.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Nauczanie przedmiotów branży elektrycznej i elektronicznej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Inne wymagania:
Wykształcenie mgr inż. lub inż. kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów branży elektrycznej i elektronicznej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WICEDYREKTOR
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Centrum w zakresie organizacji działania i nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w , Centrum Kształcenia Praktycznego w szczególności: w zakresie organizacji działalności Centrum: Realizuje ustalone pensum godzin dydaktycznych. Opracowuje przydział zadań, uprawnień i obowiązków nauczycieli. Współdziała z dyrektorem w przygotowaniu planu rozwoju Centrum i rocznego planu pracy Centrum. Opracowuje harmonogramy dyżurów nauczycieli w czasie przerw, dokonuje zmiany i podaje do wiadomości nauczycielom. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w celu zapewnienia ciągłości realizacji procesu dydaktycznego i podaje je do wiadomości nauczycielom i uczniom. Sporządza arkusz organizacyjny PABS dotyczący CKP. Przekazuje pracownikowi sekretariatu dane do sprawozdania SIO. Organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: - współpracuje z OKE w Poznaniu, - przygotowuje wnioski o udzielenie upoważnienia do zorganizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, - współpracuje ze szkołami, -informuje uczniów o terminie i miejscu egzaminów. Sporządza sprawozdania inne informacje w zakresie swej działalności. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej objęte zakresem czynności. Na bieżąco informuje Dyrektora Centrum o problemach kadrowych i organizacyjnych występujących w Centrum. Dokonuje miesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych; miesięczne zestawienia zbiorcze godzin przekazuje pracownikowi księgowości. Przestrzega prawa oświatowego i terminowego wykonywania zadań. Dba o przestrzeganie dyscypliny pracy i nauki przez podległych nauczycieli i uczniów. Nadzoruje i kontroluje wykonywane prace związane z usługami świadczonymi w CKP, zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami. Wykonuje inne prace związane z działalnością placówki zlecone przez dyrektora. w zakresie nadzoru pedagogicznego: Sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli podstawy programowej. Dokonuje analizy i oceny pracy podległych mu nauczycieli, sporządza wnioski do nagród i odznaczeń. Obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli. Nadzoruje przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w tym: - uczestniczy w postępowaniu komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, - Kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe zawodowe inż z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje zawodowe w zakresie: elektryki, elektroniki, mechaniki lub mechatroniki. Stanowisko wicedyrektora w publicznej placówce może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania; posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora: uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; w przypadku cudzoziemca posiada poświadczona znajomość języka polskiego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Handlowa 9
62-800 Kalisz
województwo wielkopolskie
powiat Kalisz
gmina Kalisz

Dodatkowe informacje

NIP: 6182121912
REGON: 30150137300000

Pracodawcy z miasta Kalisz