Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa zlecenie a urlop

16 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

11 komentarzy
Umowa zlecenie a urlop
W wielu przedsiębiorstwach optymalizacja kosztów wiąże się z wprowadzeniem umów cywilnych i zatrudnianiem na nich zainteresowanych kandydatów. Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

Umowa zlecenie, o czym należy pamiętać, jest umową cywilnoprawną. Informacji o niej na próżno szukać w Kodeksie pracy, bo ustawodawca uregulował kwestie dotyczące tej umowy w Kodeksie cywilnym. Dla zleceniobiorców oznacza to, że znajdują się oni pod znacznie mniejszą ochroną niż pracownicy świadczący pracę w oparciu o umowę o pracę. Wielu zadaje sobie pytania, czy okres zatrudnienia na umowie zleceniu wlicza się do stażu pracy, czy można skorzystać na niej ze zwolnienia lekarskiego i inne. W poniższym artykule staramy się rozwiać te wątpliwości.

Czym się charakteryzuje umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w Polsce. Chociaż po zmianach przepisów wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zostało uzależnione od wysokości minimalnej stawki godzinowej, to wciąż pracodawcy najchętniej ją zawierają. Nie uległ jednak zmianie fakt, że pracodawcy nie muszą przestrzegać przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop, chorobowego czy też prawa ochrony przed wypowiedzeniem umowy, które regulują przepisy Kodeksu pracy. Dlatego też często wiele osób nie jest pewna, czy może brać wolne lub pójść na tzw. L4, będąc na umowie zlecenie. Oczywiście wolne od pracy jest możliwe, ale nie stanowi urlopu rozumianego w ten sam sposób, w jaki działa on na umowie o pracę. Pracodawca musi mieć na uwadze, że w przypadku takiego zatrudnienia pracownik może odejść bez uprzedzenia w każdej, dowolnej chwili.  Jak widać, umowa zlecenie ma swoje plusy i minusy dla obu stron.

„Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności prawnych dla dającego zlecenie” – tak brzmi definicja tej umowy, którą znaleźć można w art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego. Ponieważ ustawodawca pozostawia dużą swobodę w zakresie informacji, jakie zostaną zawarte w umowie, w praktyce strony mogą dowolnie kształtować swoje obowiązki i uprawnienia.

Zasadniczo w umowie tej powinna znaleźć się taka pula informacji, by zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca wiedzieli, do czego są wobec siebie zobowiązani i jakie mają prawa. Z uwagi na cele dowodowe, umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać te najważniejsze dla obu stron zapisy.

Jakie informacje mają się znaleźć w umowie zleceniu?

 • mniej lub bardziej szczegółowy opis zlecenia, czyli określenie zadań, jakie będzie miał zleceniobiorca,
 • wskazanie wysokości wynagrodzenia i terminu wykonania zlecenia,
 • ustalenie, która ze stron będzie zobowiązana do dostarczenia materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia,
 • dane obu stron umowy,
 • data rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy,
 • zapis o tym, czy zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak, to jaki,
 • własnoręczne podpisy obu stron.

Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop? Jak wspomnieliśmy, zleceniobiorca może uzyskać wolne od wykonywania zlecenia – to, na jakich warunkach, zależy od ustaleń ze zleceniodawcą. Zainteresowane strony mogą zawrzeć wówczas w przygotowywanej umowie dodatkowe punkty, np. dotyczący prawa zleceniobiorcy do odpłatnej przerwy od wykonywania zlecenia. Zastosowanie słowa „urlop” jest jednak niewłaściwe z tego względu, że taki przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Starszy Doradca Klienta

"CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Warszawa
 • 4 300-4 500 zł / mc
Dodana
Dodana

Umowa zlecenie w praktyce

Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonej czynności prawnej dla pracodawcy. Ważny jest w niej fakt wykonywania pracy na rzecz dającego zlecenie, która niekoniecznie ma przynieść określony efekt i będzie prowadzić do ustalonego rezultatu, tak jak działa to w umowie o dzieło. Zaletą tej umowy jest także swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

1 stycznia 2019r. nastąpiło uaktualnienie przepisów dotyczących umowy zlecenia. Po tej nowelizacji odgórnie ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązuje także w odniesieniu do umów zleceń w formie minimalnej stawki godzinowej. W 2022 roku minimalna stawka godzinowa wzrosła do 19,70 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych. (Zleceniobiorca otrzymuje „na rękę” 17 zł). Ustalenie minimalnej stawki godzinowej sprawiło, że według przepisów pracodawca musi ewidencjować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Jest to bardzo ważne, gdyż organy kontrolujące muszą mieć wgląd w ewidencję i kontrolować czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Kolejną wadą umowy zlecenie jest fakt, że nie chroni ona interesów pracownika. W umowie o pracę obowiązują określone terminy wypowiedzenia, świadczenia, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie w razie choroby, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku niedostosowania się do elementów umowy można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pracownikowi na umowę zlecenie nie przysługują natomiast żadne z wymienionych praw. Podobnie jest na umowie o dzieło, niestety w wielu pracach, ze względu na ich charakter, wciąż można liczyć tylko na jeden z tych dwojga rodzajów umów. Sprawdź, czym dokładnie się różnią obie formy zatrudnienia, oglądając poniższy filmik:

Video

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Umowa zlecenie nie liczy się także do stażu pracy i nie gwarantuje przedłużenia zatrudnienia. Jednak jeśli są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, to taki typ umowy zalicza się do przyszłej emerytury. Jest to typ umowy najchętniej podpisywany przez pracodawcę, gdyż dla niego jest on najkorzystniejszy. Zleceniodawca nie ma praktycznie żadnych dalszych zobowiązań wobec pracownika zatrudnionego na umowie zleceniu i może zwolnić go z pracy w każdym momencie. Pracodawca powinien jednak pamiętać, iż akurat to prawo działa w obie strony i przysługuje także zleceniobiorcy, który może natychmiast odejść z firmy, jeżeli w umowie nie została uregulowana kwestia okresu wypowiedzenia.

Prawo do urlopu w przypadku umowy cywilnoprawnej

Pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, należą się od pracodawcy płatne dni wolne przeznaczone na odpoczynek lub na uczestnictwo w ważnych uroczystościach. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie nie przysługuje prawo do takiego urlopu. Nie oznacza to jednak, że nie może korzystać z dni wolnych, za które otrzyma wynagrodzenie. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują dokładnie treści umów cywilnoprawnych. Mogą znajdować się w nich dowolne zapisy ustalone przez pracodawcę, o ile nie są sprzeczne z prawem.

Zleceniobiorca może skonsultować z zleceniodawcą, że umowa zlecenie będzie zawierała zapis o „urlopie”, a więc prawo do korzystania z płatnej przerwy w pracy w ustalonym wymiarze. Takiej przerwy nie można jednak oficjalnie nazwać „urlopem”. Aby uniknąć nieporozumień obie strony powinny dokładnie określić, w jakim wymiarze i na jakich zasadach osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia może korzystać z płatnej przerwy. Zamieszczenie w umowie zlecenie punktu o płatnych dniach wolnych przysługujących zleceniodawcy jest jedynym przypadkiem, gdy zleceniobiorcy przysługuje prawo do odpłatnych dni wolnych.

Umowa zlecenie - czy przysługuje zasiłek macierzyński?

Urlop macierzyński może otrzymać kobieta, która była ubezpieczona w dniu porodu, czyli była wtedy zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i odprowadzała z niej składkę chorobową. Niestety w przypadku wygaśnięcia umowy przed urodzeniem się dziecka, zasiłek nie będzie jej już przysługiwał. Zasiłek nie przysługuje również, jeśli pracownica na umowie zleceniu nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Urlop a forma zatrudnienia

Czy ustalenie między stronami, że zleceniobiorca będzie miał prawo do płatnej przerwy może być podstawą do wysunięcia przez niego roszczenia, że faktycznie świadczy on stosunek pracy wymagający umowy o pracę? Niekonieczne. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. W praktyce oznacza to, że tylko spełnienie wszystkich wymienionych w umowie zlecenie punktów warunkuje powstanie między stronami stosunku pracy i tylko w takim przypadku zleceniobiorca może wystąpić z żądaniem otrzymania umowy o pracę.

Jeżeli strony zdecydują, że zleceniobiorca będzie mógł skorzystać w ciągu roku kalendarzowego z płatnej przerwy, konieczne jest określenie liczby dni wolnych. Z punktu widzenia zleceniobiorcy ważny może być dodatkowy zapis mówiący o tym, że skorzystanie przez niego z dni wolnych nie będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia. Umowa zlecenie jest przestrzegana wówczas, kiedy zleceniobiorca nie otrzymuje od przełożonego konkretnych poleceń do wykonania. Zadaniem takiego pracownika jest wywiązanie się z postanowień umowy, ale nie musi robić tego osobiście. Zleceniobiorca może zlecić działania innej osobie, biorąc za to odpowiedzialność, ale wówczas w umowie powinien pojawić się stosowny zapis warunkujący tę możliwość. Pracodawca nie powinien także narzucać miejsca ani czasu wykonywania zlecenia. Nieco inaczej wyglądają zasady zatrudnienia na umowie o pracę.

Kiedy pracownik powinien ubiegać się o umowę o pracę?
Zatrudniony na umowie zlecenie może postarać się o umowę o pracę, jeśli:
 • wykonuje stale konkretne zadania określone przez zleceniodawcę,
 • zlecający wydaje polecenia i sprawuje nadzór nad zleceniobiorcą,
 • zlecający wyznacza miejsce i czas, w którym realizowane mają być zlecenia.

Jeśli te założenia nie są przestrzegane, zlecający wydaje polecenia i sprawuje stały nadzór nad zleceniobiorcą, a także, jeśli wyznacza miejsce, w którym zlecenie ma być realizowane, wówczas umowa zlecenie jest w rzeczywistości umową o pracę. Pracownik może wówczas zgłosić takie nadużycie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz ma prawo wystąpić do sądu pracy o ustalenie stosunku prawnego. W takiej sytuacji zleceniobiorcy należą się wszystkie przywileje wynikające z Kodeksu pracy, w tym prawo do urlopu, jeśli pozostaje w stosunku pracy.

Podsumowując należy podkreślić, że w przypadku umów cywilnoprawnych zleceniobiorca będzie mógł skorzystać z dni wolnych tylko wówczas, gdy strony – odpowiednio wcześniej – zamieszczą informację o takiej możliwości w sporządzonej umowie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Witek

Witek

Umowa zlecenie to wygodna opcja dla pracodawcy, ponieważ nie musi się martwić o wiele kwestii regulowanych przez Kodeks pracy. Jednak musimy też pamiętać, że pracownik podpisując tę umowę, może po prostu odejść i nie ma dla niego żadnych konsekwencji.
Wolf

Wolf

Umowa zlecenie to często jedyna opcja dla osób bez doświadczenia, którzy zaczynają swoją karierę zawodową. Na początku może to być dobry sposób na zdobycie cennego doświadczenia.
Frogger

Frogger

Nie ma dla mnie nic gorszego od umowy zlecenia. Chociaż to lepsze niż brak pracy, ale brak stabilności i zabezpieczenia dla pracownika to poważna wada tej umowy.
Wala

Wala

Nie jest to najlepsza umowa dla pracownika, ponieważ nie przysługują mu uprawnienia, które są zwykle wymienione w umowie o pracę. Z drugiej strony, daje to dużą swobodę w zarządzaniu czasem i często jest jedyną opcją dla osób bezrobotnych.
Kkkkk

Kkkkk

Smieciowa umowa masz zapierdalac i tyle
Krysia

Krysia

Pracuje na umowę zlecenie 20 godz tyg tak podpisana a faktycznie 160 godz mogę to udowodnić praca w sklepie kasa codziennie się loguje co mogę zgłosić do inspekcij pracy
Lonia

Lonia

Słaba umowa nic z niej nie ma a faktycznie koszty ponosi za nią pracodawca i generalnie pracownik ni c z tego nie ma.
Barbara

Barbara

Chyba nie należy się bo jak. Ona jest przecież na innych zasadach niż umowa o pracę. Przecież pracodawca daje inne składki. Odprowadzenia są zupełnie inne i nie ma tu chorobowego czy też urlopowego.
pracowni

pracowni

Umowa zlecenia, o czym należy pamiętać, jest umową cywilnoprawną. Zazwyczaj urlop się nie należy.
Mateusz Pagacz

Mateusz Pagacz

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin pracuje krócej niż pracownik zatrudniony na pełny etat. Zwykle jest to pół etatu, chociaż teraz ciężko dokładnie to opisać.
ada

ada

czy przy umowie zlecenie mam prawo do dwóch dni wolnych w tygodniu bezpłatnych < Czyli czy zleceniodawca ma prawo zmuszać mnie do pracy 7 dni w tygodniu bez dnia wolnego lub nawet 9-10 dni pod rząd

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka