Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Oferty pracy 4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław

SPECJALISTA W SEKCJI ŚRODKÓW BOJOWYCH

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Asystent zarządu umowa o pracę pełny etat
1. Zbieranie i weryfikacja potrzeb mobilizacyjnych u wojennych z rejonu odpowiedzialność 4RBLog, prowadzenie analizy utrzymywania normatywu zapasów środków bojowych; 2. Sporządzanie ...
od 3228 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
13-05-2021
od 3228 zł
UoP brutto/mies.

WARTOWNIK

4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław
Ochroniarz umowa o pracę pełny etat
Wartownik- pełnienie służby ochronnej na posterunku z ostrą amunicja. Wymagane wykształcenie zawodowe. Specjalność: kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, praca z ...
od 2992 zł
UoP brutto/mies.
Wędrzyn
07-05-2021
od 2992 zł
UoP brutto/mies.

WARTOWNIK OWC

4 Regionalna Baza Logistyczna Wrocław
Ochroniarz umowa o pracę pełny etat
-Ochrona obiektu -Pełnienie służby ochronnej na posterunku z ostrą amunicją
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chocianów
05-05-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

4 Regionalna Baza Logistyczna
Kierowca umowa o pracę pełny etat
transport pojazdami wojskowymi osób i mienia wojskowego
3230-3900 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
28-04-2021
3230-3900 zł
UoP brutto/mies.

WARTOWNIK

4 Regionalna Baza Logistyczna
Ochroniarz umowa o pracę pełny etat
Ochrona obiektów wojskowych na terenie jednostki wojskowej
2800-3200 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
09-04-2021
2800-3200 zł
UoP brutto/mies.

ROBOTNIK MAGAZYNOWY

4 Regionalna Baza Logistyczna
Magazynier umowa o pracę pełny etat
prace magazynowe związane z załadunkiem i rozładunkiem mienia wojskowego
3050-3600 zł
UoP brutto/mies.
Nowogród Bobrzański
01-03-2021
3050-3600 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT W SEKCJI CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Opracowanie umów ramowych i wykonawczych na czołgi T-72
oraz Leopard 2A4/2A5/2PL/2PL/M1;
- Prowadzenie i ewidencjonowanie pełnej dokumentacji związanej
z powyższymi umowami;
- Obsługa korespondencyjna z wykonawcami z Gospodarki Narodowej w ramach podpisanych umów;
- Współpraca z Szefem Wydziału Wsparcia Logistycznego w zakresie planowania eksploatacji sprzętu niemieckiego;
- Rozliczanie faktur z umów na czołgi T-72 oraz Leopard 2A4/2A5/2PL/2PL/M1;
- Udział w nadzorach służbowych prowadzonych w Gospodarce Narodowej
w ramach podpisanych umów;
- Znajomość regulaminów i wytycznych w zakresie prowadzenia zakupów planowych;
- Znajomość i przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących zasad prowadzenia zaopatrywania w Sekcji Czołgowo Samochodowej;
- Współpraca z Referentami Sekcji Czołgowo Samochodowej w zakresie organizacji wydatkowania środków budżetowych i sporządzania planu rzeczowo Sekcji oraz zmian do tego planu na potrzeby realizacji zakupów;
- Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się
z instrukcjami i przepisami obowiązującymi w Resorcie Obrony Narodowej oraz aktami normatywnymi regulującymi zasady rachunkowości;
- Znajomość obsługi użytkowania komputera oraz programów komputerowych wykorzystywanych w Resorcie Obrony Narodowej.

Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): .pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie, preferowane wyższe,
staż pracy: brak wymagań,
język niemiecki i angielsi w stopniu podstawowym,
dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point,
redagowanie pism,
pisemna interpretacja obowiązujących przepisów
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT W SEKCJI ŻYWNOŚCIOWEJ
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Znajomość obowiązujących instrukcji i wytycznych regulujących działalność służby żywnościowej w zakresie zakupów sprzętu i usług naprawy sprzętu.
- Opracowywanie wniosków celem przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup sprzętu i usług naprawy sprzętu.
- Udział w komisji przetargowej w zakresie merytorycznej oceny składanych ofert.
- Zabezpieczenie środków finansowych w SI ZWSI RON niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych.
- Przesyłanie umów (kopii umów) do odbiorców, wykonawców, IWsp SZ, WCNJiK oraz RPW.
- Kontrola zgodności dokumentów zakupionego sprzętu i usług naprawy sprzętu.
- Udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych (planu zamówień publicznych) Sekcji Żywnościowej.
- Prowadzenie procedur reklamacyjnych zakupionego sprzętu i usług naprawy sprzętu.
- Umiejętność wykonywania poleceń przyjęcia i wydania w SI ZWSI RON.

Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): .pl
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie, preferowane wyższe,
staż pracy: 3 lata przy wykształceniu średnim, bez stażu - przy wyższym,
znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point,
redagowanie pism,
umiejętność analizy zadań,
umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji,
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT
Pracownik umysłowy   |  umowa na zastępstwo
Porażyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Ścisłe przestrzeganie ustawowych przepisów dot. ochrony informacji niejawnych na zajmowanym stanowisku służbowym, a także wynikjących z rozporządzeń, zarządzeń i innych specjalistycznych dokumentów normatywnych (wytyczne, zalecenia) wydanych na poziomie organizacyjnym 4 RBLog. Przetwarzanie (odbiór, wysyłanie, rejestrowanie, przechowywanie) materiałów niejawnych i jawnych. Ochrona i obieg dokumentów niejawnych i jawnych.
1. Rejestrowanie w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych kancelarii, w tym w ektronicznym dzienniku ewidencyjnym SI ARCUS, SI ARCUS-Z, dokumentów niejawnych i jawnych otrzymanych, wysyłanych, wytwarzanych lub wydanych, wg obowiązucjących zasad. 2. Odpowiednie opakowywanie i adresowanie przesyłek niejawnych i jawnych oraz przekazywanie ich odpowiednio do placówki poczty specjalnej MSWiA, wyznaczonego umową urzędu Poczty Polskiej lub do firm kurierskich. 3. Rozsyłanie dokumentów wytworzonych w Składzie do adresatów. 4. Podczas absencji kierownika kancelarii, prowadzenie i aktualizacja wykazu osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych, wykonawców mających stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 5. Ewidencjonowanie, wydawanie lub udostępnianie dokumentów niejawnych i jawnych wykonawcom zgodnie z dekretacją Kierownika Składu lub osoby zastępującej. 6. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji i gospodarki pieczęciami urzędowymi, służbowymi i ćwieczebnymi używanymi w resorcie obrony narodowej a pozostającymi w dyspozycji Składu. 7. Rozliczanie wykonawców na bieżąco z pobranych dokumentów niejawnych. 8. Sprawdzanie formy zewnętrznej dokumentów niejawnych przyjętych do wysłania w szczególności czy dokument został właściwie wykonany i oznaczony oraz wytworzony w liczbie egzemplarzy określonej w rozdzielniku, zawiera dane określające faktyczną liczbę stron, załączników i stron załączników przesłanych do adresata oraz pozostawionych w aktach. 9. Zwracanie wykonawcom merytorycznym przeznaczonych do wysłania dokumentów celem uzupełnienia gdy nie zawierają wszystkich niezbędnych elementów formy zewnętrznej okreslonej w przepisach o zasadach obiegu informacji niejawnych, funkcjonowaniu i organizacji kancelarii oraz przepisach o pracy biurowej w SZ RP. 10. Udzielanie wykonawcom wskazówek o sposobie wykonania dokumentów. 11. Niszczenie dokumentów niejawnych (wstępne i ostateczne) pod nadzorem członków komisji lub wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i odnotowanie tego faktu w urządzeniach ewidencyjncyh kancelarii. 12. Kompletowanie dokumentów niejawnych do teczek akt oraz przygotowanie teczek akt niejawnych do archiwizacji. 13. Informowanie kierownika kancelarii o stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach i naruszeniach przepisów OIN w kancelarii i komórkach wewnętrznych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS Office
umiejętnośc pracy w zespole
Dyspozycyjność
obsługa komputera
Inne wymagania:
Umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji, umiejętność analizy zadań, zdyscyplinowanie, terminowość powierzonych zadań.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER
Monter   |  umowa o pracę
Nowogród Bobrzański
Szczegóły
Zakres obowiązków
konserwacja i obsługa środków bojowych, prace przeładunkowe
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Zasadnicze zawodowe, ogólna znajomość środków bojowych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK GRUPY INWENTARYZACYJNEJ
Pracownik fizyczny   |  umowa o pracę
Chocianów
Szczegóły
Zakres obowiązków
Przeprowadzanie inwentaryzacji (spisów z natury) mienia ruchomego i środków trwałych w zmiennych warunkach atmosferycznych (magazyny nieogrzewane). Planowanie, sporządzanie harmonogramów przeprowadzania spisów z natury, rozliczanie oraz sporządzanie wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami. Praca przy komputerze.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
znajomość obsługi Microsoft Office
Inne wymagania:
Wymagane doświadczenie powyżej 1 roku, znajomość zasad gospodarki materiałowej, doświadczenie w prowadzeniu i roliczaniu inwentaryzacji, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu pracowników, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność i kultura osobista
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WARTOWNIK
Ochroniarz   |  umowa o pracę
Wędrzyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wartownik- pełnienie służby ochronnej na posterunku z ostrą amunicja. Wymagane wykształcenie zawodowe. Specjalność: kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, umiejętność pracy w zespole, praca z ostrą amunicją. Miejsce wykonywania pracy: Wędrzyn. Kontakt: Tel. 261 676 512 Anna Piskorska
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
praca z ostrą amunicją
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
WARTOWNIK
Ochroniarz   |  umowa o pracę
Nowogród Bobrzański
Szczegóły
Zakres obowiązków
Ochrona obiektów wojskowych na terenie jednostki wojskowej
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie podstawowe lub zawodowe, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, pozwolenie na broń obiektową
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Nowogród Bobrzański
Szczegóły
Zakres obowiązków
ewidencja środków materiałowych wojska
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
umiejętność pracy na komputerze
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT
Pracownik ds. administracji   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Starszy referent odpowiada za:
- znajomość obowiązujących instrukcji i wytycznych regulujących działalność służby żywnościowej w zakresie Zakupów sprzętu i usług naprawy sprzętu, zaopatrywania jednostek wojskowych, przepisów BHP, ppoż. Oraz zakresu działania Bazy;
- weryfikacją otrzymanych planów zakupu i napraw, WTT/WET/DU oraz rozdzielników niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup sprzętu służby żywnościowej oraz usług naprawy sprzętu;
- współpracę z komórką zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia przetargów na dostawy sprzętu i usług naprawy sprzętu;
- udział w komisji przetargowej w zakresie merytorycznej oceny składanych ofert;
- opracowywanie umów realizacyjnych na dostawy zakupywanego sprzętu i usług naprawy sprzętu;
- nadzór nad terminowością dostaw zakupionego sprzętu i wykonania usług naprawy sprzętu;
- wprowadzanie, weryfikację, bilansowanie i akceptację potrzeb rzeczowych w zakresie zakupu sprzętu i usługi napraw sprzętu służby żywnościowej w SI LBPP.

Do obowiązków Starszego Referenta należy:
a) zabezpieczenie środków finansowych w SI ZWSI RON niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych;
b) wprowadzanie do obowiązującego systemu SI ZWSI RON umów zakupu sprzętu i usług naprawy sprzętu;
c) przesyłanie umów (kopii umów) do odbiorców, wykonawców, IWsp SZ, WCNJIK oraz RPW;
d) weryfikacja poprawności wykonania dokumentów dostaw sprzętu służby żywnościowej oraz wykonania usług naprawy sprzętu z zawartymi umowami;
e) kontrola zgodności dokumentów zakupionego i dostarczanego sprzętu służby żywnościowej z zawartymi umowami;
f) księgowanie PZ oraz kompletne zapamiętanie faktur zakupy sprzętu służby żywnościowej zgodnie z zawartymi umowami SI ZWSI RON;
g) bieżące rozliczanie faktur na podstawie systemowego rejestru faktur zaksięgowanych w danym dniu;
h) terminowe rozliczanie umów i sporządzanie protokołów na powyższą okoliczność;
i) należyte prowadzenie ewidencji i dokumentacji poleceń i przyjęć sprzętu służby żywnościowej zakupionego w ramach centralnej i decentralnej organizacji zakupów w SI ZWSI RON;
j) prowadzenie procedur reklamacyjnych zakupionego sprzętu ui usług naprawy sprzętu;
k) prowadzenie ewidencji dokumentów reklamacyjnych zakupionego sprzętu i usług naprawy sprzętu;
l) udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych (planu zamówień publicznych) Sekcji Żywnościowej poprzez opracowanie części dotyczącej zakupu sprzętu i usług naprawy sprzętu;
m) terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązujących analiz i sprawozdań dotyczących zakupów sprzętu i usług;
n) umiejętność wykonywania poleceń przyjęcia i wydania w SI ZWSI RON;
o) przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych w działalności służby żywnościowej;
p) przedstawianie przełożonemu ocen, opinii i wniosków w sprawach związanych z funkcjonowaniem służby żywnościowej w rejonie odpowiedzialności;
q) przedstawianie i opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie zadań związanych z realizacją zakupów sprzętu;
r) przestrzeganie porządku i dyscypliny oraz regulaminu pracy;
s) przestrzeganie na stanowisku pracy zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych a także bhp i ppoż.,
t) w przypadku nieobecności czasowej (urlop, zwolnienia lekarskie itp.) pełnienie obowiązków służbowych za straszy referent NIS OO 0080 01900 080, w zakresie przychodów i rozchodów sprzętu służby żywnościowej w SI ZWSI RON.
Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): .pl
Wymagania
Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie, preferowane wyższe kierunkowe;
staż pracy: 3 lata;
dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;
umiejętność pracy zespołowej;
umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;
umiejętność analizy zadań;
dyspozycyjność;
zdyscyplinowanie;
terminowość w wykonywanmiu powierzionych zadań;
umiejętrność pracy zespołowej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT DS. PERSONALNYCH
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Porażyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami. Prowadzenie szczególowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, ewidencja czasu pracy). Udział w prowadzeniu elektronicznej bazy danych w systemach informatycznych SEW on-line. Ewidencja zwolnień lekarskich oraz udział w sporządzaniu rocznych planów urlopów wypoczynkowych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętnośc pracy w zespole
obsługa pakietu MS Office
obsługa komputera
Inne wymagania:
Znajomość przepisów kadrowych, przepisów kodeksu pracy, umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji, zdyscyplinowanie, termiowość w wykonywanych powierzanych zadaniach.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Bernarda Pretficza 28
50-984 Wrocław
województwo dolnośląskie
powiat Wrocław
gmina Wrocław-Krzyki

Dodatkowe informacje

NIP: 8960004952
REGON: 93007787600000

Pracodawcy z miasta Wrocław