Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DZIECIĘCY DOM

Oferty pracy ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DZIECIĘCY DOM

POMOC KUCHENNA

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dziecięcy Dom
Pomoc kuchenna umowa o pracę pełny etat
•pomoc przy sporządzaniu posiłków zgodnie z jadłospisem i obowiązującymi zasadami technologii żywienia, •przestrzeganie z należytą starannością procedur i norm żywieniowych w ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
04-05-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

OPIEKUN MEDYCZNY

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dziecięcy Dom
Pielęgniarka umowa o pracę pełny etat
1.wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych związanych z opieką nad dziećmi; 2.udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zachorowań i wypadkach ...
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
16-04-2021
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

WYCHOWAWCA

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dziecięcy Dom
Pedagog umowa o pracę pełny etat
sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym, System czasu pracy: równoważny system czasu pracy, praca w dni wolne Praca ...
od 3200 zł
UoP brutto/mies.
Wrocław
16-04-2021
od 3200 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

WYCHOWAWCA
Pedagog   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Równoważny system czasu pracy.

Oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze,
- stabilne warunki zatrudnienia,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych.

Oferta dostępna w sali C.

Kontakt z pracodawcą:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres .pl lub pocztą na adres: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 31.12.2020 r.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Wymagania
Zawody:
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Uprawnienia:
DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
doświadczenie w pracy z dziećmi

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821):
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN DZIECIĘCY
Opiekun/Opiekunka   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Miejsce pracy: ul. Parkowa 2, 51-616 Wrocław
Forma umowy: umowa o pracę na okres próbny
Równoważny system czasu pracy od godz 7.00
Kontakt kandydatów z pracodawcą: Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres .pl lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 31 października 2020 r.
Przesłanki do podjęcia zatrudnienia:
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):
1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4)jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko opiekun dziecięcy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oferta w sali: C
Wymagania
Wykształcenia:
średnie branżowe, brak
Uprawnienia:
DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI
Inne wymagania:
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):
1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4)jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Księgowy   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. prowadzenie rachunkowości ZPOW Dziecięcy Dom,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli:-
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. opracowywanie projektów i planów budżetowych,
5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych związanych z realizacją zadań ZPOW Dziecięcy Dom,
6. opracowywanie i bieżąca aktualizacja aktów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w ZPOW Dziecięcy Dom.

Oferta dostępna w sali E.
Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 348 50 07, e-mail: .pl
Wymagania
Zawody:
Główny księgowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:
ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. doświadczenie w jednostce budżetowej,
3. znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,
4. umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,
5. obywatelstwo polskie,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego:
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DZIECIĘCY DOM
51-616 Wrocław
Parkowa 2

Pracodawcy z miasta Wrocław