Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Czy to Twoja firma?

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych praca

Chrzanów

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
Wymagane dokumenty 1. Życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej (CV),

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

 3. Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 -  pobierz

 4. Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,

 5. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 –pobierz.Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych najczęściej poszukuje kandydatów
- na stanowiskach:
Urzędnik Chrzanów
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa

Oferty pracy Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Firma najczęściej oferuje

 • Karta Multisport

Podane powyżej benefity nie są oficjalnym elementem oferty pracy. Zostały wyselekcjonowane na podstawie historycznych ogłoszeń za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Mapa Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Kraków
 2. Warszawa
 3. Katowice
 4. Bielsko-Biała
 5. Gorzów Wielkopolski
 6. Gdynia
 7. Giżycko
 8. Wrocław
 9. Jaworzno
 10. Gliwice

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych - oferty archiwalne

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024/MZZK
   Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego
   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 15.03.2024 roku do godz. 13:00.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
   • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   niezbędne:

   • Wykształcenie średnie min. 6 lat pracy lub wyższe min. 4 lata pracy,
   • Posiadane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   • Potwierdzona przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.
   • dodatkowe:

    • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
    • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
    • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
    • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie
    z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.    Informacje dodatkowe.

    Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
    Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.    Etapy postępowania w sprawie naboru:

    Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

    • Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
    • Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie kosztorysu na podstawie podanych obmiarów, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
    • Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )
    • Etap 2 odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

     Etap 3 odbędzie się w dniu 22.03.2024 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

     Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor ds. administracji

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2023/MZZK

   Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor ds. administracji

   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


   Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. administracji” w terminie do dnia 11.12.2023r. do godz. 1200.

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • zawieranie umów najmu, porozumień i aneksów,
   • przekazywanie, odbiór lokali oraz ich rozliczanie,
   • bieżąca obsługa i administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi,
   • bieżąca kontrola placów zabaw i prowadzenie dziennika eksploatacji,
   • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych, teczek budynków i książek meldunkowych,
   • przygotowanie załączników do przetargów na dostawę mediów i wykonywanie usług,
   • zlecanie robót dotyczących napraw konserwacyjnych,
   • kontrola i weryfikacja zakresu wykonywanych prac konserwacyjnych i pogotowia technicznego,
   • Ponadto od aplikanta wymagana będzie:

    • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
    • zdolność pracy w zespole,
    • umiejętność pracy w stresie.

    • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   Wymagania

   niezbędne:

   • wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej 5 letni staż pracy,
   • znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel,
   • obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali.
   • dodatkowe:

    • znajomość przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami:
     • Kodeks cywilny,
     • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
     • Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrzanów,
     • Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń,
     • doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
     • komunikatywność w mowie i piśmie,
     • czytelny charakter pisma.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na parterze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat.

   • Inne informacje:


    Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony
    w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

    Etapy postępowania w sprawie naboru:

    Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

    • wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
    • sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. test kompetencyjny, sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo i rozliczenie urządzeń,
    • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie najmu wynikający z ustawy i uchwały Rady Miejskiej.
    • Etap 2 odbędzie się 12.12.2023r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

     Etap 3 odbędzie się w dniu 13.12.2023r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

     Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32 626-03-40 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Nazwa i adres jednostki:
   Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów


   Określenie stanowiska:
   Inspektor nadzoru inwestorskiego.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   Zakres obowiązków

   • Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
   • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   Niezbędne:

   • Wykształcenie średnie min. 6 lat pracy lub wyższe min. 4 lata pracy,
   • Posiadane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   • Potwierdzona przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.

   Dodatkowe:

   • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
   • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
   • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
   • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,

   W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie
   z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 13.11.2023 roku do godz. 13:00.


   Informacje dodatkowe.

   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
   Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.   Etapy postępowania w sprawie naboru:

   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

    • Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
    • Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie kosztorysu na podstawie podanych obmiarów, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
    • Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )

   Etap 2 odbędzie się w dniu 15.11.2023 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

   Etap 3 odbędzie się w dniu 16.11.2023 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor ds. elektrycznych w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Nazwa i adres jednostki:
   Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów


   Określenie stanowiska:
   Inspektor ds. elektrycznych.


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

   Zakres obowiązków

   • Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji nad robotami branży elektrycznej (instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji odgromowej, instalacji domofonowych, monitoringu wizyjnego, instalacji antenowej) dotyczących robót w obiektach administrowanych przez MZZK
   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich branży elektrycznej,
   • Uzyskiwanie branżowych uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie branżowych założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   Niezbędne:

   • Wykształcenie średnie min. 5 lat pracy lub wyższe min. 3 lata pracy w specjalności elektrycznej,
   • Posiadane uprawnienia SEP do 1kV na stanowisku Dozoru,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki, przepisami branży elektrycznej,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.

   Dodatkowe:

   • opcjonalnie uprawnienia w specjalność sieci i instalacji elektrycznych z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
   • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
   • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
   • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: niepełny wymiar ½ etatu,

   W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor ds. elektrycznych” w terminie do dnia 13.11.2023 roku do godz. 13:00.


   Informacje dodatkowe:
   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
   Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.   Etapy postępowania w sprawie naboru:

   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z dwóch etapów:

   1.Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
   2. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości zagadnień związanych z przepisami branży elektrycznej, prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki oraz regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )


   Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16.11.2023 r. w godzinach uzgodnionych z aplikantem.


   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Nazwa i adres jednostki:
   Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów,

   Określenie stanowiska:
   Inspektor nadzoru inwestorskiego.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
   • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   niezbędne:

   • Wykształcenie średnie min. 6 lat pracy lub wyższe min. 4 lata pracy,
   • Posiadane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   • Potwierdzona przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.
   • dodatkowe:

    • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
    • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
    • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
    • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
   • możliwości skorzystania z kart Multisport,
   • dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”.
   • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie
    z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 31.07.2023 roku do godz. 12:00.


    Informacje dodatkowe.
    Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
    Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


    Etapy postępowania w sprawie naboru:
    Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

    • Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
    • Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie kosztorysu na podstawie podanych obmiarów, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
    • Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )
    • Etap 2 odbędzie się w dniu 01.08.2023r w godz. dogodnych dla aplikanta.

     Etap 3 odbędzie się w dniu 04.08.2023r w godz. uzgodnionych z aplikantem.


     Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor w Dziale Technicznym

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023/MZZK
   Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Dziale Technicznym
   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   Wymagane dokumenty:

   • Życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej (CV),
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
   • Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
   • Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
   • Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 pobierz.

   Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


   Termin i miejsce składania dokumentów:


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor w Dziale Technicznym” w terminie do dnia 11.04.2023 r. do godz. 12:00.


   Informacje dodatkowe:
   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
   Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


   Etapy postępowania w sprawie naboru:
   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

   1. Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
   2. Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )

   Etap 2 odbędzie się w dniach 12.04.2023 r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

   Etap 3 odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
   • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Udział w wykonywaniu projektów wyodrębnienia lokali,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   niezbędne:

   • Wykształcenie budowlane wyższe min. 1 rok pracy lub średnie min. 3 lata pracy,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.
   • dodatkowe:

    • mile widziane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
    • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
    • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
    • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.


    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Nazwa i adres jednostki:
   Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów,

   Określenie stanowiska:
   Inspektor nadzoru inwestorskiego.

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

   Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   • Prowadzenie nadzoru remontów i inwestycji w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
   • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
   • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
   • Wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali,
   • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
   • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
   • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

   Wymagania

   niezbędne:

   • Wykształcenie średnie min. 6 lat pracy lub wyższe min. 4 lata pracy,
   • Posiadane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   • Potwierdzona przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
   • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • Nieposzlakowana opinia,
   • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
   • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
   • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.
   • dodatkowe:

    • znajomość podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych,
    • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
    • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
    • umiejętność pracy w stresie.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
   • możliwości skorzystania z kart Multisport,
   • dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”.
   • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie
    z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.    Termin i miejsce składania dokumentów:
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor nadzoru inwestorskiego” w terminie do dnia 13.02.2023 roku do godz. 12:00.


    Informacje dodatkowe.
    Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
    Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


    Etapy postępowania w sprawie naboru:
    Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

    • Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
    • Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, sporządzenie kosztorysu na podstawie podanych obmiarów, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
    • Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie mzzk.chrzanow.pl)
    • Etap 2 odbędzie się w dniach 14-15.02.2023r w godz. dogodnych dla aplikanta.

     Etap 3 odbędzie się w dniu 16-17.02.2023r w godz. uzgodnionych z aplikantem.

     Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

 • Inspektor ds. administracji

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat

  • Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


   Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor ds. administracji” w terminie do dnia 12.04.2022r. do godz. 1100.


   Inne informacje:

   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczne oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


   Etapy postępowania w sprawie naboru:

   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

   - wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

   - sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. test kompetencyjny, sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo i rozliczenie urządzeń,

   - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres działalności MZZK w tym uchwał Rady, Kodeksu cywilnego, regulaminów w MZZK (dostępne na stronie


   Etap 2 odbędzie się 13.04.2022r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

   Etap 3 odbędzie się w dniu 14.04.2022r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.


   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32 626-03-40 lub e-mail mzzk[at]chrzanow.pl


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

   Zakres obowiązków

   • zawieranie umów najmu, porozumień i aneksów,
   • przekazywanie, odbiór lokali oraz ich rozliczanie,
   • bieżąca obsługa i administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi,
   • bieżąca kontrola placów zabaw i prowadzenie dzienników eksploatacji,
   • prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych, teczek budynków i książek meldunkowych,
   • przygotowanie załączników do przetargów na dostawę mediów i wykonywanie usług,
   • zlecanie robót dotyczących napraw konserwacyjnych,
   • kontrola i weryfikacja zakresu wykonywanych prac konserwacyjnych i pogot. technicznego,
   • Ponadto od aplikanta wymagana będzie: staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność, zdolność pracy w zespole, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie, umiejętność pracy w stresie.

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe lub średnie, co najmniej 5 letni staż pracy,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta,
   • znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel,
   • obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
   • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
   • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • umiejętność zastosowania przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami: określone w przepisach: tj Kodeks Cywilny (umowy), podstawy znajomości Ustawy o własności lokali,

   • ogólna znajomość Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrzanów na lata 2020-2024 i Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chrzanów oraz tymczasowych pomieszczeń,

   • znajomość regulaminów MZZK w zakresie rozliczeń najemców lokali,

   • komunikatywność w mowie i piśmie,

   • czytelny charakter pisma

   Oferujemy

   • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na parterze w budynku nie wyposażonym w windę),
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron,
   • fundusz socjalny (różne formy dofinansowania),
   • praca w zgranym zespole,
   • terminowa wypłata wynagrodzenia oraz innych świadczeń,
   • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" .
 • Kierownik Działu Technicznego

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

   Kierownik Działu Technicznego

   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


   Wymagane dokumenty:

   1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
   2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i inne dokumenty),
   3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
   4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
   5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

   Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


   Termin i miejsce składania dokumentów:


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Kierownik Działu Technicznego” w terminie do dnia 26.08.2021r. do godz. 1400.


   Inne informacje:


   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


   Etapy postępowania w sprawie naboru:

   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z dwóch etapów:


   Etap 1 - wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

   Etap 2 - odbędzie się 27.08.2021r. w godzinach uzgodnionych z aplikantem.


   W zakres wchodzi: sprawdzenie praktyczne posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie KNR. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca między innymi podstawowy zakres działalności MZZK (informacje dostępne na stronie )


   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   Nadzorowanie i kierowanie pracą Działu Technicznego w zakresie:

   - planowania i realizacji wykonania wydatków

   - zapewnienia należytego stanu technicznego budynków oraz lokali w budynkach administrowanych przez MZZK

   - przygotowanie umów na roboty remontowe i inwestycyjne, ich realizacja oraz analiza kosztorysów

   - opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb organów Gminy

   - przygotowywanie wniosków w oparciu o procedurę zamówień publicznych

   - sporządzanie kosztorysów


   Wymagania

   niezbędne:

   a) wykształcenie wyższe techniczne - budowlane,

   b) staż pracy minimum 5 lat,

   c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

   d) znajomość obsługi komputera oraz zasad kosztorysowania,

   e) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

   f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   g) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,   dodatkowe:

   1) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów:

   a) prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze,

   b) prawo zamówień publicznych,

   c) finanse publiczne,

   d) ogólna znajomość ustawy o najmie lokali,

   2) mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz znajomość procesów inwestycyjnych,

   3) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej do kierowania robotami budowalnymi,

   4) umiejętność podejmowania decyzji,

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


   a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),

   b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.


   Ponadto oferujemy:

   c) fundusz socjalny (różne formy dofinansowania)
   d) praca w zgranym zespole
   e) terminowa wypłata wynagrodzenia oraz innych świadczeń
   f) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"


   W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

 • Inspektor w Dziale Organizacyjnym

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Dziale Organizacyjnym

   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


   Wymagane dokumenty:

   1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
   2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy ),
   3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
   4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
   5. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

   Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


   Termin i miejsce składania dokumentów:


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Inspektor w Dziale Organizacyjnym” w terminie do dnia 28.06.2021r. do godz. 15.00.


   Inne informacje:   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


   Etapy postępowania w sprawie naboru:


   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

   1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
   2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo, wyliczenie tabeli ( na podstawie przygotowanych danych).
   3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca między innymi podstawowy zakres działalności MZZK (informacje dostępne na stronie )

   Etap 2 odbędzie się 29.06.2021r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

   Etap 3 odbędzie się w dniu 30.06.2021r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.


   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   a) udzielanie odpowiedzi na pisma,

   b) prowadzenie teczek spraw, numerowanie stron, prowadzenie metryk sprawy,

   c) prowadzenie rejestrów, zestawień miesięcznych opłat,

   d) rozliczanie kosztów zgodnych z obowiązującymi Regulaminami w tym zakresie,

   e) udział w komisjach przetargowych na wynajem obiektów,

   f) sporządzanie umów najmu, aneksów, protokołów zdawczo-odbiorczych, przekazania lub odbioru obiektów handlowych,

   g) przygotowanie wykazu środków trwałych,

   h) kontrola firm realizujących usługi na placu targowym zgodnie z zawartymi umowami,

   i) dbałość o rzetelne wydatkowanie środków finansowych,

   j) samodzielne rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie.

   Wymagania

   niezbędne:


   a) wykształcenie średnie co najmniej 15 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe, na kierunku ekonomicznym, administracyjnym, technicznym oraz 5 lat stażu pracy,

   b) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

   c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   d) nieposzlakowana opinia,

   e) biegła znajomość obsługi komputera MS Office oraz urządzeń biurowych,


   dodatkowe:


   a) mile widziane doświadczenie w zakresie sporządzania pism,

   b) doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi klienta,

   c) znajomość: zasad funkcjonowania administracji publicznej,

   d) czytelny charakter pisma,

   e) komunikatywność w mowie i piśmie,

   f) umiejętność pracy w zespole.

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


   a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na II piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),

   b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.


   W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

 • Kierownik Działu Technicznego

  Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  • Chrzanów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

   ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Kierownik Działu Technicznego

   w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


   Wymagane dokumenty:

   1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
   2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i inne dokumenty),
   3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
   4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
   5. świadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

   Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


   Termin i miejsce składania dokumentów:


   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Kierownik Działu Technicznego” w terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 11:00.


   Inne informacje:


   Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


   Etapy postępowania w sprawie naboru:

   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

   1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
   2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in. sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie KNR,
   3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca między innymi podstawowy zakres działalności MZZK (informacje dostępne na stronie )

   Etap 2 odbędzie się 28.06.2021r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

   Etap 3 odbędzie się w dniu 29-30.06.2021r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

   Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

   Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   Nadzorowanie i kierowanie pracą Działu Technicznego w zakresie:

   - planowania i realizacji wykonania wydatków

   - zapewnienia należytego stanu technicznego budynków oraz lokali w budynkach administrowanych przez MZZK

   - przygotowanie umów na roboty remontowe i inwestycyjne, ich realizacja oraz analiza kosztorysów

   - opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb organów Gminy

   - przygotowywanie wniosków w oparciu o procedurę zamówień publicznych

   - sporządzanie kosztorysów

   Wymagania

   niezbędne:


   a) wykształcenie wyższe techniczne - budowlane,

   b) staż pracy minimum 5 lat,

   c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

   d) znajomość obsługi komputera oraz zasad kosztorysowania,

   e) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

   f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   g) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,


   dodatkowe:


   1) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów:

   a) prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze,

   b) prawo zamówień publicznych,

   c) finanse publiczne,

   d) ogólna znajomość ustawy o najmie lokali,

   2) mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz znajomość procesów inwestycyjnych,

   3) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej do kierowania robotami budowalnymi,

   4) umiejętność podejmowania decyzji,

   Oferujemy

   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


   a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),

   b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

   W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

Pracodawcy w Chrzanowie