Mobbing i dyskryminacja

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego

3 lutego 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

14 komentarzy

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego
Tworzenie efektywnego i przyjaznego środowiska pracy dla swoich podwładnych to priorytet. Tym samym na pracodawcy ciąży pewna pula obowiązków. Część z nich odnosi się do konieczności zapewnienia pracownikom równego traktowania w zakładzie pracy i podejmowania działań, dzięki którym wyeliminowany zostanie mobbing w pracy.


Dyskryminacja - garść definicji
 

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza przede wszystkim niedyskryminowanie pracowników w jakikolwiek sposób. Dyskryminacja w pracy częsty problem, zwłaszcza przez wzgląd na to, że może ona przyjąć różne formy. Dzięki rosnącej świadomości pracowników, kwestia dyskryminacji staje się tematem publicznej dyskusji, dzięki czemu rośnie zaangażowanie w działania zwalczające nadużycia i nierówności. Według oficjalnej definicji dyskryminacja to sytuacja, w której pracownik ze względu na określone czynniki jest traktowany mniej korzystnie, niż jest tudzież byłby traktowany inny pracownik w porównywalnej sytuacji..Zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu pracy wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni w danym zakładzie pracy powinni być przez pracodawcę traktowani równo. Odnosi się to przy tym do rożnych płaszczyzn. Mowa tu zarówno o momencie nawiązania, jak i rozwiązania stosunku pracy, kwestiach związanych z warunkami zatrudnienia czy awansowania. Według przepisów o odszkodowanie od przedsiębiorcy może ubiegać się nawet osoba, która dowiedzie, że nie otrzymała posady ze względu na jakiś z czynników dyskryminujących. Wszyscy pracodawcy mają bezwzględny zakaz dyskryminowania pracowników między innymi z powodu płci, wieku, rasy, wyznania czy pochodzenia etnicznego, narodowości, światopoglądu, niepełnosprawności, orientacji seksualnej a nawet kwestii wyglądu.

Warto zauważyć, że dyskryminacja może odbywać się zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. W pierwszym przypadku mowa o tym, że dysproporcje występują na skutek pozornie neutralnego postanowienia pracodawcy. Przykładem takiej dyskryminacji może być ograniczenie dostępu do szkoleń pracownikom, którzy nie osiągnęli określonego stażu pracy, ale tylko w sytuacji, gdyby pracownikami takimi były, na przykład, wyłącznie kobiety. Podobnie, gdy kierownictwo ustala premię za wykonanie nadgodzin, podczas gdy niepełnosprawni oraz kobiety w ciąży nie mogą pracować w wymiarze nadliczbowym. Inaczej jest w przypadku dyskryminacji bezpośredniej. Wówczas pracownik jest traktowany przez pracodawcę mniej korzystnie między innymi z uwagi na przyczyny, które zostały przez ustawodawcę wymienione w art. 183 § 1 Kodeksu pracy. Przykładem może być odmowa awansowania pracownika tylko dlatego, że jest on osobą niepełnosprawną lub publiczne upokarzanie osoby czarnoskórej. Dyskryminacja bezpośrednia stanowi podstawowy rodzaj dyskryminacji w miejscu pracy i przyjmuje wiele postaci. Właśnie dlatego, tak ważne jest przeciwdziałanie jej przy nawet najmniejszej oznace.
 

Szukasz pracy?

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

  • Łódzkie
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Dodana
Polecana

Dyskryminacja płacowa
 

Popularnym narzędziem tworzenia nierówności jest płacowa dyskryminacja w pracy. Jak sama nazwa wskazuje polega na różnicowaniu poziomu wynagrodzeń za wykonanie tej samej pracy. Według art. 183c 1 kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Zatrudniony, który zauważa nierówność płacową musi wskazać osobę, z którą ma zamiast zostać porównany i określić domniemaną przyczynę takiego stanu rzeczy. Jeżeli pracownik ma podstawy, aby twierdzić, że różnica w wynagrodzeniu to przejaw dyskryminacji płacowej między innymi ze względu na rasę, płeć lub wyznanie, powinien przeanalizować ogólne standardy środowiska pracy i ocenić czy faktycznie można uznać ją za jednakową. Jeżeli dokument kwalifikacyjne, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie, czas pracy oraz zauważalna odpowiedzialność i pokładany wysiłek są porównywalne, pracownik może oskarżyć przełożonego o dyskryminacją płacową.
 

Inne przejawy dyskryminacji
 

Liczne rodzaje dyskryminacja oraz metody podkreślania nierówności sprawiają, że nie zawsze pracownik jest w stanie zidentyfikować siebie jako ofiarę mobbingu czy dyskryminacji wystarczająco szybko. Oprócz głównych praktyk dyskryminujących pracownicy powinny być wyczuleni także na inne jej przejawy. Przykładowo dawanie pracownicy do zrozumienia, że rodzicielstwo w najbliżej przyszłości nie byłoby najkorzystniejsze lub wykorzystywanie braków w wykształceniu pracownika na dopięcie własnego celu to także dyskryminacja. Dodatkowo można wyróżnić dyskryminację wielokrotną, czyli nierówne traktowanie pracownika w miejscu pracy, ze względu na kilka czynników jednocześnie. Jeśli przełożony woli wysłać na szkolenie młodego pracownika płci męskiej pomijając przy tym starszą pracownicę. Innym rodzajem dyskryminacji jest dyskryminacja przez asocjację, której podlegają zatrudnieni, związani w jakiś sposób z osobami posiadającymi cechy prawnie chronione. Najczęściej chodzi o przyjaźń, związek lub więzi rodzinne z osobą o innym kolorze skóry, innego wyznania a taką, która w jakiś sposób naraziła się środowisku pracowniczemu, jednak nie może być dyskryminowana. Nie każdy zdaje sobie także sprawę, że molestowane seksualne w miejscu pracy to także przejaw dyskryminacji.
 

Molestowanie seksualne
 

Szczególnym dyskryminowaniem z uwagi na płeć jest molestowanie seksualne. Rozumie się je jako każde działanie, które ma charakter seksualny lub odnosi się bezpośrednio do płci pracownika. Na molestowanie seksualne w pracy narażeni są zarówno kobiety jak i mężczyźni.  Efektem jest w takiej sytuacji naruszenie godności osoby zatrudnionej ze względu na wspomnianą płeć, jednak seksuolodzy alarmują, że molestowanie może to także dyskryminacja ze względu na wygląd czy pochodzenie. Działania, jakie mogą być w stosunku do pracownika stosowane to między innymi upokarzanie go lub zastraszanie i często zmuszanie do intymnego kontaktu. W praktyce specjaliści wskazują, że na takie działania mogą składać się elementy zarówno fizyczne, werbalne, jak i pozawerbalne. W każdym z tych przypadków pracownik może dochodzić swoich praw, w tym przede wszystkim wnieść pozew do sądu pracy.
 

Mobbing w pracy
 

Definicję mobbingu znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 2 mobbing oznacza „działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu przez zastraszanie pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Z takiej definicji wynika, że jest to zjawisko, które - najprościej mówiąc - oznacza różne formy nękania psychicznego. Warto zauważyć, że pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia. To obejmuje doznaną krzywdę. Co więcej, nie jest istotne tu to, czy mobbing stosował bezpośrednio pracodawca czy też inny pracownik ? o roszczenie należy zawsze wystąpić do osoby zarządzającej zakładem pracy, gdyż to ona ma obowiązek jemu przeciwdziałać.
 

Gdzie zgłosić mobbing?
 

Każdy kogo dotknął mobbing w miejscu pracy, a także osoby z środowiska, które zauważyły niedopuszczalne praktyki współpracowników czy przełożonych mogą, a nawet powinny zgłosić problem do odpowiedniego organu. Jeśli mobbing został odnotowany wśród grona współpracowników, zasadniczo pierwszą reakcją jest powiadomienie przełożonych. Do obowiązków pracodawcy, należy bowiem monitorowanie sytuacji w firmie i zasygnalizowanie wszelkich nadużyć. Gdzie zgłosić mobbing jeśli problem został zbagatelizowany lub co gorsza mobbingu dopuszcza się sam przełożony? W takim wypadku najlepszym wyjściem jest anonimowe zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi gruntowną kontrolę lub w będąc w posiadaniu materiału dowodowego w postaci nagrań lub zdjęć, udanie się bezpośrednio do sądu.
 

Odszkodowanie dla pracownika
 

Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pracownik rozwiązuje „z powodu lobbingu” umowę o pracę, to pracodawca musi liczyć się z tym, że jego były podwładny będzie dochodził odszkodowania. To, jak wynika z przepisów, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto przy tym dodać, że takie odszkodowanie ma charakter kompensacyjny, czyli ma naprawić szkodę, jakiej doznał pracownik wskutek tego, że pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków. W praktyce jednak pracownikom trudno będzie udowodnić, że w zakładzie pracy miał miejsce mobbing. Z tego też względu, jeszcze przed wniesieniem sprawy na wokandę, powinni inni zadbać o dowody. Zeznania współpracowników, z oczywistym względów, często nie są możliwe.

Zjawisko takie, jakie jak dyskryminacja w pracy i jej rodzaje oraz mobbing w miejscu pracy zawsze wiążą się z negatywnymi konsekwencjami, zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Aby zniwelować ryzyko ich wystąpienia i złagodzić niekorzystne skutki, warto poznać podstawowe kwestie związane z ciemną stroną życia zawodowego i jak najszybciej wprowadzić działania prewencyjno-profilaktyczne.

Podziel się

14 komentarzy

Kosmo

Kosmo

Na etapie negocjacji sprawca mobbingu zaczyna angażować kadrę zarządzającą. Często kierownictwo daje się przekonać fałszom.
Jolanta

Jolanta

Niestety ludzie dają się dyskryminować bo każdy chce mieć pracę w tym niepewnym okresie. Tak było zawsze ale trzeba znać swoje prawa by nie było potem przekrętów.
Maksymilian

Maksymilian

Zarówno pracodawca, jak i pracownik są zobowiązani do utrzymywania dobrego środowiska pracy. Wiele jest jak widać form nękania.
Anna K.

Anna K.

Ja jestem na stanowisku, że w dobie dostępu do głupiego dyktafonu można nagrywać takie sytuacje i iść z tym do odpowiednich służb, jeżeli sytuacja jest bardzo negatywna i ubliża własnym uczuciom.
Zdyskryminiwanaana

Zdyskryminiwanaana

Niestety pracodawcy są nadal bezkarni. Ja po roku walki w sądzie właśnie przegrałam, mimo, że miałam dowody na dyskryminację ale strona przeciwna miała "świadków" zeznających na moją niekorzyść.
psychiatra

psychiatra

Mobbing w pracy i formy dyskryminacji, czyli ciemna strona życia zawodowego - warto przeczytać ten artykuł. Dużo on da pracownikom, co są dyskryminowani niesłusznie w pracy. Osoby stosujące mobbing, powinny ponieść surową karę.
biber

biber

Prześladowanie przez szefa lub kolegę może szybko być szkodliwe dla zdrowia. Tylko systematyczna i długotrwała reakcja jest zastraszaniem. Pacjenci powinni szukać pomocy medycznej i prawnej na wczesnym etapie.
alicja

alicja

Ustawowe warunki nękania muszą być spełnione, więc działania pracownika muszą być zarówno trwałe, jak i długotrwałe, i opierać się na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.
Abi

Abi

Jeśli twoi koledzy twierdzą, że zachowanie było po prostu przyjaznym przekomarzaniem, nadal może to być prześladowanie, jeśli spełnia definicję nękania w ustawie o równości.
prawnik

prawnik

W Polsce dyskryminacja w miejscu pracy jest zakazana w związku z zatrudnianiem, wygaśnięciem umowy o pracę, warunkami zatrudnienia (np. stawką wynagrodzenia), rozwojem kariery i dostępem do szkolenia zawodowego w celu zaawansowanego szkolenia.
Chrobak Jan

Chrobak Jan

Należy pamiętać, że nieformalny przywódca znajduje się w jakiejkolwiek grupie roboczej i należy się z nim liczyć, dlatego będąc w nowym zespole roboczym, spróbuj ustalić, kim jest nieformalny przywódca i nawiązać z nim dobre stosunki.
Dario

Dario

Niestety coraz częściej się o tym słyszy u znajomych, szczególnie w małych firmach. Minusem wszystkiego jest sytuacja na rynku pracy, że czasami wiele zależy od tego.
Maria

Maria

Marcelina, tak jest i każda sytuacja jest innna. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić psychicznie. W ogóle jest to plaga naszych czasów. Sytuacja na rynku jest wiadomo jaka.
Marcelina

Marcelina

No, oni zwykle wykorzystują takie najsłabsze ogniwa. Nie można dać po sobie jechać, ale zanim pozwiesz babę, musisz być pewna, że rzeczywiście swoją pracę wykonujesz dobrze. Moja siostra najpierw wydała 200 zł na konsultację z prawniczką z kancelarii [...]. Chciała być pewna, że ma szansę na wygraną. W końcu przyszło do sprawy. Pracodawca, który ją nękał, został ukarany, a ona dostała całkiem solidne zadośćuczynienie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka