Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

Oferty pracy Wrocławskie Centrum Integracji

SPECJALISTA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Wrocławskie Centrum Integracji
1) przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych oraz sporządzanie umów zawieranych przez Centrum oraz współpraca z komórkami orgabnizacyjnymi Centrum w tym ...
od 2100 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
10-11-2020
od 2100 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KADR

Zawód: specjalista ds. kadr i płac Rodzaj: praca tymczasowa
Wrocławskie Centrum Integracji
1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą a w szczególności: Przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych Ustawy ...
od 2100 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
10-11-2020
od 2100 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

INFORMATYK
Zawód: informatyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Prowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu podstawowych technik informatycznych i komunikacyjnych, zarządzania plikami, przetwarzania tekstów, obsługi arkuszy kalkulacyjnych oraz nadzór nad organizacją zewnętrznych kursów zawodowych w zakresie szkoleń cyfrowych.
- Doradztwo indywidualne z zakresu obsługi komputera i Internetu.
- Prowadzenie kawiarenki internetowej.
- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi szkoleniami i doradztwem: listy obecności, dzienniki zajęć.
- Przeprowadzenie egzaminu końcowego z zakresu umiejętności obsługi komputera.
- Zaprojektowanie, wdrożenie i administrowanie stroną internetową projektu oraz mediami społecznościowymi
- Przygotowywanie i zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym nadzór nad zaprojektowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych.
- Dbanie o stan sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
- Przygotowanie informacji do sprawozdań okresowych.
- Archiwizacja dokumentacji.

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem : Nabór na stanowisko: Infromatyk szkoleniowiec Centrum Kompetencji w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 12.00 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej WCI. Aplikacje, które wpłyną do WCI po wyżej określonym terenie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 2 miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych).
Po upływie okresu, o którym mowa w pkt.2 dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół.

Wrocławskie Centrum Integracji zastrzega sobie możliwość odwołania naboru.

Dodatkowych informacji udziela:
Pani Ewa Wilk Koordynator - tel. 71 782 35 20/21 w godz. 8.00-15.00

Ofeta dostępna w sali C, A.
Wymagania
Zawody:
Specjalista zastosowań informatyki
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
4. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa lub pośrednictwa zawodowego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
Ustawy. o ochronie danych osobowych i RODO
2. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zwłaszcza w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych.
3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów (m.in. systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office, Internet).
4. Kreatywność, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
5. Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN MERYTORYCZNY
Zawód: trener, szkoleniowiec   |  Rodzaj: umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Prowadzenie konsultacji dla uczestników projektu na temat wyboru zewnętrznych kursów zawodowych,
2. Dobór kursów zawodowych dla uczestników projektu zgodnych z potrzebami rynku pracy,
3. Monitorowanie udziału uczestników projektu w kursach zawodowych
4. Prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej uzyskania kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu.
5. Współpraca z kadrą projektu.
6. Prawidłowa i kompletna archiwizacją prowadzonej dokumentacji.
7. Wspieranie procesu rekrutacji uczestników do projektu.
1/2 etatu.

Forma i termin składania ofert :
1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Opiekun merytoryczny, w terminie do dnia 28.07.2020r. do godziny 12:00
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji.
4. Aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
1. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych).
3. Po upływnie okresu, o którym mowa w pkt. 2 dokumenty zostaną komisyjne zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół.

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji Pani Jadwiga Góralewicz tel. 512 384 007 od poniedziałku do piątku w godzinach 8,30-15,00 .

Wrocławskie Centrum Integracji dopuszcza możliwość unieważnienie naboru
w przypadku nieotrzymania akceptacji jego warunków przez Instytucję Pośredniczącą.

Oferta dostępna w sali C, E, A.
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw szkoleń
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Minimum rok doświadczenia zawodowego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1. Doświadczenie w prazy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
2. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
Ustawy o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000, z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143,
z późniejszymi zmianami,
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z późniejszymi zmianami,
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), z późniejszymi zmianami,
2. Biegła znajomość obsługi komputera (m.in. systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office, Internet).
3. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Fabryczna

Dodatkowe informacje

NIP: 8943071118
REGON: 36330748000000

Pracodawcy z miasta Wrocław