Co znajdziesz w świadectwie pracy?

Co znajdziesz w świadectwie pracy?
W każdym świadectwie pracy musi znaleźć się pula informacji dotyczących zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. Ponieważ jest to dokument niezwykle istotny do ustalenia szeregu uprawnień pracowniczych, warto sprawdzić, co powinno się w nim koniecznie znaleźć.

Świadectwo pracy powinien otrzymać każdy pracownik, który wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu np. od rozliczenia się pracownika z przełożonymi. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, świadectwo pracy powinno zostać wydane każdemu odchodzącemu z firmy niezwłocznie. Z punktu widzenia pracownika istotne jest zapoznanie się z treścią dokumentu – wszystko dlatego, że po jego odebraniu ma on tylko 7 dni na to, by wystąpić ze sprostowaniem. Po tym terminie usunięcie wszystkich błędów znajdujących się w świadectwie będzie zależało wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Treść świadectwa pracy i sposób, w jaki dokument ten powinien zostać wystawiony uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Zgodnie z przepisami tam zamieszczonymi, w świadectwie pracy pracodawca powinien umieścić pulę informacji dotyczących m.in.:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Gdy w świadectwie pracy znajdują się błędy...

Jeżeli w świadectwie pracy otrzymanym przez pracownika znajdują się błędy lub nie ma części informacji wskazanych wyżej, pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie otrzymanego dokumentu. Ma na to 7 dni od momentu odebrania świadectwa. Tyle samo dni ma pracodawca na to, by ustosunkować się do wniosku swojego byłego podwładnego. Zgodnie z przepisami, w tym okresie podmiot zatrudniający powinien sprostować świadectwo (czyli przychylić się do pisma wnioskodawcy) lub wskazać, że nie znajduje postaw, by uwzględnić roszczenie pracownika. W drugim przypadku decyzja odmowna powinna zostać wydana na piśmie.

Jeżeli pracodawca odmówi pracownikowi sprostowania świadectwa pracy, nie pozostaje on bez wyjścia. W takiej sytuacji może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Z żądaniem sprostowania świadectwa pracy może on wystąpić do sądu pracy.

Sprostowanie możliwe z inicjatywy pracodawcy

Może zdarzyć się tak, że pracownik nie zauważy błędu, zauważy go zaś pracodawca i to po upływie dłuższego okresu od ustania zatrudnienia. W takim przypadku również możliwe jest sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca powinien skontaktować się ze swoim byłym podwładnym i wystawić poprawny dokument. Warto przy tym zauważyć, że taka droga prostowania świadectwa nie została przewidziana przez pracodawcę, ale według specjalistów z zakresu prawa pracy może mieć miejsce.

Oceń ten wpis
Co znajdziesz w świadectwie pracy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

andrzej
2019-12-11, 14:53
To jak powinno wyglądać świadectwo pracy jest bardzo ważne, jednak po stronie pracodawcy bardzo ważne jest aby wszystko zostało spełniane zgodnie z wytycznymi bo to jest karalne.
Kola
2019-05-22, 07:55
Wszystkie informacje zgodnie z przepisami muszą si znajdować w świadectwie pracy. Nie tak dawno zmieniłem pracą i otrzymałem świadectwo pracy. To świadectwo różni si od świadectwa, co otrzymałem 10 lat temu. W kadrach mi powiedzieli, że zmieniły si przepisy i teraz świadectwa posiadają inne też informacje.
Mokka
2019-05-08, 09:42
Ważne są zawarte tam informacje a przede wszystkim ważne jest aby pracodawca na czas dał świadectwo pracy ustępującemu pracownikowi bez względu na statu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.