Wzór skierowania na badania lekarskie

Wzór skierowania na badania lekarskie

Proponowany przez nas wzór skierowania na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne cechuje się funkcjonalnym i nowoczesnym szablonem graficznym, a prosta edycja dokumentu jest możliwa za pomocą najpopularniejszych aplikacji biurowych. Wzór jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Wzór skierowania na badania należy pobrać i uzupełnić dane pracownika oraz pracodawcy wystawiającego skierowanie.

Wśród głównych obowiązków pracodawców jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to między innymi, że zatrudniani pracownicy muszą być zdolni do wykonywania zleconych czynności. Określeniu zdolności do pracy służy wizyta u lekarza medycyny pracy, którą się inicjuje przez wystawienie skierowania na badania lekarskie.

Pracownicy mają obowiązek poddania się badaniom lekarskim zarówno przed podjęciem pracy, jak i po wygaśnięciu ważności badań. Na pracodawcach spoczywa zaś obowiązek przygotowania odpowiedniego skierowania na badania lekarskie w medycynie pracy. Dokument taki musi zawierać wiele szczegółowych informacji pozwalających na przeprowadzenie odpowiedniej oceny stanu zdrowia pracownika. Wzór skierowania na badania lekarskie umożliwi poprawne skomponowanie odpowiedniego dokumentu.

Wzór skierowania na badania lekarskie

Wzór skierowania został szczegółowo określony przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku. Oznacza to, że pracodawcy muszą się trzymać odgórnie ustalonego szablonu dokumentu i nie mogą w nim zachodzić odstępstwa od reguły. Skierowanie na badanie lekarskie przede wszystkim powinno zawierać informację o rodzaju zlecanych badań. Pracodawcy mogą zarządzić jedno z trzech badań lekarskich oceniających zdolności do pracy pracownika:

  • wstępne, wykonywane przed rozpoczęciem zatrudnienia;
  • okresowe, wykonywane po upływie ważności poprzednich badań;
  • kontrolne, wykonywane po dłuższej absencji pracownika (np. L4 przekraczającym 30 dni).

W skierowaniu na badania lekarskie bez względu na rodzaj badań należy umieścić dane osoby kierowanej oraz jej numer PESEL. W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, konieczne jest posłużenie się danymi dokumentu tożsamości takimi jak numer i seria dowodu osobistego, a przy osobie przyjmowanej do pracy należy podać datę jej urodzenia. Zgodnie z przepisami we wniosku musi się znaleźć opis stanowiska praca, określenie dokładnie rodzaju pracy oraz wykonywanych czynności. Kluczowy jest również opis warunków pracy i wskazanie ewentualnych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

kiedy wykonuje się badania lekarskie do pracy?

Dokument kierujący na badania wystawia się zawsze w przypadku chęci zatrudnienia nowego pracownika, by uzyskać orzeczenie lekarskie uprawniające do wykonywania danej pracy. Kolejne badania obowiązują okresowo po czasie określonym przez lekarza wystawiającego orzeczenie, a także kontrolnie, gdy zajdzie taka potrzeba. Warto także wspomnieć, że nie zawsze przy zatrudnianiu pracownika trzeba kierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Wyjątkami są sytuacje, gdy:

  • pracownik zatrudnia się ponownie u tego samego pracodawcy i na to samo stanowisko lub na stanowisko o podobnych warunkach pracy w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy;
  • pracownik zatrudnia się u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli nowy pracodawca uzna, że orzeczenie lekarskie zezwala na pracę w warunkach odpowiadających warunkom na danym stanowisku.
Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki