Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Oferty pracy PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

MŁODSZY WYCHOWAWCA
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Organizowanie pracy wychowawczej w grupie,
2. Opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami,
3. Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku,
4. Praca indywidualna z dzieckiem,
5. Współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi,
6. Prowadzenie kart pobytu dziecka i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora lub osobę upoważnioną,
7. Praca z rodziną naturalną w kierunku powrotu dziecka do rodziny,
8. Współdziałanie z Zespołem Wsparcia Specjalistycznego i innymi specjalistami,
9. Odpowiedzialność za stan i poziom pracy wychowawczej grupy,
10. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,
11. Dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz opieki w czasie choroby,
12. Współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce,
13. Zaopatrywanie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
14. Przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia od momentu umieszczenia w placówce,
15. Utrzymywanie kontaktu z usamodzielnianymi wychowankami,
16. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonywania zadań,
17. Przygotowywanie uroczystości z dziećmi,
18. Przyjmowanie dziecki do POW i odwożenie do innych placówek,
19. Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Praca na dwie zmiany.
W dni powszechne, w których wychowankowie placówki uczęszczają do szkół:
dzienna: 13:00-21:00,
nocna: 21:00-08:00.
W dni wolne od nauki szkolnej :
dzienna: 9:00-21:00
nocna: 21:00-9:00
Miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich.
Oferta dostępna w sali C.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - tel.: 71 316 66 42, e-mail:
Wymagania
Zawody:
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji,
kandydat do pracy nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielkiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
staż pracy: brak wymagań
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH
53-020 Kąty Wrocławskie
1 Maja 43

Pracodawcy z miasta Kąty Wrocławskie