Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Przelicznik brutto netto

22 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

7 komentarzy
Przelicznik brutto netto
Osoby legalnie zatrudnione otrzymują pensję za swoją pracę, co jest sprawą oczywistą. Nieoczywiste dla wszystkich jest to, czym różni się wynagrodzenie brutto od netto oraz w jaki sposób jest ono wyliczane. Pojęcia pensji brutto i netto są ogólnie znane, ale nie wszyscy poświęcili czas na to, aby zrozumieć zasady wyliczania zarobków "na rękę". Przyjrzyjmy się więc ogólnym zasadom obliczeń.

Nie istnieje jeden uniwersalny przelicznik brutto netto, ponieważ wysokość potrąceń odprowadzanych z wynagrodzenia jest zależna od wielu czynników. Na wysokość pensji netto wpływa rodzaj umowy, wiek podatnika, sytuacja rodzinna i wiele innych. Właśnie dlatego warto korzystać z kalkulatora wynagrodzeń, który uwzględnia wszystkie zmienne i pozwala błyskawicznie obliczyć szacowane zarobki.

Kalkulator brutto netto pozwala na uzyskanie wysokości szacowanej pensji "na rękę" z zarobków brutto. Daje także odpowiedź na pytanie, jakie składki są odprowadzane i w jakiej wysokości. Do tego aplikacje tego typu pozwalają uzyskać informacje o kosztach pracowniczych ponoszonych przez pracodawcę. Jak się oblicza wynagrodzenie netto w zależności od różnych czynników?

Brutto netto umowa o pracę

Najczęstszą i bardzo pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę.

Taka umowa może być zawarta w różnym wymiarze etatu oraz z podziałem na:

 • okres próbny,
 • czas określony,
 • czas nieokreślony.

W każdej sytuacji wynagrodzenie zostaje objęte wszystkimi obciążeniami wynikającymi z polskiego prawa podatkowego.

Jakie potrącenia są odprowadzane z pensji brutto w przypadku umowy o pracę? Nim odpowiemy na to pytanie zdefiniujmy pojęcia brutto i netto. Zarobkami brutto określamy wynagrodzenie jakie zarabia pracownik przed potrąceniem wspomnianych należności na poczet podatków i ubezpieczeń społecznych. Zarobki netto analogicznie są kwotą, jaką pracownik otrzyma za swoją pracę na rękę po odliczeniu wszystkich obciążeń.

Każda osoba legalnie zatrudniona ma obowiązek opłacania podatku dochodowego. To pierwsze obciążenie spoczywające na pensji. W Polsce podatek PIT został podzielony na dwa progi rozdzielone granicą rocznego dochodu w wysokości 120 000 zł. Dochody poniżej tej kwoty są opodatkowane stawką w wysokości 12%, zaś powyżej kwoty granicznej stawka wynosi 32%.

Warto nadmienić, że podstawą opodatkowania nie jest kwota brutto. Wyliczenie zarobków netto zaczyna się od potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne. Składki ZUS obniżają podstawę opodatkowania. Wyjątkiem jest składka zdrowotna, której wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu nie można już odliczyć.

Wysokość składek ZUS:

 • składka emerytalna: 9,76%
 • składka rentowa: 1,5%
 • składka chorobowa: 2,45%
 • składka zdrowotna: 9%

Od kwoty brutto odejmujemy także koszty uzyskania przychodu. Rozgraniczamy koszty zwykłe oraz podwyższone. W skrócie koszty zwykłe wynoszące 250 zł miesięcznie ponoszą pracownicy świadczący pracę w miejscowości, w której zamieszkują. Podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszące 300 zł miesięcznie są odpisywane przez osoby pracujące poza miejscem zamieszkania. Podstawę opodatkowania można również obniżyć poprzez kwotę wolną od podatku, która przysługuje pracownikom składającym deklarację PIT-2.

Warto także wspomnieć o uldze "PIT dla młodych", która obejmuje podatników poniżej 26 roku życia. Osoby te są zwolnione z podatku PIT, więc z ich wynagrodzenia zostają potrącone jedynie składki na ubezpieczenia socjalne. Ulga nie obowiązuje w przypadku umowy o dzieło oraz własnej działalności gospodarczej.

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto wykonuje wszystkie obliczenia zgodnie z obowiązującą kolejnością wyliczania podstawy opodatkowania. Dzięki dostępnym opcjom jest też w stanie wziąć pod uwagę wszystkie zmienne wpływające na wysokość potrąceń oraz ostatecznie wysokość pensji netto. Wystarczy wpisać kwotę brutto i po chwili cieszyć się szacowaną wysokością wynagrodzenia "na rękę".

Brutto netto umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest kolejną bardzo popularną formą zatrudnienia w Polsce. Nie daje ona niestety gwarancji trwałości zatrudnienia, ale jest bardzo korzystna w przypadku prac tymczasowych i sezonowych. Pracodawca ma dzięki niej możliwość zlecenia konkretnych prac do wykonania w krótszym okresie czasu.

Także w przypadku umowy zlecenie rozgranicza się zarobki brutto oraz netto. Jednak w tym wypadku wyliczenie pensji jest nieco inne, ponieważ na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie nie są nakładane wszystkie obciążenia, jak w przypadku umowy o pracę.

Główną różnicą jest fakt, iż osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym. W efekcie z pensji jest potrącana mniejsza ilość składek niż w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Należy jednak mieć świadomość, że pracownik ma prawo dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. To pozwoli mu między innymi na skorzystanie z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie jest także ważny wiek oraz sytuacja edukacyjna pracownika. Mianowicie uczniowie oraz studenci do 26 roku życia są zwolnieni ze wszystkich składek ZUS. Oznacza to, że z wynagrodzenia brutto powinien być potrącany jedynie podatek PIT. Od 2020 roku jednak wszystkich pracowników poniżej 26 roku życia obowiązuje ulga "PIT dla młodych". W efekcie pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat będą zwolnieni z podatku dochodowego.

Szukasz pracy?

Ekspert kredytowy Katowice

mFinanse S.A

 • Katowice
Dodana

Ekspert kredytowy Opole

mFinanse S.A

 • Opole
Dodana

Ekspert kredytowy Gliwice

mFinanse S.A

 • Gliwice
Dodana

Ekspert kredytowy Kraków

mFinanse S.A

 • Kraków
Dodana

Brutto netto umowa zlecenie - pracownik innej firmy

Kalkulacja zarobków netto brutto w przypadku umowy zlecenie nie zawsze jest łatwa i wymaga uwzględnienia odpowiednich czynników. Jednym z nich jest fakt zatrudnienia na zlecenie w innej firmie niż przedsiębiorstwo, w którym pracuje się w oparciu o umowę o pracę.

Ogólne założenie mówi, iż zarobki z tytułu umowy zlecenie są objęte ubezpieczeniami społecznymi. Jednak w przypadku gdy zleceniobiorca pracuje u innego pracodawcy na umowę o pracę to większość składek ZUS ze zlecenia może być odprowadzana dobrowolnie.

Pamiętaj!
W takiej sytuacji na zarobkach z tytułu umowy zlecenie obowiązkowo ciąży jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia rentowe i emerytalne są najczęściej nie opłacane, chyba że podatnik chce przystąpić do nich dobrowolnie. Ubezpieczenie chorobowe jest zawsze dobrowolne, zaś w przypadku świadczenia pracy w siedzibie zleceniodawcy konieczne jest opłacenie ubezpieczenia wypadkowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zniesienie obowiązku składek ZUS z umowy zlecenie występuje tylko w konkretnej sytuacji.

Ważne!
Zwolnienie z ubezpieczeń ZUS jest możliwe tylko jeżeli wcześniejsze umowy gwarantują zarobek co najmniej równy płacy minimalnej.

Przykładowo jeżeli osoba pracuje na umowę o pracę i zarabia kwotę minimalną to kolejna zawarta umowa zlecenie będzie zwolniona ze wszystkich składek poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli osoba pracuje na 1/2 etatu w ramach umowy o pracę i zawiera umowę zlecenie na niższą kwotę, co łącznie nie daje miesięcznej kwoty minimalnej to obie umowy są objęte wszystkimi składkami ZUS. Oczywiście ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy zlecenie pozostanie dobrowolne.

Brutto netto - umowa zlecenie - własny pracownik

Często zdarza się, że pracodawcy oferują umowę zlecenie swoim pracownikom zatrudnionym na etacie. Pracodawcy w ten sposób zlecają swoim pracownikom specjalne zadania wykraczające poza ramy standardowej pracy. Bez względu na cel podpisania takiej umowy warto wiedzieć, że wyliczenie zarobku netto będzie inne niż w przypadku podjęcia zlecenia u innego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zleceniobiorca świadczący pracę u swojego regularnego pracodawcy jest traktowany jako pracownik. Oznacza to, że z umowy zlecenie są odprowadzane składki na wszystkie ubezpieczenia tak, jak w przypadku umowy o pracę. Podstawą do wyliczenia składek ZUS jest dochód wspólny z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia w czasie świadczenia zlecenia. W efekcie zarobki netto wylicza się w tej sytuacji tak, jak w przypadku umowy o pracę.

Brutto netto - umowa zlecenie - student

Przeszukując oferty pracy często można się natknąć na ogłoszenia kierowane do studentów chcących podjąć pracę na umowę zlecenie. Wynika to z faktu bardzo niskich kosztów zatrudnienia takich osób. Studenci oraz uczniowie w wieku do 26 roku życia są zwolnieni z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W efekcie zarówno pracownik, jak i pracodawca nie ponoszą kosztów zatrudnienia.

Co więcej obecna ulga "PIT dla młodych" zwalnia podatników poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Tak więc student zatrudniony na umowę zlecenie może otrzymywać wynagrodzenie, które równocześnie będzie kwotą brutto, jak i netto. Oczywiście są pewne wyjątki.

Video

Zwolnienia obowiązują tylko do 26 roku życia i od dnia urodzin takiego pracownika pracodawca ma obowiązek odliczania składek ZUS. Dokumentem potwierdzającym status studenta może być zaświadczenie wydane przez dziekanat bądź ważna legitymacja studencka. Należy mieć też na uwadze, że student zatrudniony na umowę zlecenie przez pracodawcę, u którego jest zatrudniony na etat nie podlega zwolnieniom. W tym wypadku z umowy zlecenie pobiera się wszystkie składki ZUS, podobnie jak z umowy o pracę.

Brutto netto - umowa zlecenie - emeryt

Wielu emerytów decyduje się na kontynuowanie życia zawodowego poprzez świadczenie pracy w oparciu o umowę zlecenie. Mimo iż takie osoby mają już prawo do pobierania emerytury bądź ją pobierają to zasady opłacania składek ZUS są dla nich takie, jak dla wszystkich.

Emeryt zatrudniony na umowę zlecenie nie jest zwolniony z ubezpieczeń społecznych, a więc z jego wynagrodzenia pracodawca musi potrącić składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Jedynie ubezpieczenie chorobowe pozostaje dobrowolne. Czy to oznacza, że zatrudnienie emeryta nie generuje żadnych różnic? Otóż nie, jest pewna ważna różnica.

Pracodawca zatrudniający emeryta w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenie nie musi odprowadzać od jego wynagrodzenia składek na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i FP (Fundusz Pracy). Obowiązek opłacania tych składek jest znoszony automatycznie w przypadku pracowników, którzy są kobietami w wieku 55 lat bądź mężczyznami w wieku 60 lat.

Emeryci pracujący na umowę o pracę i dodatkowo zatrudnieni na umowę zlecenie u innego pracodawcy będą zwolnieni ze składek ZUS w przypadku dochodu ze zlecenia. Oczywiście o ile z tytułu zatrudnienia na etat zarobią co najmniej kwotę minimalną. Równoczesne zatrudnienie u jednego pracodawcy na umowę o pracę i zlecenie jest traktowane jako jeden dochód ze świadczenia pracy i obie umowy są objęte wszystkimi ubezpieczeniami.

Brutto netto - umowa zlecenie – rencista

Renciści w kwestii ubezpieczeń społecznych są traktowani w podobny sposób, jak emeryci. Oznacza to, że świadcząc pracę ich wynagrodzenia są uszczuplane o składki ZUS. Dotyczy to również umowy zlecenie jeżeli jest ona jedyną formą zatrudnienia. W takiej sytuacji rencista pracujący na umowę zlecenie jest zwolniony jedynie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku pracy na etat i dodatkowego zatrudnienia na umowę zlecenie u innego pracodawcy ten drugi stosunek pracy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS poza ubezpieczeniem zdrowotnym. Warunkiem zwolnienia jest zarobek na etacie równy co najmniej kwocie minimalnej. Tak samo sprawa się ma w przypadku pracy na kilka umów zleceń. Zwolnienie ze składek ZUS występuje jedynie, gdy wartość dochodów wcześniej zawartych umów osiągnie pułap kwoty minimalnej.

Przedsiębiorstwa zatrudniające rencistów muszą odprowadzać od ich wynagrodzenia składki na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i FP (Fundusz Pracy). Zwolnienie z tych opłat jest uwarunkowane tylko i wyłącznie wiekiem pracownika. Składki przestają obowiązywać w przypadku kobiet w wieku powyżej 55 lat oraz mężczyzn w wieku powyżej 60 lat.

Brutto netto umowa o dzieło

Umowa o dzieło mimo iż nie daje gwarancji trwałości zatrudnienia to jest bardzo popularną formą zawiązania stosunku pracy. Dzięki niej można się podejmować konkretnych wyspecjalizowanych zadań, a do tego nie wiąże się ona z dużymi obciążeniami wynagrodzenia.

Zasadniczo wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o dzieło jest objęte jedynie podatkiem dochodowym. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić tylko zaliczkę PIT, ale pracownik ma prawo dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. W ten sposób zagwarantuje sobie możliwość skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło często korzystają z ulgi autorskich kosztów uzyskania przychodów (do 50%).

Video

Wynika to z charakteru pracy w takich zawodach, jak architekt, publicysta, wynalazca czy scenarzysta. Ulga daje możliwość rekompensaty strat poniesionych z tytułu wykonywania pracy. Wykonanie obliczeń brutto netto jest w przypadku tej formy zatrudnienia najłatwiejsze do wykonania. Mimo to pomoc kalkulatora zarobków może się okazać przydatna, gdy trzeba będzie uwzględnić kilka kluczowych kwestii.

Brutto netto - umowa o dzieło – pracownik innej firmy

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą wykonywać zlecenia dla innych pracodawców w ramach umowy o dzieło. To bardzo atrakcyjna forma zawiązania stosunku pracy, ponieważ nie wymaga ona opłacania składek na poczet ubezpieczeń społecznych.

W efekcie wykonywanie dzieła dla podmiotu innego niż stały pracodawca sprawia, że dodatkowe wynagrodzenie jest objęte jedynie podatkiem dochodowym PIT. Niestety w przypadku osób w wieku poniżej 26 roku życia zatrudnionych na umowę o dzieło ulga "PIT dla młodych" nie ma zastosowania.

Brutto netto - umowa o dzieło – własny pracownik

Zdarza się, że pracodawcy zawierają ze swoimi pracownikami dodatkowe umowy o dzieło w celu wykonania pewnych projektów. Trzeba jednak mieć świadomość, że w takiej sytuacji wynagrodzenie za umowę o dzieło jest traktowane jako dochód wynikający ze świadczenia pracy i podlega wszystkim składkom ZUS.

Praca na umowę o dzieło zawarta z własnym pracodawcą oznacza, że z wynagrodzenia brutto zostanie potrącona nie tylko zaliczka PIT, ale także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Potrąceniu będą też podlegać składki na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) i FP (Fundusz Pracy). Wyliczenie zarobków brutto netto będzie więc przypominało obliczenia dla umowy o pracę.

Umowa o dzieło nie daje również zwolnienia ze składek ZUS jeżeli zawrze się ją z podmiotem pracującym na rzecz własnego pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli podpiszemy umowę o dzieło z inną firmą niż pracodawca, ale na wykonanie pracy, z której skorzysta nasz pracodawca, to zapłacimy wszystkie ubezpieczenia.

Brutto netto - umowa o dzieło - student

Od umowy o dzieło nie płaci się żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku studentów nie zachodzą żadne zmiany co do wyliczania zarobków brutto netto. Jedynym obciążeniem na wynagrodzeniu będzie zaliczka na poczet podatku dochodowego PIT.

Pamiętaj!

 • Jedyną sytuacją, w której od umowy o dzieło trzeba zapłacić składki ZUS jest zawarcie jej z własnym pracodawcą bądź podmiotem pracującym na rzecz pracodawcy.
 • Jeżeli student nie pracuje na umowę o pracę to każda umowa o dzieło jest zwolniona z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Warto też mieć na uwadze, że nie daje ona możliwości dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczeń.

Brutto netto - umowa o dzieło - emeryt

Emeryci również często wybierają umowę o dzieło, jako formę czerpania dodatkowego dochodu. Ich status nie zmienia faktu iż umowa o dzieło jest wyłączona z obowiązku ubezpieczeń ZUS. Oznacza to, że wynagrodzenie emeryta z tytułu umowy o dzieło będzie podlegało jedynie podatkowi dochodowemu. W ten sposób wyliczenie zarobków netto nie powinno przysparzać problemów.

Kalkulator zarobków netto brutto przyda się jednak w sytuacji, gdy emeryt pracuje na umowę o pracę i przy okazji zawrze umowę o dzieło ze swoim pracodawcą. Zarówno w tej sytuacji, jak i w sytuacji podpisania umowy z podmiotem pracującym na rzecz własnego pracodawcy, umowa o dzieło będzie podlegała takim samym potrąceniom jak umowa o pracę.

Brutto netto - umowa o dzieło – rencista

Renciści chętnie korzystają z umowy o dzieło, ponieważ w ten sposób mogą uzyskać większe dochody niż przy innych formach zatrudnienia. Od umowy o dzieło nie opłaca się żadnych składek ZUS. Jedynym obciążeniem jest zaliczka na poczet podatku dochodowego PIT. Warto wiedzieć, że umowa o dzieło nie pozwala na dobrowolne dołączenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Status rencisty nie zmienia zasad funkcjonowania umowy o dzieło. Podobnie, jak w przypadku innych osób także w tym może wystąpić obowiązek opłaty składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Taka sytuacja następuje, gdy pracownik podpisze wspomnianą umowę ze swoim pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę. W tej sytuacji dochód dodatkowy jest traktowany jako wynagrodzenie pochodzące z ogólnego świadczenia pracy dla tego konkretnego pracodawcy. W tej sytuacji kalkulator brutto netto może się okazać bardzo przydatnym narzędziem.

Przeliczanie zarobków brutto na netto w niektórych przypadkach może być dość proste, ale w większości wymaga kilku bardziej skomplikowanych obliczeń. Właśnie dlatego warto korzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Proste w obsłudze narzędzie pozwala na szybkie i sprawne wyliczenie zarobków brutto netto.

Podsumowanie:
 • Kalkulator brutto-netto pozwala uzyskać informacje o szacowanej pensji netto na podstawie zarobków brutto, a także o wysokości odprowadzanych składek i kosztach pracowniczych ponoszonych przez pracodawcę.
 • Przy umowie o pracę wynagrodzenie netto obliczane jest poprzez odjęcie od zarobków brutto składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, kosztów uzyskania przychodu, a także uwzględnienie progów i ulg podatkowych.
 • Z kolei w przypadku umowy zlecenia pensja netto może być uzyskana przez odjęcie od wynagrodzenia brutto tylko podatku dochodowego (PIT) i wybranych składek ubezpieczenia społecznego, przy uwzględnieniu ewentualnych ulg, np. "PIT dla młodych".

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Renia

Renia

Jestem bardzo szczęśliwy, że znalazłem ten artykuł. Powinien on być obowiązkowy dla każdej osoby, która szuka pracy.
Kamil

Kamil

Bardzo ciekawy artykuł. Mam teraz pewność, że prawidłowo obliczam swoją pensję netto. Dzięki!
skinskin222

skinskin222

Nie mogę doczekać się, aby znów znaleźć pracę i móc korzystać z porad zawartych w tym artykule. Bardzo pomocne informacje.
Czecho

Czecho

Cieszę się, że takie artykuły są publikowane. Wszyscy zatrudnieni powinni znać swoje wynagrodzenia brutto i netto oraz sposób obliczania ich pensji.
Prac. OP

Prac. OP

Znakomita porcja informacji o tym, jak obliczać pensję netto. Dzięki za wysiłek i poświęcony czas.
Rekin

Rekin

Bardzo przydatny artykuł. W końcu wszystko zostało łatwo wyjaśnione. Teraz będę bardziej świadomy swoich finansów.
Luiza

Luiza

Każdy przelicznik ma znaczenie. To zawsze jest w praktyce bardzo dobre narzędzie. Warto je przetestować.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka