Czy to Twoja firma?

Państwowa Agencja Atomistyki praca

Warszawa

Od ponad czterech dekad, jako Państwowa Agencja Atomistyki, stoję na straży bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Z dumą pełnię rolę kluczowej instytucji w kształtowaniu polityki energetycznej kraju, mającej na celu ochronę obywateli i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami radiacyjnymi.


Założona w sercu Warszawy, 27 lutego 1982 roku, z misją zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, od tamtej pory nieustannie pracuję na rzecz rozwoju i wdrażania najwyższych standardów w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo jądrowe jest dla mnie nie tylko najważniejszą wartością, ale również obietnicą, którą składam społeczeństwu.

W mojej codziennej pracy skupiam się na sprawowaniu państwowego dozoru nad działalnościami, które mogą powodować narażenie na promieniowanie jonizujące. Nieustannie monitoruję sytuację radiacyjną kraju, by w każdej chwili móc podjąć odpowiednie działania w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej pozwala mi na wypełnianie zobowiązań globalnych i wymianę doświadczeń, co przekłada się na ciągłe podnoszenie jakości moich usług.

Zespół, który tworzy Państwową Agencję Atomistyki, to 112 zaangażowanych specjalistów, którzy w 2017 roku dysponowali budżetem w wysokości 32,88 mln zł. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu każdego dnia możemy realizować nasze zadania z pełnym profesjonalizmem.

Chociaż nie mogę podzielić się z Tobą wszystkimi szczegółami dotyczącymi mojej pozycji rynkowej czy innowacyjności, to zapewniam, że moje działania są zawsze ukierunkowane na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i jakości. Wszystko to, by mieszkańcy Polski mogli czuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich dobro jest w dobrych rękach.

Zapraszam Cię do poznania mojej historii, wartości i codziennej pracy, które razem tworzą opowieść o nieustannym dążeniu do doskonałości w służbie dla ludzi i środowiska.

Państwowa Agencja Atomistyki najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa administracja biurowa / praca biurowa bhp / ochrona środowiska

Oferty pracy Państwowa Agencja Atomistyki

Praca alert - powiadomienia

Praca Państwowa Agencja Atomistyki

Mapa Państwowa Agencja Atomistyki

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Państwowa Agencja Atomistyki poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 9 miesiącach

Profil firmy:
Państwowa Agencja Atomistyki
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Bydgoszcz
 3. Bielsko-Biała
 4. Kielce
 5. Szczecin
 6. Bytów
 7. Lublin
 8. Plock
 9. Poznań
 10. Wrocław

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Państwowa Agencja Atomistyki - oferty archiwalne

 • Naczelnik Wydziału do spraw oceny i zezwoleń w Wydziale Oceny i Zezwoleń

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Naczelnik Wydziałudo spraw oceny i zezwoleń w Wydziale Oceny i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Naczelnik Wydziału do spraw oceny i zezwoleń w Wydziale Oceny i Zezwoleń


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • koordynuje prace związane z prowadzeniem oceny technicznej dokumentacji składanej do PAA w ramach wniosków o wydanie zezwoleń, zgód, opinii lub zatwierdzeń dla obiektów jądrowych, w tym monitoruje pracę podległych pracowników
   • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w obiektach jądrowych pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa jądrowego
   • przegląda i weryfikuje dokumentację związaną z bezpieczeństwem jądrowym obiektu jądrowego
   • koordynuje prace wydziału w zakresie przygotowanie projektów zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA dotyczących wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także wewnętrznych wytycznych dotyczących oceny dokumentacji składanej do PAA wraz z wnioskami o wydanie zezwoleń, zgód i opinii dotyczących obiektów jądrowych
   • współpracuje z organizacjami wsparcia technicznego w zakresie autoryzacji i zamówień związanych ze zlecaniem i odbiorem prac dotyczących oceny technicznej
   • koordynuje i przygotowuje szkolenia dla pracowników Wydziału w zakresie oceny technicznej

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie fizyki technicznej, fizyki jądrowej, energetyki, energetyki jądrowej lub innych specjalnościach technicznych przydatnych w dozorze jądrowym.
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata związane z oceną techniczną
   • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • Znajomość przepisów ustawy - Prawo atomowe oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
   • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • Umiejętność pracy w zespole
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetyki jądrowej
   • Kompetencje kierownicze
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 3 czerwca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Naczelnik DBJ/WOZ (137728)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw: przygotowania do reagowania na zdarzenia radiacyjne

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Specjalistado spraw przygotowania do reagowania na zdarzenia radiacyjne w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

   Specjalista do spraw: przygotowania do reagowania na zdarzenia radiacyjne


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • opracowuje i aktualizuje plany i procedury postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym w szczególności dotyczących przygotowania Krajowego Punktu Kontaktowego do wykonywania zadań związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • wykonuje zadania na potrzeby Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełni obowiązki dyżurnego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, a także uczestniczy w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych w ramach służby awaryjnej Prezesa PAA
   • analizuje obowiązujące przepisy oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • opiniuje oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie zarządzania kryzysowego
   • obsługuje komputerowe systemy wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych
   • udziela informacji podmiotom prywatnym i organom pań

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska o profilu technicznym lub w obszarze zarządzania kryzysowego
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
   • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • komunikatywność
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z ochroną radiologiczną
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
   • Aplikuj do 29 maja 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista CEZAR/WZK (137599)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Młodszy Specjalista do spraw: ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Młodszy Specjalistado spraw ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych w Zespole do Spraw Zastosowań Przemysłowych i Naukowych, Departament Ochrony Radiologicznej

   Młodszy Specjalista do spraw: ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • analizuje i ocenia dokumentację składaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym w obiektach jądrowych, w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym w obiektach jądrowych, w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
   • uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym polegające na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektu jądrowego, w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uczestniczy w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych
   • uczestniczy w przygotowaniu projektów wystąpień pokontrolnych lub decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w zakresie ochrony radiologicznej, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, w tym polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektu jądrowego
   • uaktualnia dane w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego
   • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur
   • pogłębia wiedzę w zakresie obiektów jądrowych i ochrony radiologicznej w tych obiektach oraz innych zastosowań promieniowania jonizującego poprzez szkolenia, samokształcenie oraz w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • znajomość przepisów: ustawa - Prawo atomowe oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego
   • znajomość zasad ochrony radiologicznej
   • dobra znajomość pakietu MS Office
   • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • staż pracy co najmniej 2 lata pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • posiadanie szczególnych uprawnień: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • posiadanie prawo jazdy kat. B
   • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kursu IOR
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień - posiadania uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
   • Aplikuj do 4 czerwca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Młodszy Specjalista DOR/ZPN (137854)"
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Referendarz do spraw: ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Medycznych i Weterynaryjn

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Referendarzdo spraw ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Medycznych i Weterynaryjnych, Departament Ochrony Radiologicznej

   Referendarz do spraw: ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Medycznych i Weterynaryjnych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • analizuje i ocenia dokumentację składaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami ochrony radiologicznej
   • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
   • uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, sporządza protokoły z przeprowadzonych kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych
   • uaktualnia dane w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego
   • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur
   • pogłębia wiedzę w zakresie zastosowań promieniowania jonizującego w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • znajomość przepisów: ustawa - Prawo atomowe oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego
   • znajomość zasad ochrony radiologicznej
   • dobra znajomość pakietu MS Office
   • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
   • umiejętność pracy w zespole
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Staż pracy co najmniej 2 lata pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • ukończenie kursu na doradcę transportowego
   • posiadanie szczególnych uprawnień: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • posiadanie prawo jazdy kat. B
   • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kursu IOR
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs na doradcę transportowego
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień - posiadania uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
   • Aplikuj do 4 czerwca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Referendarz DOR/ZWM (137839)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Referendarz do spraw: ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Przemysłowych i Naukowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Referendarzdo spraw ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Przemysłowych i Naukowych, Departament Ochrony Radiologicznej

   Referendarz do spraw: ochrony radiologicznej w Zespole do Spraw Zastosowań Przemysłowych i Naukowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • analizuje i ocenia dokumentację składaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami ochrony radiologicznej
   • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
   • uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, sporządza protokoły z przeprowadzonych kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych
   • uaktualnia dane w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego
   • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur
   • pogłębia wiedzę w zakresie zastosowań promieniowania jonizującego w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • znajomość przepisów: ustawa - Prawo atomowe oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego
   • znajomość zasad ochrony radiologicznej
   • dobra znajomość pakietu MS Office
   • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
   • umiejętność pracy w zespole
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Staż pracy co najmniej 2 lata pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • ukończenie kursu na doradcę transportowego
   • posiadanie szczególnych uprawnień: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • posiadanie prawo jazdy kat. B
   • znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kursu IOR
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs na doradcę transportowego
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień - posiadania uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
   • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
   • Aplikuj do 4 czerwca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Referendarz DOR/ZPN (137847)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Referendarz do spraw zarządzania projektem i harmonogramem licencjonowania

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Referendarzdo spraw zarządzania projektem i harmonogramem licencjonowania w Zespole Organizacyjno-Prawnym, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Referendarz do spraw zarządzania projektem i harmonogramem licencjonowania


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • wspiera w zarządzaniu harmonogramem oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w tym współpracuje przy tworzeniu i monitorowaniu realizacji harmonogramów
   • wspiera prace kierującego projektem oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych w ramach wydawania zezwoleń dla elektrowni jądrowych, a także dalszych procesów związanych z nadzorem i kontrolami obiektów jądrowych
   • wspiera analizy ryzyka w projektach związanych z oceną bezpieczeństwa obiektów jądrowych
   • uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów, instrukcji, procedur usprawniających prowadzenie nadzoru i kontroli obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
   • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych, w szczególności w ramach zadań dozorowych związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie mechaniki i budowy maszyn, energetyki, automatyki, robotyki, informatyki, budownictwa, elektrotechniki, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynierii materiałowej, inżynierii zarządzania lub technologii chemicznej
   • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • Umiejętność logicznego wnioskowania i skutecznej komunikacji
   • Umiejętność pracy w zespole
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
   • Wiedza w zakresie zarządzania lub tworzenia harmonogramów projektów

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 3 czerwca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Referendarz DBJ/ZOP (137161)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Główny Specjalista do spraw rozliczania wynagrodzeń

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Główny Specjalistado spraw rozliczania wynagrodzeń w Zespole do Spraw Płac, Departament Budżetowo - Finansowy

   Główny Specjalista do spraw rozliczania wynagrodzeń


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • prowadzi na bieżąco analizę wypłaconych i planowanych do wypłaty wynagrodzeń tzw. prognozę wynagrodzeń, a także przygotowuje raporty i zestawienia płacowe oraz monitoruje plan, zaangażowanie i wykonanie wynagrodzeń w podziale na źródła finansowania i inne stosowane słowniki według, których zapewniana jest rzetelna informacja płacowa celem dokonywania kontroli wydatkowania środków na wynagrodzenia i sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej
   • kompleksowo i terminowo nalicza wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in. prowadzi karty wynagrodzeń, sporządza listy płacy i przelewy płacowe, nalicza zasiłki chorobowe, rozlicza potrącenia z wynagrodzeń oraz prowadzi rozliczenia dotyczące wynagrodzeń ryczałtowych za pracę w komisji egzaminacyjnej funkcjonującej w PAA, wynagrodzeń bezosobowych, a także obsługuje wypłaty rent dla byłych pracowników PAA, zgodnie z planem finansowym, celem zapewnienia prawidłowych i terminowych wypłat
   • sporządza i przekazuje do księgowości comiesięczne dyspozycje zaangażowania wynagrodzeń celem ujęcia w ewidencji księgowej zrealizowanych i planowanych do realizacji wynagrodzeń, składek ZUS od pracodawcy, składek funduszu pracy i składek na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w podziale na źródła finansowania
   • sporządza sprawozdania budżetowe (Rb-70), statystyczne oraz inne wymagane przepisami prawa i obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie wynagrodzeń, w celu działania zgodnego z prawem
   • prawidłowo sporządza i przekazuje deklaracje dot. PFRON, ZUS, ZUS-IWA, deklaracje do Urzędu Skarbowego, przygotowuje dane dot. umów zleceń celem przekazania do ZUS oraz prowadzi obsługę PPK i ZFŚS celem działania zgodnego z przepisami prawa
   • angażuje wnioski o nabór/zatrudnienie oraz wnioski związane ze zmianami wynagrodzenia celem zabezpieczenia środków w planie finansowym na wynagrodzenia
   • sporządza informacje/notatki/wyjaśnienia/ oraz tworzy odpowiedzi w sprawach dotyczących budżetu wynagrodzeń w ramach zapytań poselskich, podania danych w trybie informacji publicznej oraz w zakresie prowadzonych kontroli finansowych, w tym NIK - w celu przedłożenia prawidłowych danych wynikających z ewidencji płacowej
   • archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami, w celu zgodności i prawidłowości działania z przepisami prawa w tym zakresie

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne wyższe i studia podyplomowe z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze naliczania i rozliczania wynagrodzeń
   • Znajomość przepisów prawa - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
   • Znajomość przepisów prawa - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
   • Znajomość przepisów prawa - ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
   • Znajomość przepisów prawa - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • Znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w administracji publicznej oraz organizacja funkcjonowania administracji publicznej
   • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
   • Dobra znajomość programu Quorum w zakresie modułu Płace i ARP
   • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook oraz Internet)
   • Umiejętność analitycznego myślenia
   • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
   • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
   • Współpraca
   • Komunikacja
   • Rzetelność
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w obszarze finansów w jednostkach sektora finansów publicznych
   • Przeszkolenie z zakresu obsługi wynagrodzeń
   • Przeszkolenie w zakresie analizy danych

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - obsługa wynagrodzeń
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - z analizy danych
   • Aplikuj do 17 maja 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Główny Specjalista DBF/ZPC (137167)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Starszy Specjalista do spraw rozliczeń finansowo-księgowych - umowa na zastępstwo

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Starszy Specjalistado spraw rozliczeń finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Budżetowo-Finansowy

   Starszy Specjalista do spraw rozliczeń finansowo-księgowych - umowa na zastępstwo


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • dekretuje i księguje na odpowiednich kontach dowody księgowe, w tym głównie wyciągi bankowe środków europejskich, dochodów budżetowych i ZFŚS, rozlicza rozrachunki należności i zobowiązań oraz uzgadnia salda kont księgowych celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu
   • dokonuje analizy prawidłowości obrotów i sald kont księgowych na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w celu zapewnienia rzetelności i wiarygodności ksiąg rachunkowych. Uzgadnia z komórkami organizacyjnymi PAA monitoring wydatków, a także co miesiąc weryfikuje wykonanie wydatków, celem nadzoru planu, zaangażowania i zrealizowanych wydatków według stosowanych słowników
   • sporządza sprawozdanie roczne w układzie zadaniowym RB-BZ1 zarówno w aplikacji „BUZA”, jak również w systemie EZD PUW, celem dochowania terminu sprawozdawczości w układzie zadaniowym
   • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa „Trezor” jako użytkownik i administrator oraz aplikację „BUZA” Ministerstwa Finansów w celu terminowej realizacji zadań
   • opiniuje pod względem finansowym projekty umów, angażuje umowy, wnioski i inne dokumenty funkcjonujące w jednostce – w celu zabezpieczenia środków i prawidłowego rozliczenia planu wydatków
   • sporządza informacje/notatki/wyjaśnienia/ i tworzy odpowiedzi w sprawach dotyczących budżetu w zakresie realizowanych zadań w ramach prowadzonych kontroli finansowych, w tym NIK - w celu przedłożenia prawidłowych danych wynikających z ewidencji księgowej
   • archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami, w celu zgodności i prawidłowości działania z przepisami prawa w tym zakresie

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze obsługi finansowo-księgowej
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu organizacji funkcjonowania administracji publicznej
   • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MsOffice: Word, Excel, Outlook, Power Point oraz Internet)
   • Myślenie analityczne
   • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
   • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
   • Współpraca
   • Komunikacja
   • Rzetelność
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
   • Przeszkolenie w zakresie systemu finansowo-księgowego
   • Przeszkolenie z zakresu systemu obsługi budżetu państwa TREZOR
   • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
   • Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych
   • Znajomość obsługi programu TREZOR oraz bankowości elektronicznej NBP

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia z zakresu systemu obsługi budżetu państwa TREZOR
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie systemu finansowo-księgowego
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie rachunkowości budżetowej
   • Aplikuj do 17 maja 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Starszy Specjalista DBF/WFK (137188) - umowa na zastępstwo”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw informacji, komunikacji społecznej i promocji

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jakoSpecjalistado spraw informacji, komunikacji społecznej i promocji w Zespole Informacji i Komunikacji, Biuro Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

   Specjalista do spraw informacji, komunikacji społecznej i promocji


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • zarządza projektami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi, w tym koordynuje współpracę z mediami i innymi podmiotami administracji publicznej w zakresie informowania o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej oraz zadań Agencji w Programie polskiej energetyki jądrowej
   • administruje stroną internetową Państwowej Agencji Atomistyki oraz koordynuje prowadzenie kont w serwisach społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i należytego wypełniania przez serwisy funkcji informacyjnych w zakresie zadań PAA
   • przygotowuje oraz rozpowszechnia materiały promocyjne i publikacje edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz w zakresie zapobiegania przenikaniu radonu do nowych budynków, zadań Agencji w Programie polskiej energetyki jądrowej a także w związku z realizacją zadań dozoru jądrowego przy ocenie nowych technologii jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych (SMR)
   • udostępnia informację publiczną w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej i Prawa atomowego
   • redaguje informacje i komunikaty dla ludności, w tym na potrzeby strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki w celu zapewnienia aktualności i przejrzystości serwisu dla użytkowników
   • współpracuje z innymi organami administracji publicznej w zakresie informowania o działaniach urzędu, usługach dla obywateli realizowanych przez urząd oraz danych posiadanych przez urząd
   • uczestnicy w wydarzeniach/spotkaniach zewnętrznych, podczas których realizowane są działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym w zw. z działalnością PAA

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze dziennikarstwa, komunikacji społecznej, współpracy z mediami, promocji
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
   • Znajomość Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • Znajomość mediów społecznościowych i rynku mediów
   • Znajomość programów do samodzielnego tworzenia i edytowania materiałów graficznych i video
   • Znajomość przepisów o udostępnianiu informacji publicznej
   • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna Internet)
   • Umiejętność komunikacji
   • Umiejętność koordynacji i zarządzania projektami
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Wykształcenie: wyższe z zakresu PR, dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub socjologii
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w administracji publicznej
   • Przeszkolenie z zarządzania projektami
   • Znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie B2
   • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - zarządzanie projektami
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie B2
   • Aplikuj do 17 maja 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista BSM/ZIK (137134) - nabór na zastępstwo”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw oceny zagadnień mechanicznych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:SpecjalistaDo spraw oceny zagadnień mechanicznych w Wydziale Oceny i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Specjalista do spraw oceny zagadnień mechanicznych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • analizuje dokumentację dotyczącą obiektów jądrowych pod kątem zagadnień związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technologii oraz narządzi projektowych i technologicznych
   • prowadzi prace Departamentu w zakresie przygotowania zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub innych dokumentów dotyczących stosowania norm technicznych i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych
   • uczestniczy w pracach Departamentu dotyczących oceny programów starzenia, kwalifikacji, konserwacji i klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia elektrowni jądrowych
   • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania Departamentu
   • uczestniczy w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia kontroli dozorowych w zakresie funkcjonowania urządzeń technicznych, a także wspiera inspektorów dozoru jądrowego w przeprowadzaniu kontroli obiektów jądrowych
   • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także obejmujących projekt obiektu jądrowego

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe w zakresie mechaniki lub mechaniki i budowie maszyn
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok zgodnie z kierunkiem wykształcenia
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania urządzeń stosowanych w energetyce i przemyśle
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 23 kwietnia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista DBJ/WOZ (136152)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw oceny systemów zarządzania i zapewnienia jakości w obiektach jądrowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Specjalistado spraw oceny systemów zarządzania i zapewnienia jakości w obiektach jądrowych w Wydziale Oceny i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Specjalista do spraw oceny systemów zarządzania i zapewnienia jakości w obiektach jądrowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • opiniuje dokumentację dotyczącą zintegrowanego systemu zarządzania obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie systemów zapewnienia jakości
   • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania departamentu w szczególności dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania i systemu zapewnienia jakości
   • uczestniczy w tworzeniu zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub innych dokumentów związanych z zintegrowanym systemem zarządzania i systemem zapewnienia jakości
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania i systemu zapewnienia jakości obiektów jądrowych
   • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także w zakresie projektu obiektu jądrowego

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe w zakresie energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii lądowej, inżynierii zarządzania lub mechaniki i budowy maszyn
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok zgodnie z kierunkiem wykształcenia
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania i kontroli jakości
   • doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli lub audytach systemów zarządzania jakością
   • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
   • poświadczona znajomość norm z rodziny ISO w tym ISO 9001:2015

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość norm z rodziny ISO w tym ISO 9001:2015
   • Aplikuj do 23 kwietnia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista DBJ/WOZ (136149)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Główny Specjalista do spraw oceny lokalizacji obiektów jądrowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Główny Specjalistado spraw oceny lokalizacji obiektów jądrowych w Wydziale Lokalizacji i Odpadów Promieniotwórczych, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Główny Specjalista do spraw oceny lokalizacji obiektów jądrowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • ocenia dokumentację techniczną związaną z zagadnieniami lokalizacyjnymi składaną wraz z wnioskami o wydanie zezwoleń Prezesa PAA na budowę obiektu jądrowego i budowę, eksploatację i zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych
   • przygotowuje projekty zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych, a także weryfikuje opracowania i ekspertyz zewnętrzne będące podstawą do sporządzenia takich zaleceń
   • analizuje projekty robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz opinii geotechnicznych
   • uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów, instrukcji, procedur usprawniających prowadzenie procesu wydawania zezwoleń na budowę obiektów jądrowych oraz budowę, eksploatację i zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych
   • współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami eksperckimi w zakresie oceny bezpieczeństwa lokalizacji obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych
   • współpracuje z organami administracji publicznej, autoryzowanymi przez Prezesa PAA organizacjami wsparcia technicznego
   • wykonuje niezależne analizy danych dotyczące dokumentacji związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki lub inżynierii lądowej
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat związane z kierunkiem wykształcenia
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • znajomość zagadnień związanych z lokalizacją obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • uprawnienia geologiczne kat. VI lub VII
   • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi, Prawo geologiczne i górnicze
   • praktyczna znajomość wybranego oprogramowania typu GIS

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień - uprawnienia geologiczne kat. VI lub VII
   • Aplikuj do 7 maja 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Główny Specjalista DBJ/WLOP (136077)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jakoSpecjalistaDo spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

   Specjalista do spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • uczestniczy w wyjazdach na miejsce zdarzenia radiacyjnego celem wykonania pomiarów radiometrycznych oraz identyfikacji materiałów promieniotwórczych będących przedmiotem zdarzenia, a także wspiera służby prowadzące działania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
   • uczestniczy w przygotowywaniu planów i procedur związanych z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
   • uczestniczy i przygotowuje ćwiczenia z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzi pomiary radiometryczne
   • uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji usług i dostawy sprzętu związanego z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
   • opiniuje oraz przygotowuje projekty aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • opiniuje raporty z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
   • udziela informacje podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, profilu technicznym, w obszarze zarządzania kryzysowego lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z ochroną radiologiczną lub bezpieczeństwem w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze CBRNe
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
   • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
   • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
   • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
   • umiejętność wykonywania pomiarów radiometrycznych oraz znajomość technik pomiarowych promieniowania jonizującego
   • umiejętność stosowania środków ochrony osobistej
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • komunikatywność
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. C
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat B
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat C
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • Aplikuj do 19 kwietnia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista CEZAR/WZK (136027)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Inspektor do spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Inspektordo spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

   Inspektor do spraw - członek ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • uczestniczy w wyjazdach na miejsce zdarzenia radiacyjnego celem wykonania pomiarów radiometrycznych oraz identyfikacji materiałów promieniotwórczych będących przedmiotem zdarzenia, a także wspiera służby prowadzące działania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
   • uczestniczy w przygotowywaniu planów i procedur związanych z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
   • uczestniczy i przygotowuje ćwiczenia z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzi pomiary radiometryczne
   • uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji usług i dostawy sprzętu związanego z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
   • wspiera w opiniowaniu oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
   • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego
   • udziela informacji podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: średnie
   • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku, w obszarze związanym z ochroną radiologiczną lub bezpieczeństwem w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze CBRNe
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
   • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
   • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
   • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
   • umiejętność wykonywania pomiarów radiometrycznych oraz znajomość technik pomiarowych promieniowania jonizującego
   • umiejętność stosowania środków ochrony osobistej
   • umiejętność pracy pod presją czasu
   • komunikatywność
   • umiejętność pracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, profilu technicznym, w obszarze zarządzania kryzysowego lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
   • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. C
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat B
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat C
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • Aplikuj do 19 kwietnia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Inspektor CEZAR/WZK (136023)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Referendarz do spraw oceny technicznej zaawansowanych reaktorów jądrowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:ReferendarzDo spraw: oceny technicznej zaawansowanych reaktorów jądrowych w Wydziale Oceny Zaawansowanych Reaktorów, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Referendarz do spraw oceny technicznej zaawansowanych reaktorów jądrowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • podnosi kwalifikacje w celu prowadzenia oceny technicznej dokumentacji dla obiektów jądrowych, w tym raportów bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych
   • współpracuje międzynarodowo z innymi dozorami jądrowymi w ocenie technicznej zaawansowanych reaktorów jądrowych
   • sporządza notatki techniczne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych o normalnym stanie skomplikowania
   • analizuje rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowane w projektach zaawansowanych reaktorów jądrowych
   • współpracuje w tworzeniu zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA lub innych dokumentów regulacyjnych PAA związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a w szczególności zaawansowanych reaktorów jądrowych

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe w zakresie energetyki jądrowej
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
   • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 25 marca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Referendarz DBJ/WOZR (134855)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw oceny bezpieczeństwa rozwiązań technicznych w zakresie wytrzymałości konstrukcj

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Specjalistado spraw oceny bezpieczeństwa rozwiązań technicznych w zakresie wytrzymałości konstrukcji w Wydziale Oceny i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Specjalista do spraw oceny bezpieczeństwa rozwiązań technicznych w zakresie wytrzymałości konstrukcji


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • opiniuje dokumentację techniczną obiektów jądrowych pod kątem spełnienia przez projekt wymagań krajowych w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jądrowego
   • weryfikuje i ocenia systemy kwalifikacji i zarządzania starzeniem urządzeń uwzględnionych w projekcie obiektu jądrowego w trakcie procesu wydawania zezwoleń
   • weryfikuje bezpieczeństwo obiektu jądrowego poprzez prowadzenie analiz wytrzymałościowych dla systemów, elementów wyposażenia i konstrukcji
   • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie materiałoznawstwa
   • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania Departamentu
   • przygotowuje zalecenia organizacyjno-technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wytyczne oceny lub innych dokumentów dotyczących materiałoznawstwa

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii materiałowej, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów lub konstrukcji
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie inżynierii materiałowej, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów lub konstrukcji.
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • znajomość zagadnień związanych z wytrzymałością konstrukcji i materiałów
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 20 marca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista DBJ/WOZ (134765)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Specjalista do spraw oceny konstrukcji budowlanych i inżynierskich

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jakoSpecjalistado spraw oceny konstrukcji budowlanych i inżynierskich w Wydziale Oceny i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

   Specjalista do spraw oceny konstrukcji budowlanych i inżynierskich


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • opiniuje dokumentację techniczną obiektów jądrowych w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności pod względem spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
   • przygotowuje zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, wytyczne oceny lub innych dokumentów dotyczących konstrukcji budowalnych i inżynierskich istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego
   • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich
   • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania Departamentu
   • uczestniczy w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia kontroli dozorowych w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego
   • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także obejmujących projekt obiektu jądrowego

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok zgodne z kierunkiem wykształcenia
   • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
   • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
   • umiejętność pracy w zespole
   • wiedza w zakresie budownictwa (tj. w zakresie analizy dokumentacji projektowej i rozwiązaniach stosowanych w budownictwie)
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 12 marca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Specjalista DBJ/WOZ (134336)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Inspektor do spraw obsługi sekretariatu

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jakoInspektordo spraw: obsługi sekretariatu w Zespole do Spraw Organizacyjnych, Biuro Dyrektora Generalnego

   Inspektor do spraw obsługi sekretariatu


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • zapewnia obsługę sekretariatu Kierownictwa PAA, prowadzi kalendarz spotkań, organizuje spotkania, narady i wyjazdy służbowe, przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne. Obsługuje spotkania i narady służbowe. Przyjmuje gości.
   • prowadzi wykaz spraw szczególnie ważnych i terminowych. Przygotowuje projekty standardowych pism oraz notatek i informacji. Prowadzi sprawy w Systemie Elektronicznym Zarządzania Dokumentacją wraz ze skrzynką urzędową e-PUAP
   • współpracuje z sekretariatami innych, komórek organizacyjnych w zakresie zapotrzebowania materiałowego/spożywczego na cele departamentu oraz innych sekretariatów w zakresie materiałów reprezentacyjnych oraz drobnego wyposażenia/materiałów. Przygotowuje wnioski zakupowe związane z realizacją zadań
   • przyjmuje korespondencję (w tym również bieżąca obsługa poczty elektronicznej), rejestruje w systemie obiegu dokumentów oraz nadzoruje obieg korespondencji poza sekretariatem
   • rozlicza faktury wynikające z przydzielonych zadań
   • wykonuje inne prace pomocnicze i organizacyjne w tym m.in. monitoruje nieobecności pracowników

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • wykształcenie: średnie
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
   • rzetelność i terminowość
   • komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
   • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista
   • umiejętność współpracy w zespole
   • umiejętność organizacji pracy własnej
   • umiejętność rozwiązywania problemów
   • dokładność i dbałość o szczegóły
   • radzenie sobie w sytuacjach stresujących
   • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, Internetu
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Aplikuj do 4 marca 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Inspektor BDG/ZSO (133931)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Główny Specjalista do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i koordynacji czynności kancelaryjnych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Główny Specjalistado spraw prowadzenia archiwum zakładowego i koordynacji czynności kancelaryjnych w Wydziale Kancelaryjno-Archiwalnym, Biuro Dyrektora Generalnego

   Główny Specjalista do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i koordynacji czynności kancelaryjnych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych przez pracowników Państwowej Agencji Atomistyki, w tym: opracowuje pisma wyjaśniające i udziela bieżących konsultacji pracownikom Państwowej Agencji Atomistyki z zakresu instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i procedur do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
   • organizuje coroczną kontrolę prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt, w tym: opracowuje harmonogram kontroli, analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli, przedstawia Dyrektorowi Generalnemu propozycję zaleceń i działań naprawczych oraz sporządza roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego
   • prowadzi szkolenia pracowników w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz porządkowania spraw zarówno w wersji papierowej i elektronicznej
   • prowadzi ewidencję archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w tym koordynuje czynności kancelaryjne i proces archiwizacji w PAA oraz raportuje przełożonym o stanie zasobów magazynów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi standardami
   • selekcjonuje materiały archiwalnej (kat.A) w postaci papierowej i elektronicznej w systemie EZD PUW, która winna zostać przekazana do archiwum państwowego a następnie podejmuje działania przygotowawcze celem przekazania zasobu do archiwum państwowego; Selekcjonuje materiały niearchiwalnej (kat.B), w postaci papierowej i elektronicznej w systemie EZD PUW, których okres przechowywania upłynął a następnie podejmuje działania w przygotowaniu wniosku do archiwum państwowego o wydanie zgodny na brakowanie
   • udziela wyjaśnień z zakresu obsługi archiwum zakładowego pracownikom komórek organizacyjnych PAA, audytorom, kontrolerom zewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli właściwego archiwum państwowego sprawującego nadzór nad dokumentacją zgromadzoną w Państwowej Agencji Atomistyki
   • uczestniczy w tworzeniu, zmianie i uzupełnianiu normatywów archiwalno-kancelaryjnych oraz opracowywaniu wewnętrznych regulacji związanych z archiwizacją dokumentacji
   • przygotowuje dokumentację postepowań o udzielenie zamówień publicznych i postępowań zakupowych w zakresie zadań wydziału oraz zastępowanie pracowników kancelarii ogólnej

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw w archiwum zakładowym bądź archiwum państwowym
   • przeszkolenie - kurs kancelaryjno-archiwalny I lub I i II stopnia uprawniający do prowadzenia archiwum zakładowego lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki, historii ze specjalnością archiwistyka lub zarządzania dokumentacją
   • szczególne uprawnienia - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się zwykłemu postepowaniu sprawdzającemu
   • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   • znajomość rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
   • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
   • zaawansowana umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW)
   • umiejętność porządkowania, ewidencjonowania oraz technicznego zabezpieczania dokumentacji
   • umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
   • umiejętność współpracy w zespole
   • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Wykształcenie: wyższe o kierunku historia ze specjalnością archiwistyka lub archiwistyka i zarządzenie dokumentacją
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku koordynatora czynności kancelaryjnych lub specjalisty do spraw elektronicznego zarządzania dokumentacją

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia - dokumenty potwierdzające ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I lub I i II stopnia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki, historii ze specjalnością archiwistyka lub zarządzania dokumentacją
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się zwykłemu postepowaniu sprawdzającemu
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Aplikuj do 29 stycznia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Główny Specjalista BDG/WKA (132406)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

 • Główny Specjalista do spraw finansowo-księgowych

  Państwowa Agencja Atomistyki
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dołącz do nas jako:Główny Specjalistado spraw finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Budżetowo-Finansowy

   Główny Specjalista do spraw finansowo-księgowych


   Czym będziesz się zajmować – osoba na tym stanowisku:

   • dekretuje i księguje na odpowiednich kontach dowody księgowe oraz dokonuje płatności zobowiązań zgodnie z ustalonymi terminami w dokumentach źródłowych celem zapewnienia rzetelnej ewidencji księgowej, w ramach dostępnych źródeł finansowania
   • obsługuje system TREZOR w zakresie sprawozdawczości oraz zapewnienia środków na wydatki w celu racjonalnego wykorzystywania otrzymywanych środków z Ministerstwa Finansów
   • monitoruje plan finansowy i analizuje konta kosztów i wydatków oraz kont rozrachunkowych dotyczących zaewidencjonowanych dowodów księgowych, rozlicza karty służbowe kredytowe, uzgadnia salda rachunków środków budżetowych – w celu potwierdzenia prawidłowości ujęcia w ewidencji księgowej dokonanych operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną w danym okresie sprawozdawczym
   • koordynuje sporządzanie sprawozdań budżetowych, statystycznych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowego na podstawie uzgodnionych danych wynikających z ewidencji księgowej oraz obsługuje system TREZOR w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
   • prowadzi ewidencję dochodów budżetowych oraz należności, monitoruje wpływy, terminowo nalicza odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozlicza konta należności w rozbiciu na kontrahentów, tytuły należności i paragrafy klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz statystycznych RBN, RBZ
   • sporządza informacje/notatki/wyjaśnienia/tworzy odpowiedzi w sprawach dotyczących budżetu w zakresie realizowanych zadań w ramach prowadzonych kontroli finansowych, w tym NIK, w celu przedłożenia prawidłowych danych wynikających z ewidencji księgowej
   • archiwizuje dokumenty wytworzone w ramach realizowanych zadań po zakończeniu okresu przechowywania w komórce, w tym również w elektronicznym obiegu zarządzania dokumentami, w celu zgodności i prawidłowości działania z przepisami prawa

   Wymagania

   • POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
   • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze rachunkowości budżetowej
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
   • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych MsOffice
   • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
   • Współpraca
   • Komunikacja
   • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
   • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
   • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze finansów publicznych
   • Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub audytu lub finansów publicznych
   • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej
   • Umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego
   • Umiejętność obsługi systemu obsługi budżetu państwa TREZOR, bankowości elektronicznej NBP

   Oferujemy

   • Ruchomy czas pracy
   • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
   • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
   • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
   • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
   • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego
   • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
   • Pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
   • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
   • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych
   • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe

   • Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
   • CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości lub audytu lub finansów publicznych
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie rachunkowości budżetowej
   • Aplikuj do 29 stycznia 2024 r.
   • na adres:
   • Zachęcamy do aplikowania w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
   • Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
   • Państwowa Agencja Atomistyki
   • ul. Nowy Świat 6/12
   • 00-400 Warszawa
   • z dopiskiem: Kadry "Główny Specjalista DBF/WFK (132414)”
   • Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
   • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia:

   Aplikuj

Pracodawcy w Warszawie