Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30157        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie umowy, Rodzaje umów, Zakres obowiązków pracownika, Praca za granicą, Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Co znajdziesz w świadectwie pracy?

Co znajdziesz w świadectwie pracy?
W każdym świadectwie pracy musi znaleźć się pula informacji dotyczących zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. Ponieważ jest to dokument niezwykle istotny do ustalenia szeregu uprawnień pracowniczych, warto sprawdzić, co powinno się w nim koniecznie znaleźć.

Świadectwo pracy powinien otrzymać każdy pracownik, który wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu np. od rozliczenia się pracownika z przełożonymi. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, świadectwo pracy powinno zostać wydane każdemu odchodzącemu z firmy niezwłocznie. Z punktu widzenia pracownika istotne jest zapoznanie się z treścią dokumentu – wszystko dlatego, że po jego odebraniu ma on tylko 7 dni na to, by wystąpić ze sprostowaniem. Po tym terminie usunięcie wszystkich błędów znajdujących się w świadectwie będzie zależało wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Treść świadectwa pracy i sposób, w jaki dokument ten powinien zostać wystawiony uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Zgodnie z przepisami tam zamieszczonymi, w świadectwie pracy pracodawca powinien umieścić pulę informacji dotyczących m.in.:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Gdy w świadectwie pracy znajdują się błędy...

Jeżeli w świadectwie pracy otrzymanym przez pracownika znajdują się błędy lub nie ma części informacji wskazanych wyżej, pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie otrzymanego dokumentu. Ma na to 7 dni od momentu odebrania świadectwa. Tyle samo dni ma pracodawca na to, by ustosunkować się do wniosku swojego byłego podwładnego. Zgodnie z przepisami, w tym okresie podmiot zatrudniający powinien sprostować świadectwo (czyli przychylić się do pisma wnioskodawcy) lub wskazać, że nie znajduje postaw, by uwzględnić roszczenie pracownika. W drugim przypadku decyzja odmowna powinna zostać wydana na piśmie.

Jeżeli pracodawca odmówi pracownikowi sprostowania świadectwa pracy, nie pozostaje on bez wyjścia. W takiej sytuacji może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Z żądaniem sprostowania świadectwa pracy może on wystąpić do sądu pracy.

Sprostowanie możliwe z inicjatywy pracodawcy

Może zdarzyć się tak, że pracownik nie zauważy błędu, zauważy go zaś pracodawca i to po upływie dłuższego okresu od ustania zatrudnienia. W takim przypadku również możliwe jest sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca powinien skontaktować się ze swoim byłym podwładnym i wystawić poprawny dokument. Warto przy tym zauważyć, że taka droga prostowania świadectwa nie została przewidziana przez pracodawcę, ale według specjalistów z zakresu prawa pracy może mieć miejsce.

Oceń ten wpis
Co znajdziesz w świadectwie pracy?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 19

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.