Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PROKURATURA REGIONALNA WE WROCŁAWIU

Oferty pracy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SEKRETARKA/SEKRETARZ
Zawód: sekretarz/sekretarka   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- pracownik wspomagający pion orzeczniczy Wydział Budżetowo-Administracyjny w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.
Praca w godz.: 7:30-15:30.
Data rozpoczęcia zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2020.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 33 06 800, e-mail: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

Dokumenty należy składać do dnia 18 sierpnia 2020 r. na adres:
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 76/78
50-020 Wrocław
Sygnatura ogłoszenia: RP IV WO 1112.2.202
Wymagania
Zawody:
Sekretarka
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe I stopnia o profilu ekonomicznym, mile widziana specjalizacja z zakresu finansów i rachunkowości,
pełna zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
umiejętność pracy w zespole,
znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności programu Excel
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1) obsługa systemu budżetu państwa TREZOR;
2) uczestniczenie w opracowywaniu projektów i planów finansowych oraz ich przekazywanie do dysponenta nadrzędnego;
3) opracowywanie harmonogramów i zapotrzebowania na środki budżetowe;
4) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowycyh i finansowych z obszaru Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu;
5) przygotowanie do zatwierdzenia propozycji rocznego planu kontroli i sprawozdań;
6) grodzenie i wstępne opracowywanie danych analitycznych uzyskanych z podległych jednostek dla potrzeb informacji łącznych;
7) sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych zlecanych przez przełożonych lub organ nadzrędny.
Termin składania zgłoszeń: do 14.08.2020.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formacie DOC - w zakładce oferty pracy),
4) oryginał lub urzędowo potwierzdony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim;
5) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściagane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (plik do pobrania w formacie PDF - w zakładce oferty pracy),
6) aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru (plik do pobrania w formacie PDF - w zakładce oferty pracy),
8) dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowiska.
Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - www.wroclaw.pr.gov.pl

Kandydaci na stanowisko inspektora winni złożyć zgłoszenie - zawierające wskazane wyżej dokumenty - w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, osobiście na biurze podawczyni (parter, pokój nr 3, w godzinach urzędowania prokuratury - tj. od 7:30 do 15:30).
Wnioski i dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Praca w systemie jednozmianowym w godzinach: 7:30-15:30.
Kontakt kandydatów z pracodawcą - tel.: 71 33 06 800.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne, spełnia osoba która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) posiada nieposzlakowaną opinię,
2) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) posiada wykształcenie wyższe I stopnia z zakresu ekonomii bądź pokrewne,

Wymagania pożądane:
1) znajomość:
- przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów dot. sprawozdawczości budżetowej,
- przepisów dot. prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
- systemu obłsugi budżetu państwa TREZOR, w szczególności na szczeblu dysponenta środków budźetu państwa II stopnia,
- oprogramowania EXCEL,
2) studia wyższe I stopnia z zkresu ekonomii bądź pokrewne,
3) co najmniej rok doświadczenia w pacy w działach księgowych lub na stanowiskach w komórkach organizacyjnych jednostejk sektroa finansów publicznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 / 78
50-020 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Stare Miasto

Dodatkowe informacje

NIP: 8971820626
REGON: 36384295300000

Pracodawcy z miasta Wrocław