Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pielęgniarka Słupsk, Pedagog Słupsk, Specjalista ds. administracji Słupsk, Opiekun Słupsk, Psycholog Słupsk.
Kategorie zawodowe: medycyna / farmacja / zdrowie, administracja biurowa / praca biurowa, edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia, sektor publiczny / służby mundurowe, hotelarstwo / gastronomia / turystyka.

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Praca alert - powiadomienia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • Młodsza opiekunka / opiekunka

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, lub doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych i odbycie minimum 80 godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz lista wymaganych dokumentów:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 580 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko urzędnicze w dziale finansowym

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie branżowe
   • Inne wymagania: Wykształcenie średnie, preferowane ekonomiczne i 2 lata stażu pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz lista wymaganych dokumentów

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 730 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu - udokumentowane wykształcenie wyższe jednolite magisterskie. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl Możliwość negocjacji w zakresie formy i rozmiaru zatrudnienia lub zlecenia realizacji zadań.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
   2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
   3. udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
   4. opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych,
   5. podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
   6. występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej,
   7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
   8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
   9. współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa,
   10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.
   Praca na czas określony: 6 m-cy z możliwością dalszego zatrudnienia; Godzina zakończenia pracy: 15:30

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS Office
   • Inne wymagania: I. niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116,ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. II. dodatkowe: 1. znajomość przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej, kodeksie postępowania administracyjnego, 2. znajomość obsługi komputera, 3. bardzo dobra organizacja pracy własnej, 4. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość, 5. umiejętność pracy w zespole, 6. odporność na stres. Szczegółowe informacje:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 130 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym; 2. asystentem rodziny może być osoba, która: a. posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub; wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub; wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. b. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; c. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; e. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Szczegóły oferty dostępne na

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 230 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe; posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - udokumentowanie wykształcenie i prawo wykonywania zawodu; stan zdrowia umożliwiający świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów i osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 950 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. organizacja i prowadzenie pracy opiekuńczej i wychowawczej;
   2. dbanie o powierzoną grupę wychowanków, ich bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą;
   3. przygotowywanie dokumentacji dla każdego swojego wychowanka przebywającego pod bezpośrednią opieką (teczka osobowa wychowanka- według przyjętego wzoru);
   4. utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą (pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotów) w celu uzyskania informacji o postępach i problemach edukacyjnych swoich wychowanków

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz lista wymaganych dokumentów: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodsza opiekunka/opiekunka

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w mieszaniu chronionym wspieranym dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, polegających między innymi na: pracach porządkowych, opiekuńczych, higienicznych, przygotowywaniu i podawaniu posiłków. Praca na czas określony: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Godzina zakończenia pracy: 7:00

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, lub doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych i odbycie minimum 80 godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz lista wymaganych dokumentów: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 580 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Asystent rodziny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zadania główne:
   1. praca z rodzinami w miejscu zamieszkania;
   2. opracowywanie planu pracy z rodziną;
   3. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS Ofice
   • Inne wymagania: niezbędne: 1. znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym; 2. asystentem rodziny może być osoba, która: a. posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub; wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub; wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. b. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; c. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; e. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Szczegóły oferty dostępne na

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 230 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko urzędnicze w dziale pieczy zastępczej i specjalistycznej pomocy rodzin

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. monitorowanie sytuacji dzieci pochodzących ze Słupska i przebywających w pieczy zastępczej w zakresie realizacji obowiązku alimentacyjnego przez rodziców;
   2. informowanie rodziców zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych (długoterminowych) oraz prowadzących rodzinny dom dziecka o ich prawie i obowiązku, które określone są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dochodzenie świadczeń na zaspokojenie potrzeb dziecka, w tym świadczeń alimentacyjnych;
   3. prowadzenie dochodzeń alimentacyjnych od rodziców, których dzieci pochodzą ze Słupska i zostały umieszczone w pieczy zastępczej
   4. wspieranie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, które dotyczą ponoszenia odpłatności za koszty pobytu ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe; 1 rok stażu pracy; mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; znajomość przepisów zawartych w ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksie postępowania administracyjnego oraz kodeksie rodzinnymi opiekuńczym; Szczegóły ogłoszenia i lista wymaganych dokumentów

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Wychowawca

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Organizacja i prowadzenie pracy opiekuńczej i wychowawczej; dbanie o powierzoną grupę wychowanków, ich bezpieczeństwo, zdrowie i higienę osobistą; przygotowywanie dokumentacji dla każdego swojego wychowanka przebywającego pod bezpośrednią opieką; utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Praca na czas określony: na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe; bardzo dobra organizacja pracy; łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi; wiedza z zakresu prawa rodzinnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. pomoc w tworzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz okresowej oceny rodzin zastępczych,
   2. prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom i ich członkom, w szczególności rodzinom zastępczym,
   3. prowadzenie diagnoz psychologicznych dla dzieci w celu m.in. rozpoczęcia procesu przysposobienia dziecka,
   4. prowadzenie badań psychologicznych kandydatów na rodziny zastępcze oraz opiniowanie o ich predyspozycjach i motywacjach, a także aktualizowanie tych badań i opinii dla rodzin zastępczych co 2 lata,
   5. dokumentowanie prowadzonych działań związanych z pieczą zastępczą oraz przygotowywanie danych do celów sprawozdawczych.
   Praca na czas określony: 6 miesięcy
   Godzina zakończenia pracy: 15:00
   Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z pracodawcą.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu - udokumentowane wykształcenie wyższe jednolite magisterskie . Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl Możliwość negocjacji w zakresie formy i rozmiaru zatrudnienia lub zlecenia realizacji zadań.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz dla osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania; nadzór i wydawanie zaleceń opiekunkom w sprawach pielęgnacji, higieny i żywienia dostosowane do stanu zdrowia indywidualnie dla każdego podopiecznego przebywającego w mieszkaniach chronionych; wykonywanie świadczeń diagnostycznych; wykonywanie świadczeń leczniczych; wykonywanie podstawowych świadczeń rehabilitacyjnych. Praca na czas określony: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Godzina zakończenia pracy: 15:30

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe; posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - udokumentowanie wykształcenie i prawo wykonywania zawodu; stan zdrowia umożliwiający świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów i osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 950 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko urzędnicze w zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. obsługa interesantów;
   2. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON;
   3. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w tym zakresie;
   4. obsługa programów PFRON Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne Mieszkanie, a także Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla Absolwenta.
   Praca na czas określony: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.
   Godzina zakończenia pracy: 15:30

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe; 1 rok stażu pracy; mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz z osobami niepełnosprawnymi; znajomość przepisów zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także aktów wykonawczych do tej ustawy; Szczegółowe informacje bip.mopr.slupsk.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Instruktor terapii zajęciowej

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne;
   2. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna przystań”;
   3. inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność;
   4. przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych związanych z ważnymi rocznicami, uroczystościami i świętami;
   5. inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, wycieczek pieszych i wyjazdów itp.;
   6. prowadzenie zespołu wokalnego WRZOSY;

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Dyplom w zawodzie instruktora terapii zajęciowej, wykształcenie min. średnie. Zdolności plastyczne, mile widziana umiejętność gry na instrumencie. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   1. pomoc w tworzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz okresowej oceny rodzin zastępczych,
   2. prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom i ich członkom, w szczególności rodzinom zastępczym,
   3. prowadzenie diagnoz psychologicznych dla dzieci w celu m.in. rozpoczęcia procesu przysposobienia dziecka,
   4. prowadzenie badań psychologicznych kandydatów na rodziny zastępcze oraz opiniowanie o ich predyspozycjach i motywacjach, a także aktualizowanie tych badań i opinii dla rodzin zastępczych co 2 lata,
   5. dokumentowanie prowadzonych działań związanych z pieczą zastępczą oraz przygotowywanie danych do celów sprawozdawczych;
   wymiar czasu pracy do uzgodnienia

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu - udokumentowane wykształcenie wyższe jednolite magisterskie . Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl Możliwość negocjacji w zakresie formy i rozmiaru zatrudnienia lub zlecenia realizacji zadań.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pielęgniarka

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz dla osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania; nadzór i wydawanie zaleceń opiekunkom w sprawach pielęgnacji, higieny i żywienia dostosowane do stanu zdrowia indywidualnie dla każdego podopiecznego przebywającego w mieszkaniach chronionych; wykonywanie świadczeń diagnostycznych; wykonywanie świadczeń leczniczych; wykonywanie podstawowych świadczeń rehabilitacyjnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe; posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza - udokumentowanie wykształcenie i prawo wykonywania zawodu; stan zdrowia umożliwiający świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów i osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia: bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 950 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. projektów w dziale analiz i projektów

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. opracowywanie wniosków mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na działalność statutową MOPR w Słupsku;
   2. prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z realizowanymi projektami finansowymi ze środków zewnętrznych, rozliczanie projektów oraz ich koordynowanie;
   3. sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz realizowanych projektów zewnętrznych;
   4. obsługa administracyjna realizowanych przez MOPR projektów unijnych i ministerialnych;
   5. dokonywanie analizy danych dotyczących obszarów działalność MOPR w Słupsku;
   6. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości jednostki;

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: [Inne] : wykształcenie wyższe; 4 lata stażu pracy w tym 1 rok na stanowisku związanym z realizacją i wdrażaniem projektów unijnych; znajomość przepisów zwartych w kodeksie podstępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych; samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy własnej. Szczegółowe informacje bip.mopr.slupsk.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. projektów w dziale analiz i projektów

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. opracowywanie wniosków mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na działalność statutową MOPR w Słupsku;
   2. prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z realizowanymi projektami finansowymi ze środków zewnętrznych, rozliczanie projektów oraz ich koordynowanie;
   3. sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz realizowanych projektów zewnętrznych;
   4. obsługa administracyjna realizowanych przez MOPR projektów unijnych i ministerialnych;
   5. dokonywanie analizy danych dotyczących obszarów działalność MOPR w Słupsku;
   6. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości jednostki.
   Godzina zakończenia pracy: 15:30. Praca w zastępstwie: 10 miesięcy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe; 4 lata stażu pracy w tym 1 rok na stanowisku związanym z realizacją i wdrażaniem projektów unijnych; znajomość przepisów zwartych w kodeksie podstępowania administracyjnego oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych; samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy własnej. Szczegółowe informacje bip.mopr.slupsk.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zadania główne:
   1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy w trybie udzielania zamówień przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w regulaminach wewnętrznych jednostki;
   2. rejestrowanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzonych w trybie udzielania zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych;
   3. opiniowanie wniosków sporządzanych przez pracowników merytorycznych i kierowanych do kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwot ustawowych;
   4. przygotowanie zarządzeń i regulaminów w zakresie zamówień publicznych;
   Praca na czas określony: 6 m-cy docelowo na czas nieokreślony.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera MS Office
   • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy; mile widziany kurs zamówień publicznych; znajomość przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, kpa; Szczegóły oferty dostępne na bip.mopr.slupsk.pl

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka