Fotografie z dawnej pracy

Weź udział w konkursie Fotografie z dawnej pracy i pomóż nam ożywić pamięć o dawnej pracy Polaków! Stwórzmy wspólnie wyjątkową galerię zdjęć z aktywności zawodowej Polaków i pokażmy realia panujące przed laty.

W jakich profesjach był dostęp do pierwszych komputerów? Czym były PEGEERY? Jak się pracowało w minionym ustroju? Co robili Polacy za ladą sklepów, w biurach, w kopalniach czy fabrykach? Jeśli pamiętasz czasy pochodów pierwszomajowych, pisanie na maszynie, dzwonienie z budki telefonicznej i urlop który spędzano na wczasach pod gruszą, pomóż nam ożywić te wspomnienia!

Jeśli masz ukończone 50 lat i chcesz pokazać swoje doświadczenia z dawnej pracy, weź udział w nowym konkursie i prześlij nam swoje zdjęcie z pracy w czasach Polski Ludowej i początku nowego ustroju!

Formularz zgłoszeniowy

 

Cel konkursu

Konkurs Fotografie z dawnej pracy ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i życie zawodowe Polaków na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, jak w minionych dziesięcioleciach wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób mających ukończony 50. rok życia, z województw podkarpackiego i lubelskiego, które mogą podzielić się z nami swoimi fotografiami związanymi ze swoją dawną pracą. Jeśli senior należy do lokalnego Klubu Seniora lub uczęszcza do placówki kulturalnej, może podać jej nazwę w formularzu zgłoszeniowym. Nie jest to warunek konieczny, jednak oznacza to szansę na wygraną również dla wskazanej placówki.

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz konkursowy. W zgłoszeniu trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podać:

 • Imię i nazwisko uczestnika,
 • Dane kontaktowe,
 • Maksymalnie 3 pliki graficzne (skany/zdjęcia oryginalnych fotografii) przedstawiające osoby na starych fotografiach,
 • Można dołączyć opis zdjęć (co i kogo przedstawiają),
 • Dom Kultury/Klub seniora, do którego przynależy senior (opcjonalnie).

UWAGA: Do konkursu może zgłosić seniora inna osoba (krewny, opiekun, pracownik domu kultury itp.), wystarczy, że wypełniając formularz, poda swoje dane kontaktowe w polu „dane zgłaszającego”. W takim przypadku zgłaszający przesyła skan(y) fotografii uczestnika w jego imieniu.

Czas trwania konkursu

Zgłoszenia można przesyłać od 21 lipca 2022 do 16 października 2022.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 20 października 2022. Przez cały czas trwania konkursu można kontaktować się z organizatorem w razie problemów ze zgłoszeniem i innych – dane kontaktowe podajemy poniżej.

Do wygrania cenne nagrody!

Laureaci wybrani przez jury otrzymają:

 • Telefon Nokia 800 TA-1186
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE 
 • Telefon Maxcom MM760

Lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości.

Do tego książki, gadżety i Kursy internetowe sporsorowane przez platformę strefakursow.pl:

Przewidujemy również Nagrodę Specjalną dla ośrodka kultury:

Spośród placówek uczestniczących w projekcie, nagrodzimy jedną z której napłynie najwięcej zgłoszeń do konkursu, bonem o wartości 400 zł na zakup sprzętów i wyposażenia.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

>Seniorze! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i pokaż nam, jak wyglądają Twoje

#fotografiezdawnejpracy

Wypełnij formularz!

 

Ważne!

Pytania, wątpliwości i ewentualne problemy techniczne prosimy zgłaszać do organizatora konkursu poprzez adres e-mail:

konkurs.aplikuj@gmail.com

 

Patronat medialny:

 

 

                                                           

 

 

 

                                     

 

 

 

                                         

 

 

                                                    

 

 

                                        

 

 

 

                                            

 

 

 

                                           

 

                                         

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu Fotografie z dawnej pracy:

 

Definicje:

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Konkurs – konkurs pod nazwą „Fotografie z dawnej pracy”.
 • Organizator, Administrator – Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 NIP: 547-156-76-54.
 • Uczestnik – osoba fizyczna w wieku 50 lat lub więcej, która przesłała zgłoszenie do Konkursu za pomocą Formularza zgłoszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zgłaszający – osoba fizyczna, zgłaszająca Uczestnika za jego zgodą do udziału w Konkursie w jego imieniu za pomocą Formularza zgłoszenia.
 • Praca konkursowa – praca w postaci fotografii należącej do Uczestnika, przesłana w formie cyfrowej (skanu lub zdjęcia), przedstawiającej pracę sprzed lat (miejsce pracy, zespół pracowników, zatrudnionego przy stanowisku itp.).
 • Strona Konkursu – strona dostępna pod adresem: www.aplikuj.pl/konkurs-fotografie
 • Formularz zgłoszenia – formularz dla Uczestnika, umożliwiający zgłoszenie Pracy konkursowej do Konkursu. Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.aplikuj.pl/konkurs-fotografie-zgloszenie
 • Dane kontaktowe Organizatora – dane Organizatora, przy użyciu których można się z nim kontaktować, tj. Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 NIP: 547-156-76-54, e-mail: redakcja@aplikuj.pl, tel. 669 710 125.
 • Polityka prywatności - dokument informacyjny dostępy pod adresem: https://www.aplikuj.pl/polityka-prywatnosci
   

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu.
 • Celem Konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć Uczestników związanych z tematyką pracy w przeszłości.
 • W ramach Konkursu, decyzją Organizatora, wyłonieni zostaną laureaci nagród głównych (Zwycięzcy) oraz autorzy prac wyróżnionych. Wyłoniony zostanie także jeden zwycięski ośrodek/Dom Kultury, z którego napłynęło najwięcej zgłoszeń do konkursu.
 • Konkurs będzie przeprowadzany według harmonogramu:
 • Zgłoszenia prac: od 21.07.2022 do 16.10.2022 r. Organizator ma prawo przesunąć terminy zgłoszeń z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 • Ogłoszenie wyników: 20.10.2022 r. Organizator ma prawo przesunąć termin ogłoszenia wyników z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 • Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do tej Ustawy.
   

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik lub Zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszenia, podając następujące informacje:
 • Imię i nazwisko Uczestnika.
 • Numer telefonu (wymagany) i adres e-mail (opcjonalnie) Uczestnika – tylko do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Zgłaszającego – tylko jeśli formularz wypełnia za Uczestnika inna osoba – wyłącznie do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Nazwę placówki (domu kultury), do którego przynależy Uczestnik (jeśli dotyczy).
 • Pliki z pracą konkursową (zdjęcia/skany).
 • Praca konkursowa – zdjęcia przesłane przez uczestnika
 • Powinny być załadowane do formularza w jednym ze standardowych plików: .pdf, .png, .jpg lub .jpeg w rozmiarze minimalnym 900 x 600 px i nie przekraczającym 4 MB.
 • Nie powinny przedstawiać treści obraźliwych, wulgarnych, godzących w dobre imię osób lub podmiotów prawnych.
 • Powinny przedstawiać sytuacje związane z pracą sprzed lat.
 • Mogą zostać krótko podpisane w dodatkowym polu w formularzu zgłoszenia.
 • Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 • Posiada oryginał fotografii, przesłanej w formie skanu lub zdjęcia – Pracy konkursowej.
 • Praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
 • Jeden Uczestnik może przesłać do 3 zdjęć w ramach pracy konkursowej.
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnej publikacji nadesłanej Pracy konkursowej w materiałach podsumowujących wyniki konkursu oraz związanego z publikacją ewentualnej nieznacznej obróbki graficznej przesłanych zdjęć.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wybranych Prac konkursowych w szczególności tych, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. W takiej sytuacji odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
   

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 • Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody:
 • Telefon Nokia 800 TA-1186 lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości oraz internetowy kurs komputerowy
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości
 • Telefon Maxcom MM760 lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości

Uczestnik może poprosić o wymianę nagrody rzeczowej – w tym celu może wskazać sprzęt lub urządzenie o tej samej wartości co przewidywana nagroda dostępne do zakupu przez internet. W przypadku, gdy podany model telefonu nie będzie dostępny do zakupu, Organizator również zastrzega sobie prawo do wymiany go na inny model o tej samej wartości rynkowej.

 • Nagroda dla ośrodka kultury – bony na zakup sprzętów i wyposażenia do placówki wartości 400 zł.
 • Dodatkowo jury wybierze kilku Uczestników wyróżnionych, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (książki i gadżety).
 • Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu.
 • Organizator zawiadomi także droga telefoniczną zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie najpóźniej do dnia 21.10.2022 r.
 • Laureaci będą proszeni o podanie dodatkowych danych niezbędnych do otrzymania nagrody.
 • W przypadku, gdy nie uda się skutecznie skontaktować z laureatem w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator może odmówić przekazania nagrody i przyznać ją innemu Uczestnikowi.
 • Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz Zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.
 • Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 • Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda (główna lub wyróżnienie).
   

§ 5. Prawa autorskie

 • Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.
 • Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem zapewnienia wobec Organizatora, że przesłany przez Uczestnika materiał nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Uczestnik posiada wszelkie uprawnienia w zakresie dysponowania przesłanym materiałem.
   

§ 6. Dane osobowe i polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) jest Organizator.
 • Dane osobowe (w tym adresy e-mail) zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 • Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
 • Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
   

§ 7. Reklamacje

 • Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
 • Reklamacje można składać w formie pisemnej, przesyłając je na podane dane kontaktowe administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 • Organizator rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Postanowienia Organizatora odnośnie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
   

§ 8. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.
 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu.
 • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte Regulaminie.
 • Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2022 r.