Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Urząd Miejski w Słupsku

Oferty pracy Urząd Miejski w Słupsku

APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miejski w Słupsku
Ogólna charakterystyka: Wykonywanie czynności wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, związanych z zapewnieniem ładu i porządku w przydzielonym rejonie ...
od 2850 zł
UoP brutto/mies.
Słupsk
15-01-2021
od 2850 zł
UoP brutto/mies.

DYREKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miejski w Słupsku
Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań należących do kompetencji Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego ...
od 5400 zł
UoP brutto/mies.
Słupsk
12-01-2021
od 5400 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STANOWISKO PRACY DS. KADR I ROZWOJU PRACOWNIKÓW W REFERACIE ZARZĄDZANIA KADRAMI W WYDZIALE ZARZĄDZAN
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
W zakresie administracji kadrowej:
1. prowadzenie spraw kadrowych (w tym akt osobowych) pracowników;
2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się przez pracowników o świadczenia (w tym: emerytalnej, rentowej i rehabilitacyjnej);
3. dokonywanie odpowiednich zgłoszeń w obowiązujących systemach w przypadku przesunięć pracowniczych;
4. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników;
5. współpraca ze Specjalistą ds. BHP w zakresie obsługi kadrowej pracowników;
6. przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, ewidencji i rozliczania czasu pracy w wydziałach Urzędu Miejskiego w Słupsku;
7. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;
8. przygotowywanie dokumentów kadrowych na potrzeby innych wydziałów Urzędu Miejskiego.
W zakresie zarządzania i rozwoju:
1. współtworzenie, nadzór oraz realizacja polityki i praktyk personalnych;
2. zarządzanie różnorodnością przejawiające się podejmowaniem działań na rzecz implementowania polityki równego traktowania i prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy (w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną);
3. współpraca z kierownictwem w zakresie planowania i wdrażania programów realizujących wymogi kadrowe oraz krótko i długoterminowych potrzeb Urzędu w tym zakresie;
4. współtworzenie i prowadzenie programów bezpieczeństwa, pozytywnych działań i innych programów kształtujących relacje międzyludzkie w zgodzie z przyjętymi wartościami określonymi w strategii rozwojowej;
5. współtworzenie i sprawowanie pieczy nad realizacją programów wynagradzania i świadczeń dodatkowych;
6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.
W zakresie kontrolingu personalnego:
1. przygotowywanie planów etatów oraz wskaźników i parametrów do planu funduszu płac oraz racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy Referatu Wydatków Wydziału Księgowości;
2. prowadzenie badań i analiza ich wyników w celu prowadzenia porównań wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
3. monitorowanie kosztów programów zarządzania kadrami;
4. prowadzenie analityki i sprawozdań z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych;
5. analiza zewnętrznego rynku pracy w zakresie trendów wynagrodzeń i benefitów oraz rekomendowanie rozwiązań wewnętrznych w tym zakresie.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;
2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;
3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Wynagrodzenie od 2850 zł brutto- w zależności od posiadanego doświadczenia. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe;
4. ogólny staż pracy: minimum 2 lata, w tym 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
Wymagania dodatkowe:
1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia;
2. mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego;
3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;
4. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
DYREKTOR W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI
Zawód: dyrektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Słupsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ogólna charakterystyka:
osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań należących do kompetencji Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Ważniejsze zadania:
organizacja i podział pracy podległych pracowników;
nadzór i koordynacja nad obsługą operacji finansowych w zakresie dochodów i wydatków;
nadzór i koordynacja nad obsługą finansową wynagrodzeń i innych tytułów wypłat osobowych, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
nadzór i koordynacja nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych dochodów i wydatków, rozrachunków, majątku trwałego i obrotowego, inwestycji i zaangażowań;
nadzór i koordynacja nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych z zakresu działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) i PFRON;
nadzór i koordynacja nad rozliczaniem podatku VAT, wyliczeniem proporcji sprzedaży i prewspóczynnika oraz korekty rocznej podatku VAT jednostki Urząd Miejski w Słupsku;
nadzór i koordynacja nad scentralizowanym rozliczeniem podatku VAT dla Miasta Słupsk;
nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzeniem sprawozdań budżetowych, finansowych i z zakresu operacji finansowych jednostki Urząd Miejski;
aktualizacja polityki rachunkowości zgodnie z przepisami;
wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonania budżetu.
Warunki pracy na stanowisku:
zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związane z odpowiedzialnością;
obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań;
praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
Wynagrodzenie od 5400 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek za wysługę lat- w zależności od posiadanego doświadczenia.
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Link do ogłoszenia o naborze: http://bip.um.slupsk.pl/praca/737.html
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomia, finanse, zarządzanie;

co najmniej 5-letni staż pracy w służbach finansowo - księgowych w administracji publicznej;

co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej;

znajomość przepisów:

- ustawy o rachunkowości;

- ustawy o finansach publicznych;

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- ustawy o podatku od towarów i usług;

- ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego;

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

- ustawy o opłacie skarbowej;

- ustawy o Izbach Rolniczych;

- ustawy Ordynacja podatkowa;

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

- ustawy o pracownikach samorządowych;

- ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

- ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznych dla pracowników jednostek strefy budżetowej;

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- oraz przepisów do nich wykonawczych;

kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość;

preferowane doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej;

komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność;

dobra organizacja pracy i umiejętność kierowaniem zespołem;

zorientowanie na rezultaty pracy;

umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Urząd Miejski w Słupsku
76-200 Słupsk
Zwycięstwa 3

Pracodawcy z miasta Słupsk