Mój Zawód Przyszłości #Praca2030

Grafika rozstrzygnięcie konkursu

Zakończyliśmy konkurs Mój Zawód Przyszłości #praca2030 – przedstawiamy wyniki. Jury stanęło przed bardzo trudnym wyborem – ponad 80 uczniów szkół średnich opowiedziało nam, jak będzie wyglądać za 10 lat ich wymarzony zawód.

Etap zgłoszeń do konkursu został zakończony 29 lutego. Jury przez tydzień rozpatrywało odpowiedzi na pytanie konkursowe i ostatecznie udało się wybrać najciekawsze prace, choć nie było to łatwe. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i prace – otrzymaliśmy wiele inspirujących, oryginalnych i pełnych fantazji tekstów.

UWAGA!

Już od połowy marca trwa 2 edycja konkursu!

O swoich wymarzonych zawodach opowiedzą uczniowie szkół średnich z Małopolski i Podkarpacia – sprawdź:

II edycja konkursu #pracaw2030

 

Czas na wyniki pierwszej edycji konkursu. Z przyjemnością informujemy, że:

Zwycięzcą konkursu Mój Zawód Przyszłości został

NORBERT WOJTKOWSKI

z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

 

Wyróżnieni:

Wiktoria Sadłowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

Kacper Kubacki – Zespół Szkół Technicznych w Jeleniej Górze

Bartosz Madejski – Zespół Szkół Im. X. Dunikowskiego w Zawierciu

Dagmara Muzal – Technikum nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera w Katowicach

Paulina Moskal – VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Weronika Zator – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia mjra. Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

 

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom życzymy spełnienia marzeń i planów zawodowych, nawet tych najbardziej niezwykłych. Z laureatami nagród skontaktują się bezpośrednio organizatorzy konkursu.

Autorka najlepszej pracy konkursowej otrzymuje Semestralny kurs programowania ufundowany przez szkołę Giganci Programowania*

A na wyróżnionych czekają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych i gamingowych.

 

Giganci Programowania to największa w Polsce, innowacyjna szkoła programowania, w której kształeni są młodzi ludzie zainteresowani nowymi technologiami i programowaniem komputerów. Celem zajęć jest wyszkolenie znającego się na informatyce młodego człowieka, który bez żadnych kompleksów będzie mógł funkcjonować w przyszłości na nowoczesnym rynku pracy. Giganci Programowania wierzą, że taka nauka rozwija nie tylko umiejętności cyfrowe, dające lepszy start w przyszłość, ale co ważniejsze – stymuluje rozwój logicznego myślenia.


Partner główny:

 

Logotyp Giganci Programowania 
 

Patronat medialny:

 

Logotyp portalu DlaStudenta.pl     Logotyp portalu MojeTychy.pl
 

         Logotyp bloga StawiamNaEdukacje.pl 
 

http://blogkorepetytora.pl/

 Logotyp Beskidy.news

 

Logotyp portalu DlaMaturzysty.pl
 

      Logotyp bloga liceapolskie.pl    

Liceapolskie.pl

 


 

Regulamin konkursu Mój Zawód Przyszłości

#Praca2030

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Konkurs – konkurs pod nazwą „Mój Zawód Przyszłości. #Praca2030”.
 • Organizator, Administrator – Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28 NIP: 547-156-76-54.
 • Uczestnik – osoba fizyczna, która przesłała zgłoszenie do Konkursu za pomocą Formularza zgłoszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Praca konkursowa – praca w postaci autorskiego tekstu Uczestnika, opisującego zawód przyszłości, w jakim chciałby pracować wraz z uzasadnieniem.
 • Strona Konkursu – strona dostępna pod adresem: www.aplikuj.pl/konkurs-praca2030
 • Formularz zgłoszenia – formularz dla Uczestnika, umożliwiający zgłoszenie Historii do Konkursu. Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca2030/zgloszenie/
 • Dane kontaktowe Organizatora – dane Organizatora, przy użyciu których można się z nim kontaktować, tj. MediaBielsko.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26-28 NIP: 547-156-76-54, e-mail: redakcja@aplikuj.pl, tel. 669 710 125.
 • Polityka prywatności - dokument informacyjny dostępy pod adresem: https://www.aplikuj.pl/polityka-prywatnosci

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest zebranie najciekawszych prac Uczestników związanych z zawodami przyszłości.
 3. W ramach Konkursu, decyzją Organizatora, wyłoniony zostanie laureat (Zwycięzca) oraz autorzy prac wyróżnionych.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany według harmonogramu:
 5. Zgłoszenia prac: od 15.12.2019 do 29.02.2020 r.
 6. Ogłoszenie wyników: 09.03.2020 r.
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do tej Ustawy.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszenia, podając następujące informacje:
 • Adres e-mail – tylko do wiadomości Organizatora. Adres e-mail nie będzie publikowany.
 • Imię i nazwisko.
 • Pełną nazwę swojej szkoły.
 • Plik z pracą konkursową.
 1. Praca konkursowa przesłana przez uczestnika:
 • Nie powinna być krótsza niż 1000 znaków ze spacjami oraz dłuższa niż 3000 znaków ze spacjami.
 • Nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, godzących w dobre imię osób lub podmiotów prawnych.
 • Powinna dotyczyć tematyki zawodów przyszłości.
 1. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 • Jest autorem przesłanej pracy konkursowej.
 • Praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
 1. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnej publikacji nadesłanego materiału w treściach podsumowujących wyniki konkursu oraz związanego z publikacją ewentualnego skracania tekstu pracy konkursowej i ingerencji w tekst.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wybranych prac konkursowych w szczególności tych, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 1. Dla Uczestników i ich szkół zostały przewidziane nagrody:
 • Nagroda główna dla zwycięzcy - Voucher na semestralny kurs programowania od Giganci Programowania (https://www.giganciprogramowania.edu.pl/) oraz Smart Watch.
 • Dodatkowo autorzy wyróżnionych przez jury prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych i gamingowych.
 1. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu.
 2. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 09.02.2020 r.
 3. W mailu informującym o wygranej zwycięzca będzie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do otrzymania nagrody.
 4. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila Organizator może odmówić przekazania nagrody i przyznać ją innemu Uczestnikowi.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda (główna lub wyróżnienie).

§ 5. Prawa autorskie

 1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej, z prawem do udzielania sublicencji.
 2. Licencja, o której mowa w §5 pkt. 1 umożliwia Organizatorowi na korzystanie z Pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji określonych w Art. 50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także:
 3. Utrwalanie i zwielokrotnianie tekstu Pracy konkursowej dowolną techniką, w całości lub w części, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w formie zapisu cyfrowego.
 4. Wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i wydań Pracy konkursowej, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na dowolnych nośnikach.
 5. Wszelkie inne rozpowszechnianie Pracy konkursowej, jej oryginałów lub egzemplarzy, w dowolnej formie i w dowolny sposób, w szczególności elektroniczne udostępnianie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii.
 6. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Wykorzystanie w jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora.
 8. Przystosowywanie oraz dokonywanie wszelkich innych zmian w Pracy konkursowej, niezależenie od ich przyczyny oraz charakteru.
 9. Uczestnik, przesyłając pracę konkursową, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody wymagane prawem (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 10. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych wszelkich opracowań (w szczególności modyfikacji, przeróbek, tłumaczeń, defragmentacji, opracowania nowszych wersji), przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.

§ 6. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) jest Organizator.
 2. Dane osobowe (w tym adresy e-mail) zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród, informacjami prasowymi po zakończeniu Konkrusu oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, przesyłając je na podane dane kontaktowe administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Postanowienia Organizatora odnośnie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte Regulaminie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2019 r.