Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Regulamin Plebiscytu Absolwent XXI wieku

 1. DEFINICJE

Administrator – ma znaczenie nadane w pkt II.1 Regulaminu.
Organizator – ma znaczenie nadane w pkt II.1 Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Osoba – pełnoletnia osoba fizyczna.
Podmiot – osoba prawna, w szczególności uczelnia wyższa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Plebiscyt, "Absolwent XXI wieku" ­– głosowanie, którego dotyczy Regulamin.
Kandydat – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Plebiscycie, która ukończyła uczelnię wyższą zlokalizowaną na terenie województwa śląskiego po roku 1999.
Głosujący – osoba fizyczna oddająca głos na Kandydata w Plebiscycie.
Polityka Prywatności – dokument informacyjny, dostępy pod adresem: https://www.aplikuj.pl/polityka-prywatnosci

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem plebiscytu "Absolwent XXI wieku" jest MediaBielsko.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28 NIP: 547-156-76-54 (dalej jako Administrator lub Organizator).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą "Absolwent XXI wieku".
 3. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów  przez Internautów w drodze głosowania.
 4. Laureaci będą wybierani w kategoriach:
  1. Kultura
  2. Nauka
  3. Działalność społeczna
  4. Samorząd i polityka
  5. Biznes
  6. Sport
 5. Plebiscyt będzie podzielony na trzy etapy: Zgłoszenia, Głosowanie, Wyłonienie Laureatów. 
 1. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W PLEBISCYCIE
 1. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby, które ukończyły uczelnię wyższą zlokalizowaną na terytorium województwa śląskiego po roku 1999.
 2. Kandydatów będzie można zgłaszać od 01.07.2018 do 30.09.2018.
 3. Kandydatów można zgłaszać do udziału w plebiscycie za pośrednictwem strony https://www.aplikuj.pl/absolwent.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń Kandydatów pod kątem ich zgodności z regulaminem.
 5. Akceptację Organizatora uzyskają Kandydaci, których zgłoszenie do Plebiscytu będzie zgodnie Regulaminem oraz będzie pełne tj. wszystkie dane w formularzu zgłoszenia zostaną uzupełnione poprawnie, a Uczelnia potwierdzi ich status absolwenta.
 6. Potwierdzenia statusu absolwenta w celu uzyskania akceptacji zgłoszenia można dokonać także poprzez udostępnienie Organizatorowi do wglądu dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
 7. Osoba lub Podmiot dokonujący zgłoszenia oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do przesłanych za pomocą formularza zgłoszenia materiałów oraz umożliwia Organizatorowi ich wykorzystanie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu. W szczególności zapewnia, że posiada odpowiednią zgodę Kandydata na zgłoszenie go do Plebiscytu.
 8. W przypadku, gdy zgłoszenia Kandydata dokonuje Uczelnia (której kandydat jest absolwentem), zobowiązuje się ona do:
  1. umieszczenia na swojej stronie internetowej materiałów i informacji o Plebiscycie,
  2. umieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Plebiscytu,
  3. promowania Plebiscytu z użyciem różnych form przekazu, które Uczelnia uzna za stosowne,
 9. Organizatorzy mogą skontaktować się z kandydatem w celu weryfikacji jego danych oraz uzyskania zgody na udział w Plebiscycie.
 10. Kandydatowi zgłoszonemu do Plebiscytu przysługuje prawo do żądania wycofania jego kandydatury. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym Kandydat zgłosił prośbę o jej usunięcie. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.
 11. Kandydat, Podmiot lub Osoba zgłaszająca oraz Głosujący, uczestnicząc w przebiegu Plebiscytu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kandydat wyraża tym samym zgodę na publikację swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Plebiscytu.
 12. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów (dane zostaną opublikowane na stronie). Jeżeli Kandydat nie zostanie dodany do listy, oznacza to, że wynik weryfikacji zgłoszenia był negatywny.
 1. GŁOSOWANIE
 1. Głosowanie ma charakter otwarty. Głosy na kandydatów można oddawać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.aplikuj.pl/absolwent.
 2. Głosy będzie można oddawać od 01.10.2018 do 30.11.2018.
 3. Za każdy oddany głos Organizator zobowiązuje się przeznaczyć 1 zł na konto Fundacji Dziecięce Marzenia ul. Milusińskich 6, 43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000006734.
 4. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na fundację, o której mowa w pkt. IV.3 wynosi 3000 zł.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie głosujących (a zarazem anulowania ich głosów), którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności oddają głosy wielokrotnie wykorzystując do tego usługi VPN, proxy lub inne usługi, których celem jest manipulacja wynikami Plebiscytu.
 1. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
 1. O zwycięstwie w kategoriach Plebiscytu decyduje największa liczba głosów w danej kategorii.
 2. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wszyscy kandydaci z taką samą, największą liczbą głosów uzyskają status laureata.
 3. Organizator po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 10.12.2018 na stronie internetowej: https://www.aplikuj.pl/absolwent/.
 1. NAGRODY
 1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
 2. Laureaci w poszczególnych kategoriach Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz możliwość udzielenia wywiadu, który ukaże się w wydaniu książkowym podsumowującym Plebiscyt.
 3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje związane z plebiscytem można kierować do Organizatora na adres e-mail absolwent@aplikuj.pl lub pocztą na adres: Mediabielsko.pl, ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w Sądzie Powszechnym w Bielsku-Białej.
 1. PATRONAT MEDIALNY
 1. Przyznanie patronatu następuje poprzez dokonanie ustaleń z Organizatorem i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Patron zobowiązuje się do umieszczenia materiałów i informacji prasowych promujących Plebiscyt oraz informujących o każdym z etapów w wybranych wspólnie z Organizatorem miejscach.
 3. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia logo Patrona w materiałach promujących Plebiscyt, w szczególności:
  1. na stronie internetowej Plebiscytu,
  2. w materiałach promujących Plebiscyt opracowanych przez Organizatora,
  3. w materiałach podsumowujących Plebiscyt opracowanych przez Organizatora.
 4. W zamieszczonych materiałach umieszczone zostanie logo Patrona w jednym z dostępnych formatów JPG lub PNG. Logo zostanie przeskalowane do wymaganej przez Organizatora wielkości.
 5. Organizator zobowiązuje się do przesłania Patronowi niezbędnych informacji i materiałów, w szczególności:
  1. loga Plebiscytu,
  2. banerów promujących Plebiscyt.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania Patronatu w przypadku rażących naruszeń, w szczególności nieprzestrzegania przez Patrona postanowień niniejszego regulaminu
 7. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o odebraniu patronatu, Patron zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu podjęcia decyzji.
 8. Odebranie patronatu zobowiązuje Patrona do bezzwłocznego zaprzestania używania logotypu Plebiscytu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Osób, Podmiotów oraz Kandydatów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również RODO) jest MediaBielsko.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28 NIP: 547-156-76-54. W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres pawel@mediabielsko.pl.
 2. Dane osobowe (w tym adresy email) zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu oraz zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie.
 3. Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi. Wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
 3. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie internetowej: https://www.aplikuj.pl/absolwent
 5. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne dotyczące Plebiscytu są chronione prawem autorskim oraz są własnością Organizatora.